[ad_1]

Təsvir : 1206.00.91.00.19 və 1206.00.99.00.19 GTİP lerinde sınıflandırılan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 30.6.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere 0 (sıfır) gümrük vergisi ile 100.000 ton miktarında tarife kontenjanı açılmıştır.

Qərarların sayı: 1021

Ekli “Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına: 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 474 saylı Qanunun 2 nci, 3283 saylı Qanunun 2 nci, 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 ci və 55 -ci maddələri ilə 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

2 Mayıs 2019

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

Maddə 1- (1) 14/4/2010 -ci il tarixli və 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (ton) Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
1206.00.91.00.19 Digərləri 100.000 0 30/6/2019
1206.00.99.00.19 Digərləri

(2) Bu Karar ile açılan tarife kontenjanı, 25/12/2018 -ci il tarixli və 497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde ithal lisansı düzenlenen sanayici firmalara, söz konusu ithal lisanslarının bu Kararın yayımı tarihindeki (bu tarih dâhil) kullanım oranları dikkate alınarak tahsis edilir.

gömrük vergisi

Maddə 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

Maddə 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca (İdxal Ümumi Müdirliyi) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Tebliğ

Maddə 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle belirlenir.

Diğer mevzuat

Maddə 5-
(1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

qüvvəyə minmə

Maddə 6-
(1) Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]