[ad_1]

Təsvir : İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2011/14) kapsamında Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP altında sınıflandırılan bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, 14/7/2016 -ci il tarixli və 29770 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2016/28) ile Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli 7408.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar” (bakır filmaşin) ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 14/6/1989 -ci il tarixli və 3577 saylı ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qanun, 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Müdiriyyəti əsaslanaraq hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

c) Rusya: Rusya Federasyonunu,

ç) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifadə edər.

qərar

Maddə 4 - (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturmaya konu ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde YÜD’de damping kaynaklı zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı saptanmıştır. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren “Bilgilendirme Raporu”na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması mümkündür.

(2) bu çərçivədə, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 28/7/2011 -ci il tarixli və 28008 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2011/14) kapsamında Rusya ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP altında sınıflandırılan “bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar”ın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verilmiştir.

qüvvəyə minmə

Maddə 5 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 6 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]