[ad_1]

06/04/2017 -ci il tarixli və 30030 saylı Rəsmi Qəzet

tətbiqi sahəsi

Maddə 1 - (1) İqtisadiyyat Nazirliyi (Nazirlik) İdxal Ümumi Müdirliyi (Ümumi Müdirlik) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Genel Müdürlük tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır. Yerli üretimi temsil niteliğini haiz bir kısım firmalardan alınan ekonomik göstergeler kullanılarak hazırlanan inceleme raporunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “ithalat” başlığı altında “ticaret politikası savunma araçları” sayfasında yer alan “korunma önlemleri/yürüyen soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

*Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, janta takılı halde gelen ve 87.08 tarife pozisyonu altında yer alan dış lastikler dahildir.

ön araşdırma

Maddə 2 - (1) İnceleme konusu eşyanın ithalatı inceleme döneminde mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış göstermiştir.

(2) Yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu tespit edilmiştir.

(3) İnceleme konusu eşyanın ithalatına karşı önlem uygulanmasında bir gecikmenin telafisi güç zararlara yol açabileceği tespit edilmiştir.

qərar

Maddə 3 - (1) İthalatta Qorunma tədbirlərini Qiymətləndirmə heyəti, inceleme konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 -ci il tarixli və 25486 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan ithalatta Qorunma Tədbirləri müdiriyyəti (müdiriyyət) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına, söz konusu ürünlerin ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin “kilogram başına 0,50 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, Dünya Ticarət Təşkilatı Qorunma Tədbirləri müqaviləsinin 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve geçici önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

istintaqın aparılması

Maddə 4 - (1) istintaq, Müdiriyyətin əlaqədar hökmləri çərçivəsində Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir. İstintaq ilə əlaqədar bütün yazışmalar aşağıdakı səlahiyyətli orqana ilə aparılır.

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Qorunma Tədbirləri Dairəsi

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Yox:63 06530 Çankaya / Ankara

Tel: (+90 312) 204 99 42 Faks: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

əlaqədar tərəflər

Maddə 5 - (1) Ek’te yer alan ilgili taraf başvuru formunu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlərin təqdim edilməsi və məlumat verilməsi

Maddə 6 - (1) İlgili taraf başvuru formunu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen ilgili taraf soru formuna giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. istifadəçi adı, ilgili taraf başvuru formunda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. əlaqədar tərəflərin, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak ilgili taraf soru formunu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. İlgili taraf soru formunun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş və tələblərini yazılı olaraq Türkçe təqdim etmələri lazımdır. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(3) Nazirlik lazımlı görməsi halında ilgililerden əlavə məlumat və sənəd istəyə.

Əlaqədar tərəflərin istirahət etməsi

Maddə 7 - (1) əlaqədar tərəflər, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de ilgili taraf başvuru formunda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilân edilecektir.

Məxfilik

Maddə 8 - (1) İstintaq zamanı əlaqədar tərəflər verilən məlumatlar Müdiriyyətin 6 -cı maddəsində göstərilən müddəalar çərçivəsində gizli olaraq qiymətləndirilər.

Məlumat verilməməsi və ya səhv məlumat verilməsi

Maddə 9 - (1) müdiriyyətin 4 -cü maddəsinə uyğun olaraq, istintaqın hər hansı bir mərhələsində Ümumi Müdürlükçe istənən məlumatların nəzərdə tutulan müddət içində təmin edilə bilməməsi ya da istintaqın engellendiğinin başa düşülməsi halında istintaq mövcud məlumatlar üzərindən sonuçlandırılır. Ümumi Müdürlükçe ilgililer tərəfindən təmin edilən məlumatların səhv olduğu təsbit edildiyi təqdirdə bu məlumatlar nəzərə alınmaz.

istintaqın müddəti

Maddə 10 - (1) istintaq, Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Tələb hallarda bu müddət altı ay uzadıla bilər.

qüvvəyə minmə

Maddə 11 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 12 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]