[ad_1]

Təsvir : Nepal ve Bangladeş menşeli/çıkışlı sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan re’sen inceleme neticesinde, Nepal ve Bangladeş menşeli “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 14/6/1989 -ci il tarixli və 3577 saylı ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qanun, 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Müdiriyyəti əsaslanaraq hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) Nazirlik: İqtisadiyyat nazirliyini,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Ümumi Müdirlik: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) G.T.P: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Hüquq: 14/6/1989 -ci il tarixli və 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

e) qərar: 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) müdiriyyət: 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Əsasnamə,

ifadə edər.

Soruşturma konusu eşya

Maddə 4 - (1) Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/8 və 2014/2 sayılı Tebliğler ile ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler”dir. (G.T.P 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 xaric) 55.10 (5510.20 xaric); 55.11)

(2) Bu aşamada belirtilen G.T.P’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Başvuru ve mevcut durum

Maddə 5 - (1) 12/1/2009 -ci il tarixli və 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2009/1) uyarınca, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya ve Hindistan menşeli ve 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 xaric) 55.10 (5510.20 xaric); 55.11 G.T.P.leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına yönelik 0,23 ila 0,80 ABD Doları/Kg arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Bundan əlavə, 17/4/2015 -ci il tarixli və 29329 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No:2015/8) ile tamamlanan Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (Eggs) sonucunda söz konusu önlemlerin muhtelif firmalar için uygulanan oranlarda değişikliğe gidilerek uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

(2) 8/4/2014 -ci il tarixli və 28966 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli anılan eşya ithalatında, Malezya için CIF bedelin %11,26’sı ila %18,32’si, Pakistan için CIF bedelin %6,62’si ila %12,18’i, Tayland için CIF bedelin %7,79’u ila %20,24’ü ve Vietnam için CIF bedelin %19,48’i ila %26,25’i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) Önlem konusu ülkeler menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Nepal ve Bangladeş üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(4) Mezkur önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

Maddə 6 - (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, Nepal’den yapılan ithalatın dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. bu əhatədə, söz konusu önleme konu edilen ipliklerin Nepal menşeli olarak ithalatı 2011 yılı itibariyle yaklaşık 1.700 ton olarak gerçekleşmiş olup, bahsi geçen ithalat, 2016 yılı sonunda yaklaşık 9.700 ton miktarına yükselerek %470 oranında artış göstermiştir. Bundan əlavə, söz konusu artışın 2017 yılının ilk 10 ayı itibariyle de devam ettiği görülmekte olup, anılan dönemde bahis konusu ithalat 14.560 ton olarak gerçekleşmiştir.

(2) Nepal menşeli bahis konusu eşya ithalatının birim fiyatlarının 2011-2017 döneminde dikkat çekici ölçüde gerilediği tespit edilmiştir. bu əhatədə, söz konusu eşyanın Nepal menşeli olanlarının ithalatında birim fiyatlar, bahsi geçen dönemde 4,38 ABD Doları/Kg tutarından 2,50 ABD Doları/Kg tutarına gerileyerek %54,6 oranında azalmıştır.

(3) Nepal’in toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2011 yılında yaklaşık %1’den, 2017 yılının ilk 10 ayı itibariyle yaklaşık %9’a yükselmiştir.

(4) digər tərəfdən, Bangladeş’ten yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. bu əhatədə, söz konusu önleme konu edilen ipliklerin Bangladeş menşeli olarak ithalatı 2015 yılı itibariyle yaklaşık 1.150 ton olarak gerçekleşmiş olup, bahsi geçen ithalat, 2016 yılı sonunda yaklaşık 2.120 ton miktarına yükselerek %83,6 oranında artış göstermiştir. Bahis konusu artış 2017 yılında da artarak devam etmiş olup, 2017 yılının ilk 10 ayında yapılan Bangladeş menşeli anılan eşya ithalatı yaklaşık 3.000 ton olarak gerçekleşmiş olup, 2016 yılının aynı döneminde yapılan yaklaşık 1.500 ton miktarındaki ithalata kıyasla takribi %100 oranında artış göstermiştir.

(5) Bangladeş menşeli bahis konusu eşya ithalatının birim fiyatlarının yıllar itibarıyla gerilediği tespit edilmiştir. bu çərçivədə, Bangladeş menşeli olarak gerçekleştirilen bahis konusu eşya ithalatında birim fiyatlar 2013-2016 yılları arasında 3,47 ABD Doları/Kg seviyesinden 2,85 ABD Doları/Kg seviyesine gerileyerek yaklaşık %20 oranında azalmıştır.

Qərar və əməliyyatlar

Maddə 7 - (1) Anılan başvuru sonrası yapılan incelemeler sonucunda Nepal ve Bangladeş menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, müdiriyyətin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) istintaq, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soruşturma dönemi

Maddə 8 - (1) 1/1/2015 ilə 1/12/2017 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

Sual formaları və məlumatların toplanması

Maddə 9 - (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim ve anılan bildirim ekinde yer alan soru formu gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Digər tərəfdən, ilgili üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkelerin Türkiye’deki temsilciliklerine de soru formu gönderilecektir.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılacaktır. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

Süreler

Maddə 10 - (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. 9 uncu maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İşbirliğine gelinmemesi

Maddə 11 - (1) müdiriyyətin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

Maddə 12 - (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

Maddə 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Yox: 63 06530 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 (312) 204 99 53

Faks: +90 (312) 204 86 33

e-mail: oek846@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Maddə 14 - (1) istintaq, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 15 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 16 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]