[ad_1]

ÖZET

Gömrük vergisinin özünə xas quruluşundan qaynaqlanan fərqliliklər səbəbiylə bu vergi və vergiyə bağlı sanksiyaların tətbiq olunması əsnasında qarşılaşılan münaqişələrin həllində, başda Vergi Üsul Qanunu (WOLF) olmaqla digər vergi uyuşmazlıklarına nəzərən əhəmiyyətli fərqliliklər var. VUK'un 2 -ci maddəsi ilə "gömrük idarələri tərəfindən alınan vergi və şəkillər" bu qanun əhatəsi xaricinə alınaraq, söz mövzusu vergi və şəkillərlə əlaqədar olaraq 4458 saylı Gömrük Qanununun 242 -ci maddəsində sayılan hökmlərin tətbiq ifadə. Bu baxımdan Gömrük Qanunu (GK), gömrük əməliyyatlarından alınan vergi, şəkil və digər öhdəliklər baxımından həm ümumi, həm də xüsusi hökmlər ehtiva özünə xas bir qanun xüsusiyyətindədir. bu məqalədə, gömrük vergilərini bağlı ümumi məlumatların axını dərhal sonra, gömrük mübahisələrinin özünə xas xüsusiyyəti də nəzərə alınaraq mübahisələrin uzlaşma və etiraz yolları ilə inzibati mərhələdə həll olunması ələ alınmışdır.

DAXİL

vergi, təməl olaraq, dövlət xərclərinin qarşılanması məqsədilə, dövlətin suverenlik səlahiyyətinə əsaslanaraq və ictimai nüfuzunu istifadə edərək gerçək və hüquqi şəxslərdən təhsil etdiyi pul şəklində təyin oluna. Tərifdən da aydın olacağı üzrə, verginin təməlində yatan ən əhəmiyyətli faktor suverenlik səlahiyyətinin. Verginin suverenlik gücünə görə alınmasının təbii nəticəsi isə, onun çətinə əsaslanaraq və qanunla alınacaq olmasıdır. Vergilərin keçmiş əsrlərin əksinə yalnız pul ilə alınması da verginin eyni bir edim deyil pul bir edim olduğunun konkret göstəricisidir.

Dövlətin suverenlik gücünə söykənərək ictimai xidmətlərinin maliyyəsini təmin etmək məqsədilə pul bir qarşılıq olaraq aldığı ən əhəmiyyətli gəlir qaynaqlarından birini vergilər təşkil edir. Vergilər ölkə içərisində edilən fəaliyyətlərdən alına bildiyi kimi, beynəlxalq sahədə edilən ticarət üzərindən də alına. Xarici ticarət üzərindən alınan ən əhəmiyyətli vergi növləri arasında gömrük vergisi də iştirak etməkdədir. Xarici ticarət siyasətinin ən köhnə və ən məşhur vasitələrindən biri olan gömrük vergiləri, idxal malların ölkə sərhədlərindən girişi əsnasında dövlət tərəfindən alınmaqdadır.

gömrük vergisi, gümrüğe tabe olan məmulatların ölkələr arasında yer dəyişdirməsi nəticəsində, kommersiya əşyanın dəyəri ya da miqdarı üzərindən alınan bir vergi növü olaraq təyin olunmaqdadır. Gömrük vergilərinin başlıca məqsədləri dövlət xəzinəsinə gəlir təmin etmək və yerli sənayeni xarici rəqabətdən qorumaqdır. Beynəlxalq ticarətdə gömrük sərhədlərinin edilən razılaşmalar nəticəsində qaldırılması, ölkələrin gömrük vergilərindən əldə etmiş olduqları maliyyə qatqıların proporsional payının azalmasına səbəb olmuş olsa da; xarici ticarət siyasəti vasitəsi olaraq istifadə edilən gömrük vergiləri, ölkələrin yurd içərisindəki sanayilerinden ölkə maraqlarının tələb şəkildə qoruma altına alınmasını təmin etməkdədir.

gömrük Qanununun, özünə xas (sui generis) quruluşda olması və ümumi-xüsusi hökmlərin hər ikisini də bünyəsində saxlaması, gömrük vergilərinin ayrı bir ixtisas sahəsi tələb edən bir vergi növü olduğunu açıq şəkildə göstərir. Bu səbəblə gömrük vergisi yaranan mübahisələri; keyfiyyətləri, həll yolları və nəticələri baxımından digər vergi Uyuşmazlıklarında fərqlilik göstərməkdədir.

1. GÖMRÜK Mübahisələrin VƏ HƏLL YOLLARI

1.1. Ümumi Olaraq Gömrük Uyuşmazlığı

gömrük uyuşmazlığı, Gömrük İdarəsi ilə öhdəçilikli, vergi məsulu iştirakçi və ya cəza həmsöhbəti kimi tərəflər arasında gömrük öhdəlikləri mövzusunda ortaya çıxan və sülh yolu həll edilməyən mübahisələr olaraq təyin olunmaqdadır. bu anlaşılmazlıq, kimi zaman yükümlünün fərdi gömrük vergisi borcunun varlığı və məbləği üzərində, kimi zaman isə yükümlünün maddi ya da şəkli öhdəliklərini yerinə gətirməməsinə və ya yoxdur yerinə gətirməsindən görə tətbiq olunan inzibati üsulları nəzərə növü və miqdarı üzərində olmaqdadır. Gömrük yaranan mübahisələri təməl olaraq Gömrük Qanununun tətbiqi ilə bağlı yaranan hərəkətlərdən kaynaklanmakta isə də, bu uyuşmazlıklara Amme Alacaqları qaytarılması Üsulu Haqqındakı Qanuna (AATUHK) görə edilən əməliyyatlardan irəli gələn mübahisələr ilə gömrük sahəsində edilən ümumi tənzimləyici əməliyyatlardan doğan ziddiyyətlər da eklenebilmektedir.

VUK'a tabe digər vergitutma növlərindən fərqli bir vergitutma prosesinin işlədiyi gömrük vergilərini verginin reallaşdırma və kesinleşme müddəti eyni zamanda baş verir. Təsdiq əməliyyatının reallaşması ilə reallaşdırma edən vergi, yükümlünün istəməsi halında ya dərhal ödenmekte ya da gömrük əməliyyat və istifadəsinə bağlı müddət içərisində ödenebilmektedir. İlk vəziyyətdə verginin reallaşdırması ilə ödəniş eyni anda reallaşmaqda, ikinci halda isə reallaşdırma ilə ödəniş arasında zaman fərqi əmələ gələ bilər. Gömrük vergiləri baxımından baxdıqda birinci vəziyyətdə; gömrük əməliyyatları əsnasında əşya hələ gömrük nəzarətində ikən mübahisə çıxması söz mövzusu ola bilməkdə, ikinci halda isə gömrük əməliyyatları tamamlandıqdan sonra uyuşmazlığa bədən verilə. Gömrük yaranan mübahisələri hansı mərhələdə çıxacaq olursa olsunlar hər iki vəziyyətdə də mübahisələr inzibati mərhələdə, inzibati mərhələdə həll tapıla bilmədiyi təqdirdə isə məhkəmə mərhələdə çözümlenebilmektedir.

2. GÖMRÜK mübahisələrinin həll edilməsi

2.1. İnzibati məhkəmə icraatı qanununda Təşkil edilən Məcburi İnzibati Müraciət müəssisəsinin Araşdırılması

Bir inzibati emal söykənməyən, salt inzibati hərəkətlərdən qaynaqlanan zərərlərin aradan qaldırılması üçün inzibati mühakimədə açılacaq tam məhkəmə iddiaları, İnzibati məhkəmə icraatı Qanunu (İYUK) 13 -cü maddəsində bu şəkildə təşkil edilməkdədir:

"İnzibati hərəkətlərdən hüquqlar pozuntu edilmiş olanların inzibati iddia açmadan əvvəl bu hərəkətləri yazılı bildiriş üzərinə və ya başqa surətlə öyrəndikləri tarixdən etibarən 1 il və hər halda hərəkət tarixindən etibarən 5 il içində əlaqədar idarəyə müraciət edərək hüquqlarının yerinə yetirilməsini istəmələri tələb olunur. Bu istəklərin tamamilə və ya qismən imtina halında, bu mövzudakı əməliyyatın təbliğini izləyən gündən etibarən və ya istək haqqında 60 gün içində cavab verilmədiyi təqdirdə bu müddətin bitdiyi tarixdən etibarən, iddia müddəti içərisində iddia açıla bilər. "

Göründüyü kimi tam inzibati hərəkətdən doğan zərərlərin kompensasiyası üçün açılacaq tam məhkəmə iddiaları xüsusi bir tənzimləməyə tabe tutulmuşdur. Salt bir inzibati hərəkətə qarşı idarədən "ön qərar" almadan birbaşa tam məhkəmə iddiası açılması vəziyyətində inzibati məhkəmə orqanı, iddianı, "Inzibati orqanı təcavüzü" yəni ön qərar alınmaq surətiylə zəruri inzibati müraciət yolu tüketilmediği səbəbiylə, zərəri verdiyi iddia edilən əlaqədar inzibati mövqeyə saxlanca edir.

2.2. Gömrük mübahisələrinin Həll Yolları və İzləniləcək üsuli

Dövlət ilə mükəlləf arasındakı çıxar tarazlığını qərargahı əsas alan vergi hüququnda, vergitutmaya bağlı ortaya çıxan anlaşılmazlıqların verginin tərəfi olan mükəlləf / məsul / cəza həmsöhbəti ilə vergi idarəsi arasında sülh yolu həllinə böyük əhəmiyyət verilir. Vergi problemlərinin hüquqi mübahisə halına gətirib mühakimə yoluna gidilmeden tərəflər həll kavuşturulmasına "vergi problemlərinin inzibati mərhələdə həll yolları" deyilməkdədir. Vergi problemlərinin inzibati mərhələdə çözümlenememesi nəticəsində iddia açma yoluna gedilməsi halına isə "vergi mübahisələrinin məhkəmə sahədə həll yolları" deyilməkdədir.

Gömrük mübahisələrinin çözümlenmesindeki inzibati müraciət yolları sırasıyla; uzlaşma, etiraz və üst mövqelərə müraciət şeklindeyken məhkəmə həll yolu isə, vergi məhkəməsində iddia açmaq şəklində təzahür etməkdədir.

2.3. Gömrük mübahisələrinin İnzibati Yoldan həll olunması

Yuxarıda da ifadə edilmiş olan və özünə İYUK'da tənzimləmə sahəsi tapan məcburi inzibati müraciət müəssisəsini paralel olaraq, gömrük vergilərini istiqamətli uyuşmazlıklarda da inzibati yollar istehlak mühakimə yoluna müraciət edilməsi mümkün olmamaqdadır. Məcburi inzibati müraciətlərin reallaşdırılmaq edilən məhkəmə müraciətlərin, "Orqanı təcavüzü" maneəsinə ilişəcək və iddia ərizəsi məhkəmə orqanları re'sen əlaqədar Gömrük İdarəsinə göndəriləcək. Bu səbəblə gömrük Uyuşmazlıklarında zəruri inzibati şikayətə edilməsi, mühakimə yoluna müraciət bir ön şərti olaraq qəbul edilməkdə və vergi yükümlüsü, Gömrük idarələrində müraciət etmədən məhkəmə yolunu seçdi edə bilmir. GK'da iştirak edən bu tənzimləmə, gömrük vergisini digər vergi qanunvericiliyində izlənilən üsuli ayıran ən təməl xüsusiyyət olaraq gözə dəyməkdədir.

2.3.1. Gömrük Vergi və cezalarında Uzlaşma Təşkilatı

Türk vergi hüququ sistemində uzlaşma üzrə, 19.02.1963 -ci il tarixli və 205 saylı qanunun 22 -ci maddəsi ilə 213 saylı VUK'a əlavə olunan maddələrdə tarix. Razılaşma müəssisəsi Vuk əhatəsinə girən və 50 ildən çox müddətdir tətbiq olunan, Mübahisələrin həllində əhəmiyyətli rola sahib olan bir təşkilatdır.

Gömrük İdarələri tərəfindən alınan vergi və şəkillər VUK'un 2 -ci maddəsi ilə əhatə xaricinə alınmış olmaqla birlikdə, 4458 saylı GK'nin 242 -ci maddəsi müddəalarının tətbiq hökm altına alınmışdır. bu səbəblə, gömrük idarələri tərəfindən təhsil edilən maliyyə öhdəliklərlə əlaqədar uyuşmazlıklarda Vuk Əlavə-1 və davamı maddələrində təşkil edilən uyuşmazlıklara bağlı hökmlər uygulanamamaktadır. Gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində reallaşdırma edən vergi və cəza qərarlarına qarşı razılığa müraciət üçün lazımlı qanuni tənzimləmə 6111 saylı qanunun 137 -ci maddəsi ilə 4458 saylı GK'nin 244 cü maddəsi dəyişdirilərək edilmişdir. Tənzimləməyə bağlı əsaslar isə, 31.08.2011 tarixində qüvvəyə girən Gömrük Uzlaşma müdiriyyəti (GUY) ilə təyin olunmuşdur. 6111 saylı qanun ilə gömrük qanunvericiliyinə alınan uzlaşma ilə adam və təşkilatların hüquqlarının qorunmasının təmini, məhkəmə orqanlarının yükünün yüngülləşdirilməsi və vergi alacaqlarının birə şəkildə xəzinəyə intikalinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulub.

2.3.2. Şikayətlərin Şekli və müddəti

Razılaşma prosesi, GUY'un 10 -cu maddəsində də qeyd olunduğu kimi mükəlləf tərəfindən bir ərizə Gömrük İdarəsinin razılığa səlahiyyətli komissiyalarının katiblik xidmətlərini icra etməklə vəzifəli vahidinə uzlaşma tələbi ilə müraciət edilməsi surətiylə başlamaqdadır. Ərizə sifarişli poçt ilə göndərilir. GK'nin 244 -cü və Guyun 11 -ci maddələrinə görə; uzlaşma tələblərinin, hələ etiraz müraciəti edilməmiş gömrük vergiləri və vergi əslinə bağlı olsun ya da olmasın bütün pul cəzalarının öhdəçilikli və ya cəza həmsöhbətinə təbliği tarixindən etibarən 15 günlük etiraz müddəti içərisində edilməsi lazımdır.

Razılığa bağlı tələblər, uzlaşma komissiyasının katiblik xidmətlərini icra edən vahidi tərəfindən əvvəlcə və ivedilikle üsul cəhətdən araşdırılmaqdadır. GUY'un 13 -cü maddəsində sayıldığı şəkliylə; edilən araşdırmada sırasıyla, müraciət sahibinin müraciət etmək səlahiyyətini sahib olub olmadığı, Müraciətin müddəti içində edilib-edilməməsi, alacağın uzlaşma əhatəsinə girib girmədiyi və uzlaşmanın komissiyanın səlahiyyəti içində olub olmadığı xüsusları değerlendirilmektir. Üsula bağlı şərtləri daşımadığı aydın tələblər değerlendirilmemekte və bu vəziyyət ilgilisine yazıyla və ya elektron yolla təbliğ edilməkdədir. Üsula bağlı nöqsanların aradan qaldırıla xüsusiyyətdə olması halında, öhdəçilikli nöqsanların tamamlanması üçün müraciət müddətinin sonuna qədər müddət verilməkdədir. Müraciət müddətinin sonunda uzlaşma müraciətində tapılılmış olması və üsula bağlı nöqsanların aradan qaldırıla xüsusiyyətdə olması halında 3 iş günü əlavə müddət verilə. Verilən müddətin sonunda isə nöqsanların giderilmemesi vəziyyətində tələb rədd edilir.

2.3.3. Razılaşma komissiyalarının Quruluşu, Işləyişi və səlahiyyətləri Üzərinə Qısa Değerlendirme

Razılaşma müdiriyyətinə uzlaşma tələblərinin qiymətləndirilməsi üçün Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi Uzlaşma komissiyaları ilə Mərkəzi Uzlaşma komissiyaları qurulacağı ifadə. müdiriyyətin 7 -ci maddəsində komissiyaların nə şəkildə yaradılacağı açıqlığa kavuşturulmuştur. Komissiyalar ikili bir ayrı-seçkilik edilərək araşdırıldığında aşağıdakı əsas fərqlər görünür.

ilk olaraq, Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi Uzlaşma komissiyaları; Region direktoru, Region Müdir Köməkçisi, Şöbə müdiri, gömrük müdiri, Müdir müavini, Şef və Müayinə məmuru arasından Region direktoru tərəfindən seçiləcək olan bir başçı daxil üç üzvdən ibarətdir. Region direktoru və ya təyin edəcəyi Region Müdir Köməkçisi komissiyalara başçılıq edir.

Ikinci olaraq Mərkəzi Uzlaşma komissiyaları isə; məsləhətçi, məsləhətçi müavinləri, Gömrüklər Ümumi Müdiri, Risk Management və Nəzarət Ümumi Müdiri, Gömrüklər Ümumi Müdirliyi Ümumi Müdir müavinləri və Palata Sədrləri ilə Risk Management və Nəzarət Ümumi Müdirliyinin sonradan kontrolle əlaqədar dairəsinin bağlı olduğu Dairə Başçısı və Baş direktor müavini arasından məsləhətçi tərəfindən təyin olunan prezident daxil üç üzvdən ibarətdir. komissiyalara, məsləhətçi, görevlendireceği məsləhətçi müavini və ya Gümrükler Ümumi Müdiri başçılıq edir. komissiyalar, üzvlərinin hamısının iştirakı toplanmaqdadır və səs çoxluğu ilə qərar alırlar. Komissiya prezident və üzvlərinin hər hansı bir səbəblə vəzifələrinin başında olmamaları halında, bunlara vəkalət edən komissiyada vəzifə etməkdədirlər. Gömrük və Ticarət Region Müdürlüklerinde, eyni gün müzakirə ediləcək birdən çox uzlaşma tələbinin hamısı üçün bir uzlaşma komissiyası yaradılır.

2.3.4. Uzlaşmanın Əhatəsi və Uzlaşma mövzusuna girən / girməyən iddialar

uzlaşmanın əhatəsi, hansı əsaslar çərçivəsində tələb edilib reallaşdırıla də GUY'da keçirilir. GUY'un 4 cü maddəsi lazımınca, bəyan ilə gömrük idaresince edilən təsbit nəticəsində təyin olunan və ya gömrük idaresince təsbit edilməsindən əvvəl bəyan sahibince bildirilən fərqliliklərə bağlı təbliğ edilən gömrük vergiləri alacaqları ilə qanunda və əlaqədar digər qanunlarda nəzərdə tutulan cəzalar, uzlaşma əhatəsindədir. Bu səbəbdən yalnız Gömrük İdarələri tərəfindən hesablanmış etdirilən gömrük vergi alacaqları deyil, eyni zamanda Gömrük İdarəsi tərəfindən təsbit edilmədən əvvəl mükəlləf tərəfindən bildirilən qiymət fərqliliklərinə istinadən təşkil edilən gömrük vergi və cəza qərarları da uzlaşma daxilində qiymətləndirilməkdədir.

GUY'da razılığa mövzu ola biləcək maliyyə öhdəliklər və pul cəzaları açıq bir şəkildə sayılmaqdadır. Bu səbəbdən öhdəçilikli və vəkili tərəfindən edilən bəyan ilə Gömrük İdaresince edilən təsbit nəticəsində təyin olunan və ya Gömrük İdaresince təsbit edilmədən əvvəl bəyan sahibince bildirilən fərqliliklərə bağlı təbliğ edilən gömrük vergiləri alacaqları ilə qanunda və əlaqədar digər qanunlarda nəzərdə tutulan cəzaların bütününün uzlaşmağı maraqlandırdığını görülməkdədir. bu məzmunda, razılığa mövzu alacaklara baxdığımızda, Giriş hissəsində iştirak edən alacaq tərifində da iştirak etdiyi üzrə, gömrük vergiləri və pul cəzaları bu əhatə girməkdədir. Söz mövzusu anlayışlardan 'Gömrük vergisi' ifadəsi əhatəsinə isə; gömrük Vergisi, Əlavə Gömrük Vergisi, Tək və Maktum vergi, Damping Qarşı Vergi, Sübvansiyona Qarşı kompensasiya edici Vergi, Əlavə Dəyər Vergisi (KDV), Xüsusi İstehlak Vergisi (ÖTV), Əlavə Maliyyə Öhdəlik, toplu Mülk Fondu, Qaynaq İstifadəsi Dəstəkləmə Fondu (KKDF), tütün Fondu, A Fon, Ekologiya qatqı payı, Kompensasiya edici Vergi (ixrac) və ayrıca kommersiya olmayan əşya üçün; TRT Bandrol Ödənişi girməkdədir.

Razılığa mövzu cərimələr əhatəsinə; 4458 saylı GK'nin 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241 -ci maddələri, 2976 saylı Xarici Ticarətin təşkil edilməsi haqqında Qanunun 4 -cü maddəsi, 3065 saylı Əlavə Dəyər Vergisi Qanununun 51 inci maddəsi ilə 4760 saylı Xüsusi İstehlak Vergisi Qanununun 16 -cı maddəsinin girdiyi görülməkdədir. Bununla birlikdə, gömrük idarelerince təhsili lazım olan alacaqlar ilə Gömrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin yayımı tarixindən sonra edilən razılaşmalar gətirilən alacaqlar da razılığa mövzu ola bilməkdədir. Necə ki uzlaşma tələbi, öhdəçilikli təbliğ edilən alacaqları hamısı üçün edilə biləcəyi kimi vergilər və ya cəzaların bir qisimi üçün də edilə. Ayrıca şərtli azad rejimlərinə bağlı hökmlərin pozulması nəticəsində doğan alacağın təhsili öhdəçilikli təbliğindən etibarən 15 gün içində, alacağa mövzu cərimələr razılığa mövzu edilə bilməkdədir.

buna qarşılıq, GUY'un 6 -cı maddəsində razılığa mövzu ola bilməyəcək alacaqlar açıqca sayılmaqdadır. Gömrük vergilərinin matrahına girən ancaq əsli gömrük idarelerince təqib və təhsil edilə bilməyən vergi və bənzəri maliyyə yüklər razılığa mövzu edilə bilməməkdədir. müdiriyyətin 5 -ci maddəsinin 2 -ci bəndinə hökmü istisna olmaqla, eyni növ vergi və ya cəzanın bir qisimi üçün uzlaşma tələb bulunulamamaktadır. Əlaqədar qanunvericilik uyğun olaraq alacaq məbləğinin qəti təhsilini nəzərdə tutulmadığı və təminata bağlandığı hallar da razılığa mövzu edilə bilməməkdədir. Ayrıca, alacağın 21.03.2007 -ci il tarixli və 5607 saylı Kaçakçılıkla Mübarizə Qanununun 3 -cü maddəsində iştirak edən qaçaqçılıq cinayət və qəbahətlərini bağlı olması halında də uzlaşma tələb bulunulamamaktadır.

2.3.5. Razılaşma danışıqları və uzlaşmayan Katılabilecekler

Gömrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin "Uzlaşma danışıqlarının Edilməsi" başlıqlı 16 -cı maddəsində də qeyd edildiyi kimi, uzlaşma tələbinin üsuluna uyğun edildiyinin başa düşülməsi üzərinə uzlaşma ilə əlaqədar olaraq ediləcək danışıqlara qoşulma xüsusu, təşkil edilən uzlaşma dəvətnaməsi ilə ən az 5 gün əvvəldən yazıyla və ya uzlaşma tələbi ərizəsində göstərilən e-poçt ünvanına elektron olaraq 7201 saylı təbliğat Qanunu müddəalarına görə, komissiya Katibliyi tərəfindən öhdəçilikli təbliğ edilməkdədir. Yükümlünün istəməsi halında 5 günlük müddətlə asılı olmayaraq əvvəlki bir tarix, uzlaşma günü olaraq təyin oluna.

Razılaşma komissiyalarında öhdəçilikli ilə birlikdə və öhdəçilikli yanında uzlaşma görüşmələrinə qatılacaq kəslərə, GUY'un 15 -ci maddəsinin 3 -cü bəndinə uyğun olaraq sayı etibarilə məhdudlaşdırma gətirilməkdədir. bu əhatədə, uzlaşma komissiyalarına yükümlünün özü daxil, öhdəçilikli ilə birlikdə qatıla adam sayı üçü geçememektedir Yenə ikinci bənddə göstərilən və uzlaşma iclaslarında saxlanılmasında bir qorxu olmayan və (bilvasitə) temsile səlahiyyətli gömrük müşavirlerinin, uzlaşma komissiyası konfransında fikirlərini açıqlamaq üzrə katılabilecekleri; lakin uzlaşma ilə əlaqədar protokolları imzalayamayacaklarına bağlı 4 -cü bəndinə mülga edilmişdir. Bu dəyişikliklə birlikdə, uzlaşma komissiyası görüşmələrinə yükümlünün vəli ya da Vasim şəxsən qatılması əsas olacaq, yükümlünün yığıncağa katılamaması halında (birbaşa) nümayəndəsi və ya vekaletnamede xüsusi səlahiyyət verilməsi şərtilə gömrük müşaviri də öhdəçilikli adına danışıqlara qatıla və uzlaşma protokollarını imzalayabileceklerdir.

Müdiriyyətin "Uzlaşma danışıqlarının Edilməsi" başlıqlı 16 -cı maddəsi ilə 17, 18, 19 və 20 -ci maddələrinə bağlı içerikler bu şəkildə özetlenebilmektedir:

Yükümlünün uzlaşma davetiyesini göstərilən yer, gün və saatda yığıncağa qatılması halında uzlaşma görüşmələrinə başlanmaqdadır. Edilən görüş nəticəsində uzlaşma təmin edildiyi təqdirdə uzlaşma komissiyası vəziyyəti təşkil bir tutanakla təsbit edilməkdə, uzlaşmanın təmin edilə bilmədiyi hallarda isə təmin edilememe səbəblərini qeyd etməklə komissiya tərəfindən protokol təşkil edilməkdədir. Hər iki halda da komissiya tərəfindən təşkil edilən protokol üç nüsxə olmaqdadır. Təşkil edilən aktın bir nüsxəsi öhdəçilikli verilməkdə, yükümlünün və ya nümayəndələrinin uzlaşma davetiyesini razılıq etməməsi və ya protokolu almaqdan imtina etməsi hallarında isə aktın iki nümunəsi, gərəyi edilmək üzrə əlaqədar başmüdürlüğe və ya gömrük müdiriyyətinə göndərilir. Aktın son qalan nüsxəsi isə uzlaşma komissiyasında tutulan faylda saxlanılır. Yükümlünün uzlaşma davetiyesini razılıq etməməsi və ya protokolu imzalamaqdan imtina etməsi hallarında, özünə ayrıca təbliğat aparılmır.

2.3.6. Razılaşma danışıqlarının təxirə salınması və uzlaşma əməliyyatlarının müddəti

GUY'un 17 -ci maddəsində uzlaşma görüşmələrinin təxirə salınmasına əlaqəm hökmlər yer almaqdadır. bu əhatədə, təyin olunan uzlaşma günü bildirildikdən sonra komissiyanın o gün toplanamayacağının başa düşülməsi halında yeni bir uzlaşma günü təyin olunaraq öhdəçilikli bildirilməkdədir. Öhdəçilikli tərəfindən məqbul səbəblərlə iştirak sağlanamayacağının toplantı başlamazdan əvvəl komissiyaya bildirilməsi şərtiylə və bir dəfəyə məxsus olmaq üzrə toplantı, öhdəçilikli daha sonradan bildiriləcək bir tarixə ertelenebilmektedir. Müdiriyyətin lafzında bildirilən "toplantı başlamazdan əvvəl" ifadəsi istənildiyi təqdirdə olduqca geniş yorumlanabilmekte və tətbiqdə bəzi problemlərə səbəb ola biləcək bir ifadə olaraq qarşımıza çıxmaqdadır. Bu səbəblə uzlaşma görüşmələrinin təxirə salınması tələb edən tərəfin bu müddəti "yaxşı niyyət və dürüstlük qaydaları" çərçivəsində nizamlaması və uzlaşma görüşlərindən ən az bir və ya iki iş günü əvvəlinə qədər bildirməsi lazım olduğu qənaətindəyəm.

GUY'un 18 -ci maddəsində (Resmi Gazete-1/9 / 2012-28398) edilən dəyişiklik nəticəsində; 7 -ci maddənin 7 -ci bəndinə hökmü istisna olmaqla, yükümlünün uzlaşma tələbinin, ərizədə əlaqədar Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi uzlaşma komissiyası qeydlərinə mindiyi tarixdən etibarən maksimum 45 gün içində təmin əsası qəbul edilmişdir. ancaq, 17 -ci maddəsinin 3 -cü bəndində göstərilən səbəblərə bağlı olaraq ifadə edilən müddət peyvənd et. bu vəziyyətdə, söz mövzusu araşdırma və araşdırmanın tamamlanmasına qədər komissiya işlərinə davam etməkdədir.

2.3.7. Uzlaşmanın nəticələri və uzlaşmanın dəqiqliyə

Uzlaşmanın nəticələri və uzlaşma müəssisəsinin qərarların qəti və gizli olması, müdiriyyətin 21 ila 24 -cü maddələri arasında təşkil edilməkdədir. bu əhatədə, uzlaşma vaki olduğu təqdirdə gömrük uzlaşma komissiyalarının təşkil uzlaşma protokolları qəti olub, gərəyi əlaqədar gömrük müdürlüğünce dərhal yerinə gətirilir. Razılaşma tutanağının əlaqədar gömrük idarəsinə intiqalı üzərinə, reallaşdırma və təbliğ edilmiş olan gömrük vergiləri və / və ya kəsilən cərimələr uzlaşılan məbləğləri görə təşkil edilməkdədir. Üzərində uzlaşılan və tutanakla təsbit edilən xüsuslar daxil olmaqla, bu Müdiriyyət daxilində yaradılan komissiyaların bütün işləri və əməliyyatları haqqında öhdəçilikli və ya cəzanın həmsöhbəti ya da idarə tərəfindən iddia açıla bilməz, heç bir mərcinin şikayət və ya etiraz bulunulamaz, hər hansı bir inzibati araşdırma, araşdırma və istintaqa mövzu edilə bilməz, geri vermə və qaldırma tələb bulunulamaz, deyilməkdədir. Uzlaşılan alacakla əlaqədar olaraq 5607 saylı Qanuna görə daha sonra cəzaya hökm edilməsi halında Gömrük Yönetmeliğinin 579 -cu maddəsinə görə əməliyyat aparılır.

2.3.8. Etiraz və Uzlaşma hüququnun Eyni Anda istifadə edilməməsi və təminatlı Əməliyyatlar

GUY'un 25 ci maddəsində tənzimləmə sahəsi tapan hökm ilə "Öhdəçilikli, özünə təbliğ edilən alacaqlar üçün Qanunun 242 -ci maddəsində təşkil edilən etiraz haqqı ilə 244 -cü maddəsində təşkil edilən uzlaşma haqqını eyni anda istifadə edə. Razılığa mövzu edilən alacaqlar, uzlaşmanın vaki olmaması və ya təmin edilə bilməməsi halında Qanunun 242 -ci maddəsi çərçivəsində etiraza mövzu ola bilər. ancaq, etiraza mövzu edilmiş alacaqlar üçün uzlaşma tələb bulunulamaz "deyilməkdədir. Gümrüklü iştirak və sahələrdə olan əşyaya bağlı reallaşdırma edən alacaklara bağlı öhdəçilikli tərəfindən uzlaşma tələb edilməsi halında, ayrıca tələb edilməsi şərtiylə, reallaşdırma edən alacaqlar təminata bağlanaraq əşya yükümlüsüne təslim edilə. Yükümlüsüne təslim edilən əşyaya görə verilən alacaqlar üçün uzlaşmanın vaki olması halında, uzlaşılan tutar teminattan ofset edilməkdədir. Uzlaşılan məbləğin öhdəçilikli tərəfindən nağd ödənilməsi halında isə təminat geri edilməkdədir. Uzlaşmanın vaki olmaması və ya təmin edilə bilməməsi halında isə ümumi hökmlərə görə əməliyyat aparılır.

3. Gömrük mübahisələrinin Çözümünde Etiraz Yolu

etiraz müəssisəsi, gömrük Qanununun 242 -ci maddəsində açıq şəkildə təşkil edilməkdədir. buna görə, öhdəçilikli özlərinə təbliğ edilən gömrük vergiləri, cəzalar və inzibati qərarlara qarşı təbliğ tarixindən etibarən on beş gün içində bir üst mövqeyə; üst mövqe yoxsa eyni mövqeyə verəcəkləri bir ərizə ilə etiraz edə bilməkdədirlər. buna görə, gömrük vergilərini əgər Gömrük Müdirliyi reallaşdırma etdirmiş və təbliğ etmiş isə üst mövqe Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi olmaqdadır. Əgər etiraza mövzu olan qərarı ilk əldən alan idarə Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi isə, üst mövqe Gömrük və Ticarət Nazirliyi olmaqdadır. Gömrük və Ticarət Nazirliyin ilk əldən alınan qərarlarda isə, daha üst bir mövqe olmadığından on beş gün içərisində yenə eyni mövqeyə etiraz edilir.9 Idarəyə intiqal edən etirazlar, idarə tərəfindən otuz gün içində qərara bağlanaraq əlaqədar adama təbliğ edilməkdədir. Müddəti içərisində edilməyən etiraz müraciətləri rədd edilir. Çünki etiraz müəssisəsini göstərilən müddətlər 'haqq salıcı' xüsusiyyətə haizlerdir.

Digər bir məsələ isə, etirazın müddəti içərisində lakin əlaqədar mövqe yerinə bir başqa mövqeyə edilməsi vəziyyətidir. Etiraz dilekçelerinin otuz günlük qanuni müddəti içərisində lakin səhv mövqeyə verilməsi halında, etiraz müddətində edilmiş sayılacaq və etiraz ərizəsi idarə tərəfindən re'sen səlahiyyətli mövqeyə göndərilir. Etirazın rəddi qərarlarına qarşı isə, əməliyyatın edildiyi yerdəki inzibati məhkəmə orqanlarına başvurulabilmektedir. Beləcə tarh edilən vergilərə qarşı inzibati yollardan bir nəticə ala bilməyən mükəlləf, əleyhinə olan qərarın özünə təbliğ edildiyini izləyən gündən etibarən 30 gün içərisində vergi məhkəməsində iddia açma yoluna gedə bilməkdədir.

3.1. Gömrük vergisini etiraz mövzusu

1615 saylı köhnə Gömrük Qanununda hansı mövzulara etiraz edilə biləcəyinə bağlı hökmlər açıq şəkildə və məhdud sayda (numerousclausus) sayılmışdır. 1615 saylı qanunda etiraz səbəblərinin tək tək maddələr halında sayılmış olmasına qarşı, 4458 saylı GK'da etiraz səbəblərinin maddələr halında prezumpsiyası yerinə daha geniş əhatəli olaraq "etirazlar" başlığı altında toplanması yerində və məqsədəuyğun bir tənzimləmə olmuşdur. köhnə tənzimləmə, tətbiqdə bəzi mənfiliklərə səbəb olmuş və əslində Gömrük Qanunu daxilində qiymətləndirilməsi lazım olan mübahisələrin sırf məhdud sayda təşkil edilən maddələr arasında iştirak almamasından qaynaqlı olaraq məhkəmə məhkəmə məhkəmələrində mövzu edilməsi nəticəsini doğurmuşdur. Yeni düzenlemeyle, ayrı bir ixtisas və fərqli mühakimə etmə üsulu tələb edən münaqişələrin bu mövzularda kifayət qədər məlumat və təcrübəsi olmayan məhkəmə məhkəmə hakimləri tərəfindən neticelendirilecek olmasının tətbiqdə doğuracağı axsaqlıqların da qabağına keçilmiş olduğu qənaətindəyəm.

4458 saylı GK'ya görə gömrük vergilərini etiraz səbəblərini dörd başlıq şəklində araşdırmaq mümkündür. Bu ayrı-seçkiliyə görə; mövzu, matrah və tərifə səbəbiylə etiraz səbəbləri ilə digər etiraz səbəbləri şəklində bir görünüş ortaya çıxmaqdadır. Mövzu səbəbiylə etiraz səbəbləri, əşyanın xüsusiyyət və mahiyyətinin müəyyən səhv edilməsi və ya əşyanı gömrük vergisindən istisna tutan qanun müddəalarının heç tətbiq olunmaması ya da səhv tətbiq olunması vəziyyətlərində edilən etirazlar olaraq qarşımıza çıxmaqdadır. Matrah səbəbiylə etirazlar isə, verginin hesaplanmasına əsas təşkil edən və Matrah və ya məbləğ təsbit edilməsi əsnasında edilən səhvlərə bağlı edilən etirazların. Xarici ticarət əməliyyatlarında əşyalar, bilinən kommersiya adları ilə deyil, Dünya Gömrük Təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş olan və bütün üzv ölkələr istifadə rəqəmlərlə təsnif kodlarla ifadə edilməkdədir. Gömrük vergiləri isə qüvvədə olan gömrük tarifi əsas alınmaq surətiylə təyin olunduğunu, əşyanın olduğu mövqenin qarşılığında göstərilən vergi nisbətindən başqa tərəfindən bir nisbət istifadə verginin hesablanmış olması öhdəçilikli tərəfindən etiraza mövzu edilən digər bir mövzu olmaqdadır və tərifə səbəbiylə etirazlar olaraq adlandırılmaqdadır. Son olaraq isə digər etiraz səbəbləri olaraq ümumiləşdirmə edilən, beynəlxalq müqavilələrin heç tətbiq olunmaması ya da səhv tətbiq olunması ya da əşyanın Mənşəyinin müəyyən səhv edilmiş olması kimi səbəblər olaraq qarşımıza çıxmaqdadır.

3.2. Etiraz Ərizəsində Tapılması olan hallar və ərizədə veriləcəyi orqanlar

Etiraz ərizəsində tapılması lazım olan xüsuslar bu şəkildə sayılmaqdadır: etirazın mövzusu və səbəbi, etirazın əsası dəlillərə bağlı məlumat və sənədlər, etiraza mövzu inzibati əməliyyatın yazılı bildiriş tarixi, gömrük vergiləri və pul cəzalarında etiraz edilən miqdar, etiraz edilən qərarı verən idarənin hara olduğu və etiraz edənin adı, unvanı, ünvan, vergi / T.C. şəxsiyyət nömrəsi, varsa vəkil ya da nümayəndəsinə bağlı məlumatlar və etiraz ərizəsini tarixi12. etirazın, ərizədə idarənin qeydlərinə intiqal etdiyi tarixdə mi, yoxsa poçta verildiyi tarixdə mi edilmiş sayılacağı xüsusuna Gömrük müdiriyyəti ilə açıqlıq gətirilmişdir. 585 -ci maddənin 4 -cü bəndinə görə; bu Müdiriyyət uyğun olaraq ediləcək etirazların müddəti içərisində olub olmadığının təsbitində, sifarişli olaraq poçt yolu ilə ediləcək etirazlarda, etiraz ərizəsini poçta verildiyi tarix; poçt yolu ilə və ya birbaşa əlaqədar gömrük idarəsinə ediləcək etirazlarda isə, etiraz ərizəsini etirazın edildiyi gömrük idarəsinin qeydinə daxil tarixi nəzərə alınmaqdadır. Bu şəkildə ərizədə poçta veriliş tarixini deyil, qeydlərə keçid tarixinin əsas alınacağını ifadə edən redaksiya sayəsində etirazların bu səbəbdən müddət cəhətdən reddedilmeyeceği də hökm altına alınmış olur. Beləcə öhdəçilikli poçt ilə edəcəkləri etirazlarda müddət cəhətdən hesablamada haqq itkisinə uğramamaları üçün normal deyil, sifarişli poçt yolunu seçim etmələri faydalı olacaq.

3.3. Etirazın qərara bağlanması

gömrük Qanununun 242 -ci maddəsinin 2 -ci bəndinə ilə Gömrük Yönetmeliği'nin 586 -cı maddəsində etirazın qərara bağlanmasına dair hökmlər yer almaqdadır. buna görə; idarəyə intiqal edən etirazlar otuz gün içində qərara bağlanaraq əlaqədar adama təbliğ edilməkdədir.

Qərarın müddəti keçdikdən sonra verilməsi və təbliğ olunduğu tarixdə inzibati iddia açma müddətinin dolmuş olması halında, yeni bir inzibati iddia açma müddətinin işləyib işlemeyeceği haqqında Gömrük Qanunu və Yönetmeliği'nde hər hansı bir hökm yoxdur. bu əhatədə inzibati mühakimənin ümumi müddəaları çərçivəsində əməliyyat edilməsi lazımdır.

İYUK'un 10 -cu maddəsinin 1 inci və 2 -ci bəndlərində; "İlgililer, haqqlarında inzibati iddiaya mövzu ola biləcək bir əməliyyat və ya hərəkətin edilməsi üçün inzibati orqanlara müraciət edə bilərlər. Altmış gün içində bir cavab verilməsə istək rədd edilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bitdiyi tarixdən etibarən iddia açma müddəti içində, mövzusuna görə Danıştay'a, idarə və vergi məhkəmələrinə iddia aça bilərlər. Altmış günlük müddət içində idarəçi verilən cavab qəti olmasa əlaqədar bu cavabı istəyinin rəddi sayaraq iddia aça biləcəyi kimi, qəti cavabı da gözləyə. Bu təqdirdə iddia açma müddəti işləməz. ancaq, gözləmə müddəti müraciət tarixindən etibarən altı ayı keçə bilməz. Dava açılmaması və ya iddianın müddətdən rəddi hallarında, altmış günlük müddətin bitməsindən sonra səlahiyyətli inzibati orqanlar tərəfindən cavab verilsə, cavabın təbliğindən etibarən altmış gün içində iddia aça bilərlər "deyilməkdədir.

bu səbəblə, etiraza bağlı qərarın müddəti keçdikdən sonra verilməsi və təbliğ olunduğu tarixdə inzibati iddia açma müddətinin dolmuş olması halında, təbliğ olunan cavabın yeni bir iddia açma müddəti başlatacağım qəbul edilməsi də lazımdır.

NƏTİCƏ və QİYMƏTLƏNDİRMƏ

gömrük vergisi, digər vergi növləri kimi müəyyən aralıqlarla alınan bir vergi növü olmadığından xarici ticarət mövzusu edilən əşyanın gümrüğe gəlməsiylə bir dəfəyə məxsus olmaq üzrə alınan və dövlətə ən asan vergi təmin edən bir vergi növüdür. Gömrük vergisi və buna bağlı üsul və əsasların ayrı bir qanunvericiliklə iştirak etməsi və ixtisas sahəsi tələb səbəbiylə, Gömrük idarələrinin fəaliyyəti və etkililiğinin arttırılmasıyla vergi əməliyyatlarının vaxtında edilməsinə imkan təmin ediləcək. Gömrük İdarəsinin təşkilati quruluşunda təlimlər vasitəsilə yaxşılaşdırmalar edilməsi və təhsil imkanlarının artırılması sonradan ortaya çıxa biləcək mübahisələrin da qarşısının alınmasına bir "önləyici təsir" olaraq qatqı təmin edəcək.

Gömrük mübahisələrinin təzahür ediş şəkilləri göz önünə alındığında, eynilə VUK'da iştirak edən uzlaşma müəssisəsini olduğu kimi, Mübahisələrin hələ mühakimə yoluna başvurulmadan əvvəl həll kavuşturulmaya çalışılması, üsul iqtisadiyyatı prinsipi ilə paralel olaraq məhkəmə orqanların iş yükünü azaldacaq, Mübahisələrin daha sürətli və xərcsiz olaraq həll kavuşturulmasına imkan təmin edəcək və vergilərin birə şəkildə təhsil edilməsi səbəbiylə vergi alacaqlarının dövlət xəzinəsinə sürətli şəkildə ötürülməsi təmin ediləcək. Bu çərçivədə baxdıqda gec də olsa, gömrük qanunvericiliyinə uzlaşma müəssisəsinin əlavə olunması yerində bir tənzimləmə olaraq qarşımıza çıxmaqdadır.

digər tərəfdən, gömrük qanunvericiliyi, gümrükle əlaqəli mübahisələrin məhkəmə yollara başvurulmadan əvvəl inzibati mərhələdə həll qovuşdurulmasını üstünlük etmiş olduğundan, uzlaşma təşkilatının sonra etiraz yollarının istehlak edilməsi lazım olduğunu də mənimsəməkdədir. Əks vəziyyətin, inzibati orqanı təcavüzünə səbəb olacağı düşünülürdü və inzibati məhkəmə mercilerince əlaqədar idarəyə saxlanca ediləcəyinə hükmedilmektedir. Razılaşma müəssisəsinin altında yatan səbəb, etiraz yolu içində etibarlı olmaqla birlikdə gömrük vergi və cəzalarına bağlı qanuni (haqq salıcı) müddətlərin keçirilməməsi şərtiylə, ehtiyac mükəlləflər yaranan mübahisələri inzibati mərhələdə həll edilməsi nöqtəsində istərsə idarəyə vergi mübahisələrinin məhkəmə yoluna gidilmeden təhsil qabiliyyətinə imkan təmin edən son bir fürsət olaraq qarşımıza çıxdığı görülməkdədir.

ƏDƏBİYYAT

Bahçeci, Barış, 'Türkiyədə Cəmiyyət alacaqlarının müteselsil Məsuliyyət Yoluyla Təhsili 'AUHFD, 60 (3) 2011: 423-445 Access tarixi: 05.02.2017

http://www.gumrukmusaviritr.com/wp-

content / yüklenenler / downloads / 2012/10 / g% C3% BCmr% C3% BCk-ceza-i% C3% A7in-

sorumluluk.pdf

BOZKURT, Cevdet, 'Gömrük vergisi və cərimələr üçün Uzlaşma Müəssisəsi' Maliyyə Həll Jurnalı, Noyabr-dekabr 2011, pox:99-110 Access tarixi: 05.02.2017 http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/108malicozum/6 cevdet bozkurt.pdf

ÇELİK, Cengiz, 'Gömrük Uzlaşma Müəssisəsi tətbiqində Yasallık Sorunu' Maliyyə Həll Jurnalı, İyul-avqust 2016, pox:131-142 Access tarixi: 05.02.2017 http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/136malicozum/8.pdf

Ercan, Tayfun, 'Gömrük Mübahisələrin və Həll Yolları "Ədalət Nəşriyyat birinci Çap, Ankara 2012 pox:198

Çernoqoriya, N. Coşkun - orqan, İbrahim, 'Gömrük Uzlaşması və Vergi Üsul Kanunu'ndaki Uzlaşma Təşkilatı ilə Karşılaştırılmalı olaraq qiymətləndirilməsi 'Niğde Universiteti İİBF Jurnalı, 2014, dəri: 7, Sayı: 1, s. 370-396 Access tarixi: 06.02.2017 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/niguiibfd/article/view/5000066665

KILINÇ, Selin- YURTSEVER, Xədicə 'Gömrük Vergisi mübahisələrinin İnzibati Mərhələ da Həll Yolları ", Beynəlxalq hakimlə Humanitar və Akademik Elmlər Jurnalı, dəri 4, Sayı 12, il 2015, SYF:1-26 Access tarixi: 06.02.2017 http://www.uhbabdergisi.com/dergi/9be25UHBAB 12.pdf#page=10

Mutluer,M. Kamil- ÖNER, Ərdoğan- KESİK, Əhməd, Nəzəriyyədə və Təcrübədə Cəmiyyət Maliyyəsi, İstanbul Bilgi Universiteti Yayınları 185 Hüquq 11, 1.Çap İSTANBUL oktyabr 2007

Nohutçu, Əhməd inzibati mühakimə, Savaş Kitab və Nəşriyyat Yenilənmiş 16.Baskı Ankara, 2016

SEYİDOĞLU, Halil, beynəlxalq İqtisadiyyat, Guzek Yayınları No:9, təkmilləşdirilmiş 10.Çap, İstanbul 1994

UCA, Mehmet-Çelikkaya, və ya, 'Gömrük Mübahisələrin və Həll Yolları " Dora Çap, Birbaşa yayım, paylama 1.Baskı 2016

Ammə Alacaqları qaytarılması Üsulu Haqqında Qanun (AATUHK)

4458 saylı Gömrük Qanunu

gömrük müdiriyyəti

Gömrük Uzlaşma müdiriyyəti (GUY)

İnzibati məhkəmə icraatı Qanunu (İYUK)

Vergi Üsul Qanunu (WOLF)

Müəllif haqqında

Hasan Türkün ZOP

Vəkil - Ankara Barosu Hüquq Ar-Ge heyəti Başçı Köməkçisi

Türkiyə Barolar Birliyi Ankara Barosu

e-mail: hasanturkunzop@gmail.com

1989 -ci ildə Ankarada doğulmuşdur. Selçuk Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun olmasına ardınca 'G.K.Z. Vəkillik / Məsləhətçilik 'ortaqlığında qurucu ortaq qismində peşəsini davam etdirməkdədir. 2016 -ci ildə başladığı Hacettepe Universiteti Sosial Elmlər İnstitutu İctimai Hüquq ABŞ. İnformasiya Hüququ proqramında Yüksək Lisenziya təhsilinə davam etməklə birlikdə, Gömrük Müşavirlik şirkətlərinə hüquqi məsləhət xidmətini də icra etməkdədir. Halen, Ankara Gömrük və Ticarət Professionallar Dərnəyinin vəkili vəzifəsini davam etdirən Vəkil Həsən Türkün ZOP, Gömrük ilə əlaqədar aktual qanunvericilik və məhkəmə qərarlarına bağlı kafi təcrübə və təcrübəyə malikdir. 2013 və 2016 illərində haqq qazanmış olduğu iki fərqli 'AB Layihə Yazma və İcra Təhsil Sertifikatı' ilə Avropa Birliyi tərəfindən qrant dəstəyi təmin edilən layihələrdə layihə məsləhətçisi və layihə meneceri keyfiyyətdə yerinə almaqla birlikdə, Türkiyə Milli Agentlik, Mərkəzi Maliyyə və Tender Vahidi, İnkişaf Agentlikləri və Böyük elçiliklər nəzdində həyata keçirilən 10 dan çox AB Proyektində qrant dəstəyi almağa haqq qazanmışdır.

[ad_2]