[ad_1]

Təsvir : Hindistan ve Tayvan menşeli 5402.33 GTP altında yer alan poliesterlerden tekstüre iplik (poliesterlerden) için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi ile Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli “poliesterlerden tekstüre iplik” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 14/6/1989 -ci il tarixli və 3577 saylı ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qanun, 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qərar və 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) Nazirlik: İqtisadiyyat nazirliyini,

b) Ümumi Müdirlik: Nazirlik İdxal Ümumi Müdürlüğünü,

c) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

ç) Cənubi Koreya: Koreya Respublikasını,

d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

e) Korteks: Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

f) Eggs: Yekun Review istintaqını,

g) SUSEB: Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliğini,

ğ) Tayvan: Çin Tayvanını,

h) müdiriyyət: 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Əsasnamə

ifadə edər.

Tədbirə tabe məhsul

Maddə 4 - (1) Tədbirə tabe məhsul, 5402.33 GTP altında yer alan “poliesterlerden tekstüre iplik (poliesterlerden)”tir.

(2) Bahse konu GTP yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Tədbirə tabe məhsulun Türk Gömrük Tarif xətkeş iştirak edən tərifə mövqesində və / və ya əşya tərifində ediləcək dəyişikliklər bu Təbliğ müddəalarının həyata keçirilməsinə maneə təşkil etməz.

Şikayətlərin təmsil xüsusiyyəti

Maddə 5 - (1) Müraciət mərhələsində təqdim edilən dəlillərdən, başvuru sahibi firmaların Yönetmeliğin 18 inci və 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları anlaşılmıştır. bu əhatədə, başvuru sahibi firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

mövcud tədbir

Maddə 6 - (1) 27/6/2000 -ci il tarixli və 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2000/7) ile Güney Kore, Hindistan ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak %6,8 ilə %28,6 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bahse konu ülkelere yönelik ilk NGGS 2005 yılında başlatılmış olup 21/12/2006 -ci il tarixli və 26383 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2006/31) çerçevesinde önlemin uygulanmasına devam edilmiştir.

(3) Önlemin beş yıllık uygulama süresinin bitiminden önce SUSEB koordinasyonunda, başvuru sahibi Korteks firması tarafından Hindistan ve Tayvan menşeli poliesterlerden tekstüre iplik ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin devam ettirilmesi talep edilmiştir. Korteks firması tarafından yapılan başvuru Güney Kore menşeli ithalatı kapsamadığından bu ülke menşeli ithalata yönelik olarak uygulanan dampinge karşı önlemler 21/12/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kalkmıştır.

(4) 27/11/2012 -ci il tarixli və 28480 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2012/22) çerçevesinde ise Hindistan ve Tayvan menşeli ithalata yönelik önlemin yürürlük süresi mevcut haliyle uzatılmıştır.

səbəb

Maddə 7 - (1) müdiriyyətin 35 -ci maddəsinin ikinci bəndinə hökmün, 12/1/2017 -ci il tarixli və 29946 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2017/2) ilə mövcud tədbirlərin qüvvədən qalxacağı və əlaqədar məhsulun yerli istehsalçılarının qanunvericiliklə nəzərdə tutulan müddətlərdə kafi dəlillərlə dəstəklənmiş bir müraciət ilə NGGS açılması tələb bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvuruların incelenmesi neticesinde, Hindistan ve Tayvan menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve ürüne yönelik zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, sənəd və dəlillərin mövcud olduğu aydın olmuşdur.

Qərar və əməliyyatlar

Maddə 8 - (1) Edilən araşdırma nəticəsində; bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, sənəd və sübutların olduğu aydın olduğunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Hindistan ve Tayvan menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 qarış maddəsi çərçivəsində bir NGGS açılmasına qərar verilmişdir.

(2) istintaq, Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir.

Sual formaları və məlumatların toplanması

Maddə 9 - (1) Istintaq açılmasını ardınca, müraciət olunan və Bakanlıkça təsbit edilən istintaqa mövzu məhsulun bilinən ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) bildiriş, istintaq açılış Təbliği, Müraciətin gizli olmayan özeti və sual formalarına daxil barəsində məlumata iştirak verilir.

(3) Bakanlıkça təsbit edilə bilməməsi səbəbiylə bildiriş gönderilemeyen və ya özlərinə bildiriş çatmayan digər əlaqədar tərəflərin sual formasına Nazirliyin internet səhifəsindəki əlaqədar hissədən erişmeleri mümkündür.

(4) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş və tələblərini yazılı olaraq Türkçe təqdim etmələri lazımdır. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(5) əlaqədar tərəflər, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 10 ncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. əlaqədar tərəflər, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

Maddə 10 - (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar ile beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

Maddə 11 - (1) müdiriyyətin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

Maddə 12 - (1) müdiriyyətin 35 qarış maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

Maddə 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. Yox:63 Çankaya / ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

E-mail: ngs143@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Maddə 14 - (1) istintaq, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 15 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 16 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]