[ad_1]

Təsvir : 2017/8 saylı ithalatta Qorunma tədbirlərini haqqında Təbliğ daxilində , 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan çift yönlü gerdirilmiş polipropilenin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 il müddət ilə uzadılmasına və 02.07.2017-01.07.2018 dövrü üçün 1293 ton , 02.07.2018-01.07.2019 dövrü üçün 1331 ton , 02.07.2019-01.07.2020 dövrü üçün 1371 ton olaraq həyata keçirilməsinə qərar verilmişitr.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

tətbiqi sahəsi

Maddə 1 - (1) bu Təbliğ, 22/4/2017 -ci il tarixli və 30046 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma tədbirlərini haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2017/4) ilə başladılan və 10/5/2004 -ci il tarixli və 2004/7305 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan ithalatta Qorunma Tədbirləri haqqında Qərar və 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma Tədbirləri müdiriyyəti çərçivəsində aparılan istintaq nəticəsində alınan qərarı ehtiva etməkdədir.

istintaq

Maddə 2 - (1) İqtisadiyyat Nazirliyi İdxal Ümumi Müdirliyi tərəfindən yürütülerek tamamlanan istintaq nəticəsində çatılan məlumat və tapıntıları ehtiva edən özet nəticə hesabatı EK-1-də iştirak etməkdədir.

qərar

Maddə 3 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti, 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) il müddətlə uzadılmasına və kvota miqdarının aşağıda iştirak edən cədvəldəki kimi təşkil edilməsinə yığıncağa qatılan üzvlərin səs birliyi ilə qərar vermişdir.

G.T.İ.P. əşyanın Tanımı Kota məbləği (ton)
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
2/7/2017 - 1/7/2018 2/7/2018 - 1/7/2019 2/7/2019 - 1/7/2020
3920.20.21.00.19 Diğerleri 1.293 1.331 1.371

qüvvəyə minmə

Maddə 4 - (1) bu Təbliğ 2/7/2017 tarixində qüvvəyə minir.

icra

Maddə 5 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

Əlavələri üçün buranı.

[ad_2]