[ad_1]

Təsvir : Türkiyə Respublikası və Şimali Kipr HK prinsipləri və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında nəqliyyat yolu ilə yük daşınmasına aid malların bəyannamə qaydaları.

Gömrük prosedurları altına alınan mallar arasında Türkiyə Respublikası və Şimali Kipr Türk Respublikası haqqında qərar - 2017/10999 (11.01.2018 t. 30298 s. R.G.)

Qərarların sayı: 2017/10999

Qanunvericilikdə "Gömrük Ekspeditor Əməliyyatları altında olan mallar arasında Türkiyə Respublikası və Şimali Kipr Türk Respublikası haqqında qərar" əlavə edildi; Gömrük və Ticarət Nazirliyi 6/10/2017 -ci il tarixli və 28325098 nömrəli məqalədə, 4458 saylı Gömrük Qanununun 80, 131, 168, 202və 225 -ci maddələrinə görə, Bakanlar Kurulu’nca 16/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
ARASINDA KARGO TAŞIMACILIĞINA KONU EŞYANIN GÜMRÜK
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KARAR

Məqsəd və əhatə

Maddə 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye Cumhuriyeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kara yolu ile kargo taşımacılığına konu eşyanın beyanına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

(2) Bu Karar, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Gömrük Qanununun 80, 131, 168, 202 və 225 inci maddelerinin Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmesini öngördüğü hususları kapsar.

dayaq

Maddə 2- (1) Bu Karar, 4458 saylı Qanunun 71, 80, 131, 168, 202 və 225 -ci maddələrinə əsaslanaraq hazırlanmışdır.

Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar

Maddə 3- (1) 4458 saylı Qanunun 225 inci maddesi uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kara yolu ile kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilen;

bir) 29/9/2009 -ci il tarixli və 2009/15481 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararının 45 inci maddesinde düzenlenen önemli değeri olmayan eşya,

b) Gönderi başına kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya,

c) 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 58 inci maddesi kapsamındaki eşya,

ç) 4458 saylı Qanunun 167 -ci maddəsinin birinci bəndinin (8) numaralı bendinin (d) alt bendi kapsamındaki numunelik eşya ve modeller,

d) Gönderi başına kıymeti 7500 Avro’yu geçmeyen ticari miktar ve mahiyetteki serbest dolaşıma giriş rejimine konu eşya,

e) Gönderi başına kıymeti 7500 Avrodan çox olmayan ixrac rejiminə tabe olan mallar,

f) 4 üçüncü, 5 inci və 6 Məqalələr daxilindəki məqalələr,

İki ölkə arasında yük daşıyan şirkətlər tərəfindən dolayı bir nümayəndə elan edildi. Göndərən adından eyni göndərən tərəfindən göndərilən eyni yükləmə sənədləri, bütövlük təşkil edir və bütövlükdə dəyəri birlikdə qəbul edilir.. (d) və (e) Nazirlik içindəki məqalələrin dəyər həddini artırmaq və azaltmaq səlahiyyətinə malikdir.

(2) Gömrük və Ticarət Nazirliyi, aşağıdakı sənədlər təqdim edildiyi təqdirdə yük daşımalarını həyata keçirən şirkətlər üçün dolayı nümayəndə kimi çıxış etməlidir (Gömrüklər Ümumi Müdirliyi)Avtorizasiya tərəfindən edilir.

bir) Ticarət reyestrinin orijinal nüsxəsini və ya nümunə nəql edən qəzetlərin yaradılması və / və ya kuryer ilə Türkiyənin beynəlxalq yüklər sahəsində şirkətin fəaliyyəti.

b) Ediləcək yoxlamalar nəticəsində yarana biləcək dövlət debitor borcunu təmin etmək məqsədi ilə alınacaq. 250.000 TL zəmanəti.

c) İdarə heyəti üzvləri, sərmayəsinin yüzdə onundan çoxuna sahib fiziki şəxslər ilə gömrük və xarici ticarət əməliyyatlarında təmsil səlahiyyətini sahib işçilərinin; dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı cinayətlər, konstitusiya nizama və bu quruluşun işləyişinə qarşı cinayətlər, dövlət sirrinə qarşı cinayətlərlə 3713 Terrorla Mübarizə Qanununa əsasən cinayətlər və casusluq, tərəf, irtikâp, rüşvət, etibarı sui-istifadə etmə (təhlükəsizlik sui-istifadə), oğurluq, fırıldaqçılıq, sahtecilik, inancı sui-istifadə etmə, saxta (aldatma) iflas, yalan şahidlik (yerə yalan), cinayət uydurması (cinayət ittihamları) və böhtan cinayətləri ilə fitnə, edim ifasına fəsad qarışdırma, çirkli pulların yuyulması cinayətlərindən azad edilmişdir 765 saylı Türk Cəza Qanunu ilə 5237 saylı Türk Cəza Qanununa; vergidən yayınma cinayətləri 213 saylı Vergi Üsul Qanununa; ləğv 1918 Kişilər və qaçaqmalçılığın izlənməsi haqqında qanun, ləğv 4926 Qaçaqmalçılıqla Mübarizə Qanunu, 5607 Qaçaqmalçılıqla Mübarizə Qanunu, 3628 saylı Mal haqqında bildirişdə edilməsi, Rüşvət və Korrupsiyaya Qarşı Qanunla 1567 Tətbiq tarixindən iki ay içində rəsmi quruma veriləcək cinayət qeydləri, Türk valyutasının dəyərinin qorunması qanununa müxalifət tərəfindən cəza və ya məhkumluğun olmadığını göstərir., sənədlərin əsli.

(3) Səlahiyyətli şirkətlər, yurisdiksiyaya aid əməliyyatlar, Səlahiyyətdən istifadə edilərkən alıcı / göndəricini başqa bir hərəkət və etibarnamə olmadan təmsil etmək istənilmir. Daşınmaların qəbuledici / göndərən tərəfindən təhvil verilməsi ilə əlaqəli sənədlərin imzalanması bu səlahiyyətin öz hesabları üçün istifadə edilmək üçün qəbul edildiyini bildirir..

(4) Birinci abzas tənzimləməsindən başqa malların gömrük prosedurlarında, 4458 Qanun və Gömrük Tənzimləməsində birbaşa və ya dolayı təmsil ilə əlaqəli ümumi müddəalar tətbiq olunur..

Təmir və ya təmir üçün gətirilən mallar

Maddə 4- (1) Şimali Kiprin Türkiyə Gömrük Bölgəsi, sənədləri və məlumatları əsaslandıraraq sübut etdi və Türkiyə Cümhuriyyəti məqaləsinə göndərdi, Şimali Kipr Türk Respublikasından avtomobil yolu ilə yük daşınması çərçivəsində təmir və ya texniki məqsədlər üçün ölkəmizə müvəqqəti idxal edildiyi təqdirdə bu Qərarın müddəalarına uyğun olaraq elan edilir və mallar eyni qaydada təkrar ixrac edilir.. Bu paraqrafın əhatə etdiyi mallar üçün daxili emal icazəsi tələb olunmur..

(2) Birinci bənddə göstərilən əməliyyatlar üçün girov tələb olunmur..

(3) Bu maddənin predmeti ilə əlaqədar veriləcək gömrük bəyannaməsində malların şəxsiyyətini təyin etmək üçün istifadə ediləcək malların xüsusiyyətləri daxil edilmişdir.. Zərurət olduqda, ödəmənin təyin edilməsi ilə əlaqədar gömrük idarəsi tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür.

(4) Deklarant malların təmiri və ya təmirindən sonra malların götürülməsinə cavabdehdir..

(5) Türkiyə üçün zəmanət altında təmir üçün gətirilən malların dəyişdirilməsi, yəni uzadılması yalnız Türkiyədən alınan malların olması şərtilə mümkündür. Bu vəziyyətdə, xaricdə təmir ediləcək şərt axtarılmır..

Bir ticarət sərgisində və ya oxşar fəaliyyətlərdə istifadə üçün gətirilən mallar

Maddə 5- (1) Şimali Kipr Türk Respublikasında istehsal olunan bir ticarət sərgisi, sergi, Bəyannamə bu Qərarın müddəalarına uyğun olaraq iclaslarda və bənzər tədbirlərdə nümayiş və ya istifadə üçün təklif olunan malların müvəqqəti idxalı halında aparılır.. Mallar eyni qaydada təkrar ixrac edilir. Bu paraqrafın əhatə etdiyi mallar üçün müvəqqəti idxal icazəsi tələb olunmur..

(2) Birinci bənddə göstərilən əməliyyatlar üçün girov tələb olunmur..

(3) Bu maddənin predmeti ilə əlaqədar veriləcək gömrük bəyannaməsində malların şəxsiyyətini təyin etmək üçün istifadə ediləcək malların xüsusiyyətləri daxil edilmişdir..

(4) Məqalənin müddət ərzində xaricə çıxarılması üçün bəyannaməçi cavabdehdir.

Qayıdılan mallar və əşyalar geri qaytarıldı

Maddə 6- (1) 3 Üçüncü maddənin birinci abzası (e) İxrac olunan məhsul tam və ya qismən yarımbənd daxilində qaytarıldığı təqdirdə, Geri qaytarılmış malların bəyannaməsi bu Qərara əsasən aparılır.

(2) 3 Üçüncü maddənin birinci abzası (bir), (b), (c), (ç) və (d) Qaydalar çərçivəsində sərbəst dövriyyəyə buraxılmış malların geri qaytarılması haqqında bəyannamə bu Qərar daxilində edilir..

Malların təsnifatı

Maddə 7- (1) Bu Qərar daxilində Türkiyə Gömrük ərazisindən yüklər, Gömrük orqanlarının gömrük ərazisindən göndərilən mallar nəzarət və nəzarət altına alındı.

(2) Yük daşınmasını həyata keçirən şirkətlər mallarını gömrük nəzarətinə təqdim edərkən, Bu Qərarda ayrı və qeyri-deklarativ olaraq təsnif edilir.

(3) 3 Üçüncü maddənin birinci abzası (bir), (b), (c), (ç) və (e) daxilində daxil olan və ya göndərilən, birdən çox alıcı və göndərən üçün, Müvafiq rejimə girmə ilə əlaqədar veriləcək gömrük bəyannaməsindəki hər bir əşyanın növü, növ, təbiət, miqdarı və dəyəri, alıcının / göndərənin adı, ünvan və TR şəxsiyyət nömrəsi / vergi nömrəsi məlumatları daxil edilir və varsa fakturalar əlavə edilərək bir bəyannamə verilir..

(4) 3 Üçüncü maddənin birinci abzası (d) və (f) Müddəalar çərçivəsində bəyan edilməli hər bir məhsul üçün müvafiq rejimə daxil olmaq üçün ayrıca gömrük bəyannaməsi verilir və üçüncü abzasdakı məlumatlardan əlavə, əşyanın gömrük tarifinin statistik mövqeyi barədə məlumatlar daxil edilir..

Qiymət əməliyyatları

Maddə 8- (1) Bu qərara əsasən səlahiyyətli şirkətlər, dolayı bir nümayəndəsi olaraq elan etdikləri xidmət müqabilində, gömrük brokerliyi, sifariş, terminal, Anbar kimi adlar altında əlavə ödəniş yoxdur.

Məsuliyyət

Maddə 9- (1) 3 Vergi itkisinə səbəb olan bir verginin 3-cü maddəyə uyğun olaraq dolayı nümayəndələr kimi çıxış edən şirkətlər tərəfindən verilmiş bəyannamə səbəbindən törədildiyini bilmək və ya etmək lazım olduğu hallarda., hüquqi şəxs kimi yaranan dövlət debitor borcundan dolayı nümayəndəlik səlahiyyətləri ilə yük daşınmasını həyata keçirən şirkətlər, daxil olan mallarda alıcı, və yükgöndərən yükgöndərənlə birgə və ciddi məsuliyyət daşıyır..

(2) Bu qərarın bu Qərarda tənzimlənən məsələlərə zidd olduğu aşkar edilən şirkətlər üçün daha ağır cəza tədbiri tələb olunmadıqda, 4458 saylı Qanunun 241 Əməliyyat məqalənin birinci abzasına uyğun olaraq edilir.

Gömrük idarəsi

Maddə 10- (1) Bu Qərarda nəzərdə tutulmuş malların gömrük prosedurlarını həyata keçirmək səlahiyyətinə malik gömrük idarələri Gömrük və Ticarət Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir..

digər hökmlər

Maddə 11- (1) Bu Qərarda tənzimlənməmiş məsələlərdə, Əməliyyatlar gömrük qanunvericiliyi və digər müvafiq qanunvericilik çərçivəsində edilir..

Hakimiyyət

Maddə 12- (1) Bu Qərarda olan məsələləri tənzimləmək və bütün lazımi tədbirləri görmək, Gömrük və Ticarət Nazirliyi xüsusi və vacib vəziyyətləri qiymətləndirmək və nəticə çıxarmaq səlahiyyətinə malikdir..

qüvvəyə minmə

Maddə 13- (1) Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 14- (1) Bu Qərar Gömrük və Ticarət naziri tərəfindən icra edilir..

[ad_2]