[ad_1]

Təsvir : Kıymetli taşların (Elmas , pırlanta , yakut , zebercet, zümrüt, topaz, safir, qarış) Kabul kredili , vadeli akreditif , ve mal mukabili ödeme şekillerinde Kaynak Kullanımı ve Destekleme Fonu kesintisi %0 olaraq təyin olunmuşdur.

Qərarların sayı; 2017/10640

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliyyə Nazirliyinin 24/7/2017 -ci il tarixli və 90568 nömrəli məqalədə, 20/6/2001 -ci il tarixli və 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10640 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Maddə 1- (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen kıymetli taşların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmek üzere kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı % 0 (sıfır) olaraq müəyyən edilmişdir.

Maddə 2- (1) Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

[ad_2]