[ad_1]

Təsvir : 2014/1 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğin İhracatı yasak olan mallar başlıklı 3 üncü maddesine eklenen fıkra ile, 2903.76.10.00.00 və 2903.76.20.00.00 GTİP li maddeleri içeren 8424.10 GTP li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi olmuştur.

ticarət Nazirliyindən:

Maddə 1 - 24/1/2014 -ci il tarixli və 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2014/1)’in 3 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Birinci fıkradaki tabloda yer alan 2903.76.10.00.00 və 2903.76.20.00.00 GTİP’li maddeleri içeren Ek-3/A’da yer alan 8424.10 GTP’li malların ihracatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.”

Maddə 2 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 3 - Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/1/2014 28892
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2015 29579

[ad_2]