İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tərəfindən həyata keçirilən müraciətə istinadən Koreya Respublikası və İndoneziya Respublikası mənşəli "poliesterlerden sintetik devamsız liflər" məhsuluna istiqamətli qüvvədə olan Damping qarşı tədbirə bağlı olaraq son gözdən keçirmə istintaqı açılması və açılan istintaqın üsul və əsaslarının təyin olunmasıdır.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 14/6/1989 -ci il tarixli və 3577 saylı ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qanun, 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qərar və 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Müdiriyyəti əsaslanaraq hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) Nazirlik: İqtisadiyyat nazirliyini,

b) İndoneziya: İndoneziya Respublikasını,

c) Ümumi Müdirlik: Nazirlik İdxal Ümumi Müdürlüğünü,

ç) Cənubi Koreya: Koreya Respublikasını,

d) Eggs: Yekun Review istintaqını,

e) GTiP: Gömrük Tarif Statistika mövqeyinin,

f) indi: Sasa Polyester Sənaye A.Ş.'yi,

g) müdiriyyət: 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Əsasnamə,

ğ) YÜD: Yerli İstehsal Dalını,

ifadə edər.

Tədbir mövzusu məhsul

Maddə 4 - (1) Tədbirə tabe məhsul, 5503.20.00.00.00 GTİP'i altında təsnif "poliesterlerden" maddə tərifli poliesterlerden sintetik devamsız liflər (poliester lif)"Əgər.

(2) Bəhsə mövzu GTİP yalnız məlumat məqsədli verilmiş olub bağlayıcı mahiyyətdə deyil.

(3) Tədbirə tabe məhsulun Türk Gömrük Tarif xətkeş iştirak edən tərifə mövqesində və / və ya əşya tərifində ediləcək dəyişikliklər bu Təbliğ müddəalarının həyata keçirilməsinə maneə təşkil etməz.

Şikayətlərin təmsil xüsusiyyəti

Maddə 5 - (1) Müraciət mərhələsində təqdim edilən dəlillərdən, müraciət sahibi firmanın Müdiriyyətin 18 inci və 20 -ci maddələri çərçivəsində yerli istehsal dalını təmsil xüsusiyyətini sahib olduğu aydın olmuşdur. Bu çərçivədə Sasa firması bu Tebliğin əlaqədar hissələrində YÜD olaraq adlandırılacaq.

(2) Söz mövzusu müraciət, Ertona Tekstil Plastik Geri Çevrilmə San. və Tic. A.Ş., Gama Recycle Lif və İplik Sanayi A.Ş., Koza Polyester San. və Tic. A.Ş.. və Yılmaz Qablaşdırma Tullantıları Geri Çevrilmə San. və Tic. Ltd.Şti. tərəfindən dəstəklənmişdir.

mövcud tədbir

Maddə 6 - (1) 13/3/2000 -ci il tarixli və 23992 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (2000/2) ilə tamamlanan istintaq nəticəsində Cənubi Koreya və İndoneziya mənşəli poliester lif idxalatında CIF əvəzin %6,2-%37,4 arası nisbətlərdə Damping qarşı tədbir qüvvəyə qoyulmuşdur.

(2) 8/9/2006 -ci il tarixli və 26283 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2006/26) ilə tamamlanan NGGS nəticəsində söz mövzusu tədbir nisbətləri %6,2-%12 arasında dəyişdirilərək tədbir davam etmişdir.

(3) 16/5/2012 -ci il tarixli və 28294 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2012/11) ilə tamamlanan ikinci NGGS nəticəsində söz mövzusu tədbir nisbətləri %6,2-%12 arasında olmaqla tədbirin davamına qərar verilmişdir.

səbəb

Maddə 7 - (1) müdiriyyətin 35 -ci maddəsinin ikinci bəndinə hökmün, 14/7/2016 -ci il tarixli və 29770 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2016/32) ilə mövcud tədbirlərin qüvvədən qalxacağı və əlaqədar məhsulun yerli istehsalçılarının qanunvericiliklə nəzərdə tutulan müddətlərdə kafi dəlillərlə dəstəklənmiş bir müraciət ilə NGGS açılması tələb bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Sözügedən elanı ardınca YÜD tərəfindən ötürülən şikayətləri araşdırılması nəticəsində, Cənubi Koreya və İndoneziya mənşəli tədbirə mövzu məhsul üçün tətbiq olunan Damping qarşı tədbirin qüvvədən qalxması halında Damping və zərərin davam etməsi və ya yenidən meydana gəlməsinin ehtimal olduğuna bağlı olaraq bir NGGS açılmasını haqlı qılacaq məlumat, sənəd və dəlillərin mövcud olduğu aydın olmuşdur.

Qərar və əməliyyatlar

Maddə 8 - (1) Edilən araşdırma nəticəsində, NGGS açıla bilməsi üçün kafi məlumat, sənəd və sübutların olduğu aydın olduğunda, Ithalatta haqsız rəqabətin Qiymətləndirmə heyəti qərarı və İqtisadiyyat nazirinin razılığı ilə Cənubi Koreya və İndoneziya mənşəli tədbir mövzusu məhsula istiqamətli olaraq Müdiriyyətin 20 -ci maddəsinin beşinci bəndində və 35 qarış maddəsi çərçivəsində bir NGGS açılmasına qərar verilmişdir.

(2) istintaq, Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir.

Sual formaları və məlumatların toplanması

Maddə 9 - (1) Istintaq açılmasını ardınca, müraciət olunan və Bakanlıkça təsbit edilən istintaqa mövzu məhsulun bilinən ithalatçılarına, istintaq mövzusu ölkələrdə məskun bilinən istehsalçı / ihracatçılarına və istintaqa mövzu ölkələrin Ankaradakı Büyükelçiliklerine istintaqın açılışına bağlı bəyanat bulunulur.

(2) bildiriş, istintaq açılış Təbliği, Müraciətin gizli olmayan özeti və sual formalarına daxil barəsində məlumata iştirak verilir.

(3) Bakanlıkça təsbit edilə bilməməsi səbəbiylə bildiriş gönderilemeyen və ya özlərinə bildiriş çatmayan digər əlaqədar tərəflərin sual formasına Nazirliyin internet səhifəsindəki əlaqədar hissədən erişmeleri mümkündür.

(4) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş və tələblərini yazılı olaraq Türkçe təqdim etmələri lazımdır. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(5) əlaqədar tərəflər, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. əlaqədar tərəflər, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

Maddə 10 - (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar ile beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

Maddə 11 - (1) müdiriyyətin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

Maddə 12 - (1) müdiriyyətin 35 qarış maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

Maddə 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. Yox: 63 Çankaya / ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

E-mail: ngs144@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Maddə 14 - (1) istintaq, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 15 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 16 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.