İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, Cam Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 14/6/1989 -ci il tarixli və 3577 saylı ithalatta haqsız rəqabətin qarşısının alınması haqqında Qanun, 20/10/1999 -ci il tarixli və 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) Nazirlik: İqtisadiyyat nazirliyini,

b) Cam Elyaf A.Ş.: Cam Elyaf Sanayii A.Ş.’yi,

c) Ümumi Müdirlik: Nazirlik İdxal Ümumi Müdürlüğünü,

ç) GTiP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

e) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyetini,

f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

g) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ğ) müdiriyyət: 30/10/1999 -ci il tarixli və 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

h) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifadə edər.

Başvuru konusu ürün

Maddə 4 - (1) Başvuru konusu ürün, “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP’lerde sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri”dir.

(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Şikayətlərin təmsil xüsusiyyəti

Maddə 5 - (1) Müraciət mərhələsində təqdim edilən dəlillərdən, müdiriyyətin 20 nci maddesi uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Cam Elyaf A.Ş. firmasının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde, tek yerli üretici olarak yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. bu əhatədə, Cam Elyaf A.Ş. firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası

Maddə 6 - (1) Normal değerin tespitinde Mısır’da geçerli iç piyasa fiyatlarına ulaşılamamış olup oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. YÜD tarafından 2016 yılı için başvuru konusu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı madde, dolaylı işçilik, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderleri, satış ve genel idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespiti için, 2016 yılına ait TÜİK verileri kullanılarak, başvuru konusu ürünün Mısır’dan ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu ihraç fiyatı, harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, digər bir ifadəylə, fabrika çıkış aşamasında, karşılaştırılmış olup başvuruya konu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjının Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu görülmüştür.

Maddi zarar/zarar tehdidi ve nedensellik iddiası

Maddə 7 - (1) müdiriyyətin 17 nci maddesi çerçevesinde maddi zarar/zarar tehdidi iddiasının incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar bazlı seyri, söz konusu ithalatın pazar payı ve YÜD’ün yurt içi satış fiyatları üzerindeki etkisi, şikâyet konusu ülkenin ilgili ürüne ilişkin üretim kapasitesi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu ve soruşturma konusu ürünün stoklarındaki değişim değerlendirilmiştir.

(2) Bu dönemde Mısır menşeli ithalatın birim fiyatlarının genel ithalat birim fiyatlarının oldukça altında olduğu belirlenmiştir.

(3) 2014-2016 yılları arasında söz konusu ürünün tüketiminin artmasıyla birlikte Mısır menşeli ithalatın pazar payının da önemli oranda yükseldiği, tek yerli üretici olan YÜD’ün aldığı pazar payının ise düştüğü anlaşılmaktadır. YÜD’ün büyüyen yurt içi piyasadan pay alamadığı aksine pazar kaybına uğradığı tespit edilmiştir.

(4) Mısır menşeli ithalatın birim fiyatlarının YÜD iç piyasa satış fiyatlarını 2014-2016 yıllarında kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.

(5) 2014-2016 döneminde YÜD’ün yurt içi satış, sınai maliyet ve ticari maliyet gibi ekonomik göstergelerinin yatay seyrettiği; üretim, ihracat miktarı, istihdam ve kapasite gibi ekonomik göstergelerinde ise bozulmalar yaşandığı görülmüştür.

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Mısır menşeli ithalatın YÜD üzerinde maddi zarar/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

Qərar və əməliyyatlar

Maddə 8 - (1) müdiriyyətin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, sənəd və sübutların olduğu aydın olduğunda, Kurul tarafından Mısır menşeli “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı 7019.90.00.30.00 GTİP’lerde sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) istintaq, Ümumi Müdirlik tərəfindən həyata keçirilir.

Sual formaları və məlumatların toplanması

Maddə 9 - (1) Istintaq açılmasını ardınca, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine bildirimde bulunulur.

(2) bildiriş, istintaq açılış Təbliği, Müraciətin gizli olmayan özeti və sual formalarına daxil barəsində məlumata iştirak verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Istintaqa bağlı yazılı və şifahi ünsiyyət Türkçe edilər. Əlaqədar tərəflərin sual formasına bağlı cavablarını və bu cavablar xaricində qalan bütün məlumat, belçikalı, görüş və tələblərini yazılı olaraq Türkçe təqdim etmələri lazımdır. Türkcə xaricində bir dildə təqdim edilən cavab, məlumat, belçikalı, görüş və tələblər nəzərə alınmaz.

(5) əlaqədar tərəflər, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi), görüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. əlaqədar tərəflər, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

Maddə 10 - (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

Maddə 11 - (1) müdiriyyətin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

Maddə 12 - (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

Maddə 13 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. İqtisadiyyat Nazirliyi

İdxal Ümumi Müdirliyi

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. Yox:63

Çankaya / Ankara

Faks:+90 312 204 8633

E-mail: dms268@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

Maddə 14 - (1) istintaq, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 15 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 16 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.