Təsvir : Kore Cumhuriyeti menşeli 3907.69.00.00.00 gtipli Poli(etilen tereftalat) ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde korunma önlemi alınması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi hk.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, “3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Diğerleri tanımlı eşya”nın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde korunma önlemi alınması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Ön inceleme

Maddə 2 - (1) Başvuru konusu eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

(2) İnceleme dönemi boyunca söz konusu ülkenin piyasa payı artmıştır.

(3) Kore Cumhuriyeti menşeli eşyanın ithal birim fiyatlarının inceleme döneminde yurt içi satış fiyatlarının altında kaldığı tespit edilmiştir.

(4) Yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu görülmüştür.

(5) Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan bu soruşturmanın sayfasından ulaşılabilmektedir.

qərar

Maddə 3 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti, başvuru konusu eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (müdiriyyət) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

Maddə 4 - (1) istintaq, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili bilgi, belge, resmi olmayan görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Korunma Önlemleri Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Yox:63 06530 Çankaya/Ankara

Tel: (+90 312) 204 95 79 Faks: (+90 312) 204 86 33

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ekonomi Bakanlığı KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-mail adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS E-mail Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

İlgili taraflar

Maddə 5 - (1) 6 ncı maddede belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “İlgili Taraf” olarak kabul edilirler.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

Maddə 6 - (1) Soruşturma ile ilgili soru formları Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan bu soruşturmanın sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(4) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

Maddə 7 - (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 6 ncı maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

Gizlilik

Maddə 8 - (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Maddə 9 - (1) müdiriyyətin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

Maddə 10 - (1) istintaq, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 11 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 12 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.