Təsvir : 72 inci və 73 -cü fasıllarda iştirak edən bəzi dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı məmulatlar, çubuqlar, tellər və profillər, dəmiryolu və tramvay xətti malzenıeleri, paslanmayan poladdan yastı həddə məmulatları, boru ve içi boş profiller ithalatında resen korunma önlemi soruşturması açılmasına ve soruşturma sürecinde önlem uygulanması için gerekli koşulların oluştuğunun tespit edilmesi halinde Avrupa Birliği menşeli ürünlerin söz konusu önlemden muaf tutulması hususunun değerlendirilmesine karar verilmiştir.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) bu Təbliğ, Ek-1’de yer alan tabloda Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen ürünlerin ithalatının seyrinin ve gerçekleşme koşullarının ilgili ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarar ve/veya ciddi zarar tehdidine yol açıp açmadığının tespit edilmesi amacıyla, ilgili ürünlerin ithalatında re’sen korunma önlemi soruşturması açılması ve Ekonomi Bakanlığı (Nazirlik) İdxal Ümumi Müdirliyi (Ümumi Müdirlik) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Soruşturma konusu ürünlerin kapsamı, soruşturma sürecinde toplanacak bilgiler doğrultusunda değişebilir.

qərar

Maddə 2 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti, Ek-1’de yer alan tablodaki ürünlerin ithalatında 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (müdiriyyət) hükümleri çerçevesinde re’sen korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına ve soruşturma sürecinde önlem uygulanması için gerekli koşulların oluştuğunun tespit edilmesi halinde Avrupa Birliği menşeli ürünlerin söz konusu önlemden muaf tutulması hususunun değerlendirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

Maddə 3 - (1) istintaq, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Korunma Önlemleri Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Yox:63 06530 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 204 92 93

Faks: +90 312 212 87 65

e-ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

e-mail: korunma@ekonomi.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait resmi KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine gönderir.

Ekonomi Bakanlığı KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(3) Soruşturmada “Yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine gönderir.

Genel Müdürlük EBYS e-posta Adresi: ithebys@ekonomi.gov.tr

İlgili taraflar

Maddə 4 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan ilgili soru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında “ilgili taraf” olarak kabul edilir.

Soru formları, görüş ve bilgilerin sunulması

Maddə 5 - (1) Soruşturma ile ilgili soru formları Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “İthalat” başlığı altında “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısında yer alan soruşturma sayfasından indirilir.

(2) İlgili tarafların soru formunu, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde doldurup Genel Müdürlüğe iletmeleri gerekmektedir. İlgili taraflarca soru formlarının doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(4) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Ara inceleme raporu

Maddə 6 - (1) Soruşturma sürecinde ilgili taraflarca sunulan bilgi, belge ve görüşler ve Genel Müdürlükçe yapılacak araştırma temelinde bir ara inceleme raporu hazırlanır.

(2) Ara inceleme raporu, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bağlantı adresinde yer alan soruşturma sayfasında yayımlanır.

İlgili tarafların dinlenmesi

Maddə 7 - (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf soru formunda belirtmek suretiyle Genel Müdürlüğe iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik

Maddə 8 - (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

Maddə 9 - (1) müdiriyyətin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

Maddə 10 - (1) istintaq, Genel Müdürlükçe yürütülerek 9 (dokuz) ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre 6 (altı) ay uzatılabilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 11 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 12 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

Ek-1: Soruşturma Konusu Ürünler

sıra məhsul Qrupu GTP əşyanın Tanımı
1 yastı məmulatlar 72.08 Dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı həddə məhsulları (genişlikləri 600 mm və ya daha çox) (isti yayılmış) (kaplanmamış)
72.09 Dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm. və ya daha çox, soyuq yayılmış, kaplanmamış)
72.10 Dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı həddə məmulatları, genişliyi 600 mm və ya daha çox olanlar (örtülmüş olanlar)
72.11 Dəmir və alaşımsız poladdan yastı həddə məmulatları (genişlikləri 600 mm.den az və kaplanmamış olanlar):
72.12 Dəmir və ya alaşımsız poladdan yastı həddə məhsulları (genişlikləri 600 mm.den az və örtülmüş olanlar)
72.25 Digər aşqarlanmış poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm.veya daha çox)
72.26 Digər aşqarlanmış poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm.den az olanlar)
2 çubuqlar, Teller və Profillər 72.13 Dəmir və ya alaşımsız poladdan Filmaşin (isti yayılmış, Kangal halında)
72.14 Dəmir və ya alaşımsız poladdan çubuqlar (yalnız döyülmüş, isti yayılmış və ya isti çəkilmiş, yuvarlanan əməliyyatından sonra burulmuş olanlar daxil)
72.15 Dəmir və ya alaşımsız poladdan digər çubuqlar
72.16 Dəmir və ya alaşımsız poladdan profillər
72.17 Dəmir və ya alaşımsız poladdan tellər
72.27 Digər aşqarlanmış poladdan Filmaşin (isti yayılmış, Kangal halında)
72.28 Digər aşqarlanmış poladdan çubuq və profillər; xəlitəli və ya alaşımsız poladdan qazma işlərində istifadə içi boş çubuqlar
3 Dəmiryolu və Tramvay xətti Supplies 73.02 Dəmir və ya poladdan dəmiryolu və tramvay xətti vəsaiti; relslər,kontrraylar, qayçı dilləri, qayçı göbəkləri, kruvazman və Makaslar, gərgin çubuqları, dişli relslər, traversler, cəbr, yastıq və köşelikler, seletler, sıxışdırma lövhələri və tırmanıştır, relslər çəkilməsi, eklen-mesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar
4 Boru və İçi Boş Profillər 73.03 Tökmə dəmirdən incə və qalın borular, içi boş profillər
73.04 Demir (çuqun xaric) və poladdan incə və qalın borular və içi boş profillər (tikişsiz)
73.05 Dəmir və ya poladdan digər incə və qalın borular (qaynaqlı, riveted və ya bənzəri şəkillərdə bağlanıb) (daxili və xarici kesitleri dairə şəklində olub,xarici diametri 406.4 mm.yi keçənlər)
73.06 Dəmir və ya poladdan digər incə və qalın borular və içi boş profillər(ömeğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, pərçim edilmiş və ya bənzəri şəkilləri bağlanıb)
5 Paslanmaz Çelikler 72.19 Paslanmayan poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm. və ya çox olanlar
72.20 Paslanmayan poladdan yastı həddə məmulatları (genişliyi 600 mm. dən az olanlar)