[ad_1]

Təsvir : Herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarının Gümrük Yönetmeliğinin 53-5 maddesi kapsamında, söz konusu fıkrada belirtilen süre içinde tamamlayıcı beyan verilebileceği hk.

T.C.

Gömrük və Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :85593407-155.99

Mövzu :gömrük Yönetmeliğinin 53/5. Maddesi

10.11.2017 / 29441590

DAĞITIM YERLERİNE

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 27.03.2015 tarix və 6901953 sayılı yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Erkan ERTÜRK
nazir a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

paylama:
Bütün Gömrük və Ticarət Region Müdürlükleri

mən: 1 yazı örneği

T.C.

Gömrük və Ticarət Nazirliyi

Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı :85593407

Mövzu :gömrük müdiriyyəti 53/5. maddesi

27.03.2015 / 6901953

İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

maraq :18.03.2015 tarix və 6673786 saylı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, yükümlülerin zaman zaman, herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarını da Gümrük Yönetmeliği’nin 53. maddesinin 5.fıkrasında yer alan hüküm kapsamında değerlendirilmesi yönünde Gümrük İdarelerine talepte bulundukları, idarelerce madde hükümlerinin farklı yorumlanarak farklı uygulamalara sebebiyet verildiğinin görüldüğü ifade edilerek, konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiyi üzrə, Gümrük Yönetmeliği’nin “İstisnai kıymetle beyan” başlıklı 53. maddesine göre; qanunun 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine mezkur maddenin 1. fıkrasında belirtilen eşyaların gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.

Mezkur maddenin, 2. fıkrası istisnai kıymetle beyan talebinin sunulması, 3. fıkrası vergi tahakkukunun nasıl yapılacağı ve tamamlayıcı beyana göre yapılacak işlemleri, 4. fıkrası tamamlayıcı beyanlar ile ilgili zamanaşımını, 6. fıkrası ise istisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için yapılacak işlemleri belirtmektedir. Ayrıca istisnai kıymetle beyan yönteminde tamamlayıcı beyanın ne zaman verilmesi gerektiği mezkur Yönetmeliğin 150. maddesinin 3. fıkrasında açıklanmıştır.

Bahse konu yönetmelik maddesinin 5. fıkrasında ise, ithal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurlarının beyanına ilişkin hükümler bulunmakta olup, söz konusu fıkra ile düzenlenen durumun aynı maddenin diğer fıkralarında düzenlenen “istisnai kıymetle beyan usulü” ile ilgisi bulunmamaktadır.

Bu səbəbdən, söz konusu maddenin 1, 2, 3, 4 və 6. fıkraları, yükümlülüğün başladığı tarihte kıymet unsurlarının varlığının bilindiği “istisnai kıymet” uygulamasına ilişkin hükümler içerirken, 5. fıkra tescil anında bilinmesi mümkün olmayan kıymet unsurlarına ilişkin düzenleme yapmaktadır.

Anılan nedenle, herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarının Gümrük Yönetmeliği’nin 53/5. maddesi kapsamında, söz konusu fıkrada belirtilen süre içinde tamamlayıcı beyan verilmesi mümkündür.

digər tərəfdən, mezkur süre içinde böyle bir beyanın verilmemesi ve bu durumun sonradan yapılan denetim sonucunda tespit edilmesi halinde Gümrük Kanunu’nun 234/1. maddesinin uygulanması gerekmektedir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Mustafa GÜMÜŞ
nazir a.
Ümumi Müdir V

[ad_2]