[ad_1]

Təsvir : Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gtip larında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2017/1) uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem 9 ay süresince geçici olarak durdurulmuştur.

ticarət Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 14/6/1989 -ci il tarixli və 3577 saylı ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qanun, 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Müdiriyyəti əsaslanaraq hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) ABD: Amerika Birleşik Devletlerini,

b) qərar: 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ifadə edər.

mövcud tədbir

Maddə 4 - (1)14/7/2015 -ci il tarixli və 29416 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2015/28) uyarınca, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalinde CIF bedelin %9,43’ü ila %19,96’sı arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yürütülen soruşturma sonucunda ise 7/3/2017 -ci il tarixli və 30000 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta haqsız rəqabətə mübarizə haqqında Təbliğ (təbliğ No: 2017/1) uyarınca, söz konusu önlemin CIF bedelin %12,24’ü ila %19,96’sı arasında firma bazında değişen oranlarda uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

səbəb

Maddə 5 - (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, pazar koşullarının geçici olarak değişmesi nedeniyle, önlemlerin askıya alınması sonucunda yerli üretim dalında zararın devam etme veya yinelenme ihtimalinin bulunup bulunmaması değerlendirilmiştir.

(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde oluşan eğilim, önlem konusu ithalatın miktarı ve Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının etkisi; önlem konusu ürüne yönelik olarak uygulanan diğer mali yükümlülüklerin etkisi değerlendirildiğinde, pazar koşullarının geçici olarak değişmesi nedeniyle, önlemlerin askıya alınması için gerekli şartların bulunduğu anlaşılmıştır.

qərar

Maddə 6 - (1) İnceleme neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının Onayı ile Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, bu Tebliğin 1 inci maddesinde ifade edilen dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasının 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

Askıya alma kararının uzatılması veya önlemin tekrar yürürlüğe konulması

Maddə 7 - (1) Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde zikredilen 9 aylık süre, en fazla bir yıl daha uzatılabilir.

(2) Önlemin uygulanmasının durdurulma gerekçesinin ortadan kalkması halinde Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakanlık Onayı ile önlemin tekrar yürürlüğe konulmasına karar verilebilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 8 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 9 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

[ad_2]