[ad_1]

Təsvir : 1002 sayılı Karar ile 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00, 5903.90.99.90.00 tarife pozisyonlarında yer alan Yalnızca İmpertex Kumaşları , ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

ticarət Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, 18/4/2019 -ci il tarixli və 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımları gösterilen eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 18/4/2019 -ci il tarixli və 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 -ci il tarixli və 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

Maddə 3 - (1) 18/4/2019 -ci il tarixli və 1002 sayılı Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda G.T.İ.P ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

G.T.İ.P əşyanın Tanımı Birim Miktar Əlavə Gömrük Vergisi (%)
5903.10.90.90.00 Digərləri (Yalnızca İmpertex Kumaş) m2 30.000.000 0
5903.20.90.90.00 Digərləri (Yalnızca İmpertex Kumaş) 0
5903.90.99.90.00 Digərləri (Yalnızca İmpertex Kumaş) 0

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ticaret Bakanlığına (İdxal Ümumi Müdirliyi) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ticaret Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ticaret Bakanlığınca (İdxal Ümumi Müdirliyi) Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

paylama

Maddə 4 - (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esastır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

Maddə 5 - (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 No qutusundakı "Sənəd Referansı No" və "Sənəd Tarixi" sahələrində bildirilir..

(4) Ərizəçinin gömrük orqanlarında qeydiyyata alınmaması səbəbindən, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, İdxal Ümumi Müdirliyi tərəfindən ərizə formasında elektron poçt ünvanına bildiriş verilir.. xəbərdarlıq edildikdən sonra idxalçı tərəfindən. 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Əks təqdirdə, edilən müraciət etibarsız sayılır..

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

İthal lisanslarının süresi

Maddə 6 - (1) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

İthal lisansı devri

Maddə 7 - (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının revizesi

Maddə 8 - (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Nazirlik (İdxal Ümumi Müdirliyi) re’sen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İdxal Ümumi Müdirliyi) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

Maddə 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Nazirlik, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Hakimiyyət

Maddə 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İdxal Ümumi Müdirliyi) yetkilidir.

Hökm olmayan hallar

Maddə 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

qüvvəyə minmə

Maddə 12 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 13 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

Ek-1

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/….

TİCARET BAKANLIĞINA

(İdxal Ümumi Müdirliyi)

18/4/2019 -ci il tarixli və 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (təbliğ No:2019/4)” kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı

İmza/Kaşe

İthalatçının firmanın;

Unvanı :

Vergi numarası :

Açık adresi :

Telefonu (dahili), faks numarası :

Web adresi :

E-posta adresi* :

İhracatçı firmanın unvanı, ünvan :

G.T.İ.P. :

Madde ismi :

Ticari ismi :

Malın kullanılacağı yer :

Malın talep edilen miktarı :

Malın menşe ülkesi :

Malın sevk ülkesi :

Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi :

*Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.

Ek2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-1).

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İdxal Ümumi Müdirliyi) onaylı örneği.

3- Ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıt olduğu ticaret sicil memurluğu adının yazılı beyanı (Şirket sözleşmesi 01.10.2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İdxal Ümumi Müdirliyi) onaylı örneğin, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (İdxal Ümumi Müdirliyi) onaylı örneği).

4- Üretimde hammadde olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti.

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.

[ad_2]