[ad_1]

Təsvir : Ürdün ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşmasının feshedilmesinden dolayı İthalat Rejim Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve dipnotlarda bulunan Ürdün ve Ürdün Haşimi Krallığı ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Qərarların sayı: 353

20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

22 Noyabr 2018

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listelerde, eklerde ve tüm dipnotlarda bulunan “Ürdün” ve “Ürdün Haşimi Krallığı” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 20 gün içerisinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş olması halinde, söz konusu eşyaya bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Maddə 2- Bu Karar 22/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]