[ad_1]

Təsvir : Tüm mali yükümlülük kapsamı eşyaların menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılması hk.

T.C.
Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 20117910-163.02.01
Mövzu : Menşe Şahadetnamesi

24.07.2019 / 462669126
DAĞITIM YERLERİNE

maraq: 09/04/2019 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere mülga Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesi üçüncü fıkrası “Serbest dolaşıma girişte, münhasıran yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda belirtilen ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edilir.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla söz konusu Yönetmelik maddesinde menşeinin menşe şahadetnamesi ile ispat edilmesi gerektiği hüküm altına alınan ticaret politikası önlemi kapsamı eşyanın menşeinin ihracatçı beyanı veya tedarikçi beyanı ile tevsik edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bununla birlikdə, 24 Mayıs 2019 tarix və 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 qarış, 41 inci və 205 inci maddelerinde gerekli değişiklik yapılarak tüm mali yükümlülük kapsamı eşyalar için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

e-imzalıdır
Kadir TURSUN
nazir a.
Dairə Başçısı

paylama:

Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

[ad_2]