[ad_1]

Təsvir : Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları (v- kayış) ürününe yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, Bando Kayış Sanayi ve Ticaret (Türkiye) A.Ş.. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4010.32.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”, 4010.34.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ve 4010.39.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında kayıtlı “Yalnız kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 14/6/1989 -ci il tarixli və 3577 saylı ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qanun, 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Müdiriyyəti əsaslanaraq hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) Nazirlik: İqtisadiyyat nazirliyini,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Ümumi Müdirlik: Nazirlik İdxal Ümumi Müdürlüğünü,

ç) GTiP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

e) Eggs: Yekun Review istintaqını,

f) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

g) müdiriyyət: 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Əsasnamə,

ifadə edər.

Tədbirə tabe məhsul

Maddə 4 - (1) Tədbirə tabe məhsul, 4010.32.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”, 4010.34.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları” ve 4010.39.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “Yalnız kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları”dır.

(2) Bahse konu GTİP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Tədbirə tabe məhsulun Türk Gömrük Tarif xətkeş iştirak edən tərifə mövqesində və / və ya əşya tərifində ediləcək dəyişikliklər bu Təbliğ müddəalarının həyata keçirilməsinə maneə təşkil etməz.

Şikayətlərin təmsil xüsusiyyəti

Maddə 5 - (1) Müraciət mərhələsində təqdim edilən dəlillərdən, müdiriyyətin 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Bando Kayış Sanayi ve Ticaret (Türkiye) A.Ş.. firmasının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. bu əhatədə, Bando Kayış Sanayi ve Ticaret (Türkiye) A.Ş.. firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

mövcud tədbir

Maddə 6 - (1) 31/3/2007 -ci il tarixli və 26479 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2007/4) çerçevesinde bahse konu ürünün ÇHC menşeli olanları için 5,04 ABD Doları/kg, Hindistan menşeli olanları için 3,50 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanları için ise 4,55 ABD Doları/kg tutarında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

(2) 20/3/2012 -ci il tarixli və 28239 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2012/5) ile başlatılan NGGS, 15/3/2013 -ci il tarixli və 28588 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2013/3)ile sonuçlandırılmış ve önlemin mevcut haliyle uygulanmasına devam edilmiştir.

səbəb

Maddə 7 - (1) müdiriyyətin 35 -ci maddəsinin ikinci bəndinə hökmün, 11/7/2017 -ci il tarixli və 30121 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2017/19) ilə mövcud tədbirlərin qüvvədən qalxacağı və əlaqədar məhsulun yerli istehsalçılarının qanunvericiliklə nəzərdə tutulan müddətlərdə kafi dəlillərlə dəstəklənmiş bir müraciət ilə NGGS açılması tələb bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli önleme konu ürüne yönelik uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, sənəd və dəlillərin mövcud olduğu aydın olmuşdur.

Qərar və əməliyyatlar

Maddə 8 - (1) Edilən araşdırma nəticəsində; bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, sənəd və sübutların olduğu aydın olduğunda, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) istintaq, Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

Maddə 9 - (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddəsi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. müdiriyyətin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Sual formaları və məlumatların toplanması

Maddə 10 - (1) Istintaq açılmasını ardınca, müraciət olunan və Bakanlıkça təsbit edilən istintaqa mövzu məhsulun bilinən ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin resmî temsilciliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) bildiriş, istintaq açılış Təbliği, Müraciətin gizli olmayan özeti və sual formalarına daxil barəsində məlumata iştirak verilir.

(3) Bakanlıkça təsbit edilə bilməməsi səbəbiylə bildiriş gönderilemeyen və ya özlərinə bildiriş çatmayan digər əlaqədar tərəflərin sual formasına Nazirliyin internet səhifəsindəki əlaqədar hissədən erişmeleri mümkündür.

(4) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş və tələblərini yazılı olaraq Türkçe təqdim etmələri lazımdır. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(5) əlaqədar tərəflər, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. əlaqədar tərəflər, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

Maddə 11 - (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin iletilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

Maddə 12 - (1) müdiriyyətin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

Maddə 13 - (1) müdiriyyətin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

Maddə 14 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. Yox: 63 Çankaya / ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

E-mail: ngs188@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Maddə 15 - (1) istintaq, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 16 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 17 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]