Təsvir : 2017/7 saylı ithalatta Qorunma tədbirlərini haqqında Təbliğ daxilində , 7009.91 gömrük-tarif statistik mövqeyi altında təsnif çərçivəsiz şüşə aynaların İran İslam Respublikası mənşəli olanlarının idxalatında kvota şəklində tətbiq olunmaqda olan qorunma tədbirinin tətbiq müddətinin 3 il müddət ilə uzadılmasına və 03.07.2017-02.07.2018 dövrü üçün 2147 ton , 03.07.2018-02.07.2019 dövrü üçün 2211 ton , 03.07.2019-02.07.2020 dövrü üçün 2277 ton olaraq həyata keçirilməsinə qərar verilmişitr.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

tətbiqi sahəsi

Maddə 1 - (1) bu Təbliğ, 22/4/2017 -ci il tarixli və 30046 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma tədbirlərini haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2017/3) ilə başladılan və 10/5/2004 -ci il tarixli və 2004/7305 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan ithalatta Qorunma Tədbirləri haqqında Qərar və 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma Tədbirləri müdiriyyəti çərçivəsində aparılan istintaq nəticəsində alınan qərarı ehtiva etməkdədir.

istintaq

Maddə 2 - (1) İqtisadiyyat Nazirliyi İdxal Ümumi Müdirliyi tərəfindən yürütülerek tamamlanan istintaq nəticəsində çatılan məlumat və tapıntıları ehtiva edən özet nəticə hesabatı EK-1-də iştirak etməkdədir.

qərar

Maddə 3 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti 7009.91 Gömrük Tarif mövqeyindən iştirak edən məhsulların İran İslam Respublikası mənşəli olanlarının idxalatında kvota şəklində tətbiq olunmaqda olan qorunma tədbirinin tətbiq müddətinin 3 (üç) il müddətlə uzadılmasına və kvota miqdarının aşağıda iştirak edən cədvəldəki kimi təşkil edilməsinə yığıncağa qatılan üzvlərin səs birliyi ilə qərar vermişdir.

GTP tərifi Kota məbləği (ton)
3/7/2017 - 2/7/2018 3/7/2018 - 2/7/2019 3/7/2019 - 2/7/2020
7009.91 Çərçivəsiz şüşə güzgülər 2.147 2.211 2.277

qüvvəyə minmə

Maddə 4 - (1) bu Təbliğ 3/7/2017 tarixində qüvvəyə minir.

icra

Maddə 5 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

Əlavələri üçün buranı.