[ad_1]

Təsvir : 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (A:1), (A:2), (A:3), (A:4), (A:5), (A:6), (A:7) və (A:8) ilave edilmiştir. (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ, sektör listesi, Bileşim Tablosu (Meursing Tablosu), tarım payı)

Qərarların sayı: 517

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 nci, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

27 Aralık 2018

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Maddə 1- (1) 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 saylı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (A:1), (A:2), (A:3), (A:4), (A:5), (A:6), (A:7) və (A:8) ilave edilmiştir.

Maddə 2- (1) İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararların uygulanmasına devam edilir.

Maddə 3- (1) Bu Karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın, serbest bölgelere gelerek veya Dâhilde İşleme Rejimi ya da Antrepo Rejimi kapsamında ülkemize gelerek Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edilir.

Maddə 4- (1) 4/1/2002 -ci il tarixli və 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Ticaret Bakanlığının (İdxal Ümumi Müdirliyi) izni aranır.

Maddə 5- (1) İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla, 4 üncü madde kapsamında verilen izinler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez.

Maddə 6- (1) Dördüncü maddede belirtilen hususlara ilişkin muafiyetler, istisnalar, usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanacak Tebliğler ile belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Karar ile gümrük vergisi yükselen eşya için, bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içində ithalatına bağlı gömrük bəyannaməsinin qeydiyyat edilmiş və ya gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində özet bəyanın verilmiş olması halında, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde özet beyanı verilmiş eşyanın anılan fıkra hükümlerinden faydalanabilmesi için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 31/3/2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil edilmiş olması gerekir.

Maddə 7- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarixində qüvvəyə minir.

Maddə 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]