[ad_1]

Təsvir : 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve artırılan bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Maliye Bakanlığı (Gəlir İdarəsi Başkanlığı)’ndan:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, 2/7/1964 -ci il tarixli və 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanması

Maddə 3 - (1) Bakanlığımızca 2017 ili üçün yenidən qiymətləndirmə nisbəti %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 -ci il tarixli və 30237 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan Vergi Üsul Qanunu Ümumi Təbliği (sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile tespit edilerek 2017 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 və 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

qüvvəyə minmə

Maddə 4 - (1) bu Təbliğ 1/1/2018 tarixində qüvvəyə minir.

icra

Maddə 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]