[ad_1]

Təsvir : 58. Fasıl da yer alan Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; şeritçi ve kaytancı eşyası;işlemeler (5801, 5802 və 5805 HARİÇ) ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

Qərarların sayı: 1665

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 474 saylı Qanunun 2 nci, 3283 saylı Qanunun 2 nci, 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

17 oktyabr 2019

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- (1) 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 saylı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

Maddə 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

Maddə 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. ancaq, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplandır. İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

Maddə 4 - (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Qərarın yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə bir daşıma sənədi təşkil edilərək yükləməsi edilmiş olan əşyanın bu Qərarın yayımı tarixindən etibarən ən gec 45 gün içində ithalatına bağlı gömrük bəyannaməsinin qeydiyyatı və ya gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində özet bəyanın verilməsi halında, bu Qərar hökmləri tətbiq.

Maddə 5 - (1) Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 6 - (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.P İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )*
1 2 3 4 5 9
6 7 8
58.03 0 0 0 0 10 10 10 10
58.04 0 0 0 0 10 10 10 10
58.06 0 0 0 0 10 10 10 10
58.07 0 0 0 0 10 10 10 10
58.08 0 0 0 0 10 10 10 10
58.09 0 0 0 0 10 10 10 10
58.10 0 0 0 0 10 10 10 10
58.11 0 0 0 0 10 10 10 10

* 1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2 : Cənubi Koreya; 3 : Malezya; 4 : Singapur 5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6 : En Az Gelişmiş Ülkeler; 7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9 : Diğer Ülkeler

[ad_2]