[ad_1]

Təsvir : 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ eki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, Mısır kırıkları (GTiP: 1104.23.40.00.00 və 1104.23.98.00.00), Arpa kırıkları (GTiP: 1104.29.04.00.00, 1104.29.05.00.00 və 1104.29.08.00.00), Buğday kırıkları (GTiP: 1103.20.60.00.00, 1104.19.10.00.11, 1104.19.10.00.12, 1104.29.17.00.00, 1104.29.30.00.00, 1104.29.51.00.00 və 1104.29.81.00.00) eklenmiştir.

ticarət Nazirliyindən:

Maddə 1 - 6/6/2006 -ci il tarixli və 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (təbliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“30- Mısır kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın, Yuvarlatılmış GTİP: 1104.23.40.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.23.98.00.00)

31- Arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.04.00.00; Yuvarlatılmış GTİP: 1104.29.05.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.08.00.00)

32- Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday yassılaştırılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 1104.19.10.00.12; Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış, GTiP: 1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00)"

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

[ad_2]