[ad_1]

11/04/2017 -ci il tarixli və 30035 saylı Rəsmi Qəzet

tətbiqi sahəsi

Maddə 1 - (1) bu Təbliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTiP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTiP əşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
4011.10.00.90.12 Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastikler 3
4011.20.10.00.19 Diğerleri

*Kg: Brüt Ağırlık

Gözetim uygulaması

Maddə 2 - (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İdxal Ümumi Müdirliyi) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

müraciət

Maddə 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

İnceleme

Maddə 4 - (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

Maddə 5 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Maddə 6 - (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

Maddə 7 - (1) 12/5/2016 -ci il tarixli və 29710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2016/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

qüvvəyə minmə

Maddə 8 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 9 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]