[ad_1]

Təsvir : 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler başlıklı 4 üncü maddesinde değişiklik yapıldı.

Qərarların sayı: 214

Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 oktyabr 2018

İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Maddə 1- 20/2/2017 -ci il tarixli və 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Son üç takvim yılı itibarıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/9/2004 -ci il tarixli və 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, konstitusiya nizama və bu quruluşun işləyişinə qarşı cinayətlər, tərəf, rüşvət, oğurluq, fırıldaqçılıq, sahtecilik, etibarı sui-istifadə etmə, hiyləli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edim ifasına fəsad qarışdırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu Karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.”

Maddə 2- Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
23/3/2017 30016

[ad_2]