[ad_1]

Təsvir : 3920.51.00.00.00 GTIP’te yer alan Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre ve altında olanlar) Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre üstünde) olanlar ürün için 15 Ekimden itibaren gözetim kıymet uygulaması başlıyor.

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

tətbiqi sahəsi

Maddə 1 - (1) bu Təbliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTiP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTiP əşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3920.51.00.00.00 Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre ve altında olanlar) 10
Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre üstünde olanlar 6

* Kg: Brüt Ağırlık

Gözetim uygulaması

Maddə 2 - (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İdxal Ümumi Müdirliyi) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

müraciət

Maddə 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

İnceleme

Maddə 4 - (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

Maddə 5 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

Maddə 6 - (1) Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Maddə 7 - (1) 2/7/2015 -ci il tarixli və 29404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2015/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

qüvvəyə minmə

Maddə 8 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

icra

Maddə 9 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.
Ekler için tıklayınız.

[ad_2]