Təsvir : 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğin, Müeyyide başlıklı maddesinde değişiklik yapıldı.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Maddə 1 - 18/4/2008 -ci il tarixli və 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (təbliğ No: 2008/2)’in 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) 6/A maddesi kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenen şirketler, proje süresince herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan anılan maddede yer alan destek unsurlarını içeren başka bir destek programından yararlandırılmaz.”

Maddə 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış başvurular için 16 ncı maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.”

Maddə 3 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 4 - Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.