[ad_1]

Təsvir : Kore Cumhuriyeti menşeli 3907.69.00.00.00 gtipli Poli(etilen tereftalat) ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde korunma önlemi alınması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi hk.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, “3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan Diğerleri tanımlı eşya”nın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında Ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşması ve İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat hükümleri çerçevesinde korunma önlemi alınması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

ön araşdırma

Maddə 2 - (1) Başvuru konusu eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

(2) İnceleme dönemi boyunca söz konusu ülkenin piyasa payı artmıştır.

(3) Kore Cumhuriyeti menşeli eşyanın ithal birim fiyatlarının inceleme döneminde yurt içi satış fiyatlarının altında kaldığı tespit edilmiştir.

(4) Yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu görülmüştür.

(5) Söz mövzusu şikayəti gizli olmayan xülasəsini Nazirliyin internet saytı (http://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan bu soruşturmanın sayfasından ulaşılabilmektedir.

qərar

Maddə 3 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti, başvuru konusu eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma Tədbirləri müdiriyyəti (müdiriyyət) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

istintaqın aparılması

Maddə 4 - (1) istintaq, Müdiriyyətin əlaqədar hökmləri çərçivəsində Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir. Soruşturma ile ilgili bilgi, belçikalı, resmi olmayan görüş ve sorular için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilir.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Qorunma Tədbirləri Dairəsi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Yox:63 06530 Çankaya / Ankara

Tel: (+90 312) 204 95 79 Faks: (+90 312) 204 86 33

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ekonomi Bakanlığı KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-mail adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS E-mail Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

əlaqədar tərəflər

Maddə 5 - (1) 6 ncı maddede belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “İlgili Taraf” olarak kabul edilirler.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

Maddə 6 - (1) Soruşturma ile ilgili soru formları Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan bu soruşturmanın sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş və tələblərini yazılı olaraq Türkçe təqdim etmələri lazımdır. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(4) Nazirlik lazımlı görməsi halında ilgililerden əlavə məlumat və sənəd istəyə.

Əlaqədar tərəflərin istirahət etməsi

Maddə 7 - (1) əlaqədar tərəflər, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 6 ncı maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

Məxfilik

Maddə 8 - (1) İstintaq zamanı əlaqədar tərəflər verilən məlumatlar Müdiriyyətin 6 -cı maddəsində göstərilən müddəalar çərçivəsində gizli olaraq qiymətləndirilər.

Məlumat verilməməsi və ya səhv məlumat verilməsi

Maddə 9 - (1) müdiriyyətin 4 -cü maddəsinə uyğun olaraq, istintaqın hər hansı bir mərhələsində Ümumi Müdürlükçe istənən məlumatların nəzərdə tutulan müddət içində təmin edilə bilməməsi ya da istintaqın engellendiğinin başa düşülməsi halında istintaq mövcud məlumatlar üzərindən sonuçlandırılır. Ümumi Müdürlükçe ilgililer tərəfindən təmin edilən məlumatların səhv olduğu təsbit edildiyi təqdirdə bu məlumatlar nəzərə alınmaz.

istintaqın müddəti

Maddə 10 - (1) istintaq, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Tələb hallarda bu müddət altı ay uzadıla bilər.

qüvvəyə minmə

Maddə 11 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 12 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]