[ad_1]

Təsvir : 3907.61.00.00.00 gtip unda yer alan Polietilen Tereftalat (PET) ithalatında 2017/10972 sayılı Karar ile açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esasları hk

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Yox: 2018/1) (16.01.2018 t. 30303 s. R.G.)

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

tətbiqi sahəsi

Maddə 1 - (1) bu Təbliğ, 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 16/10/2017 -ci il tarixli və 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

(2) Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.995 ton olarak belirlenmiştir. ancaq, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.332 tonu geçemez.

Başvuru usul ve esasları

Maddə 2 - (1) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, İqtisadiyyat Nazirliyi (Nazirlik) internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan E-imza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 -ci il tarixli və 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (təbliğ No: 2017/3)” çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0957-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı)", Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır. Bir başvuruda ancak bir ithal lisansı talep edilebilir.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

(5) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Nazirlik, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

Maddə 3 - (1) Tarife kontenjanı, 14/4/2010 -ci il tarixli və 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.

(2) Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 200 tonu geçemez. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(3) Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi üzerinden en az 15 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın en az %80’inin ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

Maddə 4 - (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

(6) İthal lisansı devredilemez.

qüvvəyə minmə

Maddə 5 - (1) bu Təbliğ 8/11/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

icra

Maddə 6 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

EKLER

  • A 1 – İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
  • EK-2 İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

Ek-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
Tarix: .... / ... / ....
T.C.
İQTİSADİYYAT Nazirliyinə
(İdxal Ümumi Müdirliyi)
2180 Cad. Yox: 63 06520 Söğütözü ANKARA

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2018/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, doğru olmaması halinde hukuken sorumlu olduğumu, Bakanlık yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, ithal lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Məlumatları və gərəyi ərz olunur.

İmza-Kaşe
Adı Soyadı – Unvan

BAŞVURU SAYISI:
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Firma Unvanı:
Vergi No/TC No: E-mail:
Firma Türü: Sanayici-Eşyanın Kullanıcısı; Sanayici-Eşyanın Üreticisi; Geneleksel İthalatçı; Yeni İthalatçı; digər KEP Adresi
Adresi:
Telefon Numarası Ankara İrtibat Tel Faks
Son İki Yılda Tahakkuk Eden Vergi Miktarı (Gelir/Kurumlar) ……………..,…….TL ……………………….TL
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan Farklı ise)
Ad Soyad / Unvanı:
Vergi Numarası: T.C. şəxsiyyət nömrəsi:
Adresi: E-Posta:
Telefon Numarası: Faks:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
Adresi: Ülkesi:
Telefon Numarası: Faks:
E-Posta: internet saytı:
YURTDIŞINDAKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER (Üreticiden Farklı ise)
Firma Unvanı:
Firma TR Kayıt No:
Adresi: Ülkesi:
Telefon Numarası: Faks:
E-mail: internet saytı:
İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER
GTiP (12’li):
tərifi:
Eşyanın Kullanım Amacı:
Menşe Ülke: Sevk Ülkesi: Teslim Şekli ( FOB, CIF, digər):
Miktar (Kg): FOB Değeri: Birim Fiyat CIF/(Kg):
Miktar (ədəd): CIF Değeri: Birim Fiyat CIF/(ədəd):


Ek-2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt ve net kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.

2- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 er adet fotokopisi (Sadece fiziki başvurularda istenir.)

3- Fiziki olarak düzenlenmiş ise daha önce alınmış olan ithal lisansının aslı.

[ad_2]