[ad_1]

Təsvir : Zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerinin belirlemesi hk.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

məqsəd

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, zeytinyağları ve pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, etiketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir.

tətbiqi sahəsi

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, zeytinyağları ve pirina yağlarını kapsar.

dayaq

Maddə 3 - (1) bu Təbliğ, 29/12/2011 -ci il tarixli və 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

anlayışlar

Maddə 4 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) Ham pirina yağı: Pirinanın çözücülerle ekstraksiyonu veya diğer fiziksel işlemler sonucu elde edilen, reesterifikasyon işleminden geçmemiş, diğer yağlar ve karışımları ile karıştırılmamış, doğrudan tüketime uygun olmayan, rafinasyon veya teknik amaçlı kullanıma uygun yağı,

b) Pirina yağı: Rafine pirina yağı ve doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağları karışımından oluşan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 1,0 gramdan fazla olmayan yağı,

c) Rafine pirina yağı: Ham pirina yağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmesi sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağı,

ç) Zeytinyağı Komisyonu: Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonunun oluşturduğu, Katı ve Sıvı Yağlar Alt Komisyonunun, Zeytinyağı Çalışma Grubunu,ifadə edər.

(2) Zeytinyağı, sadece zeytin ağacı, Olea europaea L. meyvelerinden elde edilen yağlardır. Çözücü kullanılarak ekstrakte edilen veya reesterifikasyon işlemi ile doğal trigliserid yapısı değiştirilmiş yağlar ve diğer yağlarla karışımı bu tanımın dışındadır.

bir) Natürel zeytinyağı: Zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, dekantasyon, santrifüj ve filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak elde edilen; kendi kategorisindeki ürünlerin fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini taşıyan yağlardır. Çözücü veya kimyasal ya da biyokimyasal etkisi olan yardımcılar kullanılarak veya reesterifikasyonla elde edilen yağlar bu tanımın dışındadır. Natürel zeytinyağları;1) Natürel sızma zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0,8 gramdan fazla olmayan yağlar,2) Natürel birinci zeytinyağı: Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 2,0 gramdan fazla olmayan yağlar,3) Ham zeytinyağı/Rafinajlık: Serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 2,0 gramdan fazla olan ve/veya duyusal ve karakteristik özellikleri bakımından doğrudan tüketime uygun olmayan, rafinasyon veya teknik amaçlı kullanıma uygun yağlar,olarak sınıflandırılır.

b) Rafine zeytinyağı: Ham zeytinyağının doğal trigliserid yapısında değişikliğe yol açmayan metotlarla rafine edilmeleri sonucu elde edilen ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 0,3 gramdan fazla olmayan yağdır.

c) Riviera zeytinyağı: Rafine zeytinyağı ile doğrudan tüketime uygun natürel zeytinyağları karışımından oluşan ve serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda l,0 gramdan fazla olmayan yağdır.

ç) Çeşnili zeytinyağı: Zeytinyağlarına değişik baharat, bitki, meyve ve sebzelerin ilave edilmesi ile elde edilen ve diğer özellikleri açısından bu Tebliğ kapsamında kendi kategorisindeki ürünlerin özelliklerini taşıyan yağdır.

Ürün özellikleri

Maddə 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait özellikler aşağıda verilmiştir:

bir) Zeytinyağları ve pirina yağlarının kalite ve saflık kriterleri Ek- l’e uygun olur.

b) Natürel zeytinyağları ile ilgili duyusal özellikler Ek-2’ye uygun olur.

c) Natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağında kampesterol değeri için Ek-3’ün birinci bölümünde yer alan karar ağacı, natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı ile ham ve rafine pirina yağındaki delta-7-stigmastenol değerleri için Ek-3’ün ikinci bölümünde yer alan karar ağaçları dikkate alınır.

ç) Çeşnili ve/veya aromalı zeytinyağlarına sadece Ek-1’de yer alan kalite ve saflık kriterleri ile ilgili hükümler uygulanır. Bu ürünler için Ek-2’de yer alan duyusal özellikler dikkate alınmaz.

d) Zeytinyağı diğer sıvı yağlara ve diğer sıvı yağlar zeytinyağına karıştırılamaz.

Özel hükümler

Maddə 6 - (1) Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz.

Katkı maddeleri

Maddə 7 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri, 30/6/2013 -ci il tarixli və 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu Yönetmeliğe ilave olarak;

bir) Natürel zeytinyağlarına hiçbir gıda katkı maddesi ilave edilemez.

b) Rafine zeytinyağı, riviera zeytinyağı, rafine pirina yağı ve pirina yağına rafinasyon işlemi sırasında kaybolan doğal alfa tokoferollerin yeniden kazandırılması amacıyla alfa tokoferol ilavesi yapılabilir. Ancak son üründe alfa tokoferol konsantrasyonu 200 mg/kg’ı geçmez.

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri

Maddə 8 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde kullanılacak, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, 29/12/2011 -ci il tarixli və 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ekstraksiyon çözücüleri

Maddə 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan pirina yağlarının elde edilmesinde kullanılan ekstraksiyon çözücüleri, 18/8/2013 -ci il tarixli və 28739 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (təbliğ No: 2013/45)’nde yer alan hükümlere uygun olur.

Bulaşanlar

Maddə 10 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, 29/12/2011 -ci il tarixli və 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Pestisit kalıntıları

Maddə 11 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 25/11/2016 -ci il tarixli və 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Hijyen

Maddə 12 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 17/12/2011 -ci il tarixli və 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve 29/12/2011 -ci il tarixli və 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Ambalajlama

Maddə 13 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 -ci il tarixli və 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur.

Etiketleme

Maddə 14 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 26/1/2017 -ci il tarixli və 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde yer alan hükümler ile birlikte aşağıdaki hükümlere de uygun olur:

bir) Zeytinyağına çeşni ve/veya aroma ilave edilmesi halinde ürün adından önce çeşni ve/veya aroma maddesinin adı ürün adı ile aynı punto büyüklüğünde olacak şekilde belirtilir.

b) Sadece natürel sızma zeytinyağları ve natürel birinci zeytinyağları etiketlerinde ilgili mevzuatına uygun olarak coğrafi işaret taşıyabilir.

c) Pirina yağı hiçbir koşulda zeytinyağı olarak adlandırılamaz.

ç) 4 üncü maddede yer alan tanımlara uygun olarak üretilmiş zeytinyağlarında aşağıdaki bilgiler de etikette yer alabilir:

1) Natürel sızma zeytinyağı için; “zeytinin yalnızca mekanik olarak işlenmesi ile elde edilmiş üstün kalitede zeytinyağı.”

2) Natürel birinci zeytinyağı için; “zeytinin yalnızca mekanik olarak işlenmesi ile elde edilmiş zeytinyağı.”

3) Riviera zeytinyağı için; “rafinasyona tabi tutulan zeytinyağları ve doğrudan zeytinden elde edilen natürel yağları içerir.”

4) Pirina yağı için; “pirinanın ekstraksiyonundan elde edilen ham pirina yağının rafinasyonu ile üretilen rafine pirina yağı ve doğrudan zeytinden elde edilen natürel yağları içerir/yağlardan oluşur” veya “Pirina yağının rafinasyonu ile elde edilen yağlar ve doğrudan zeytinden elde edilen natürel yağları içerir.”

d) “İlk soğuk baskı” ifadesi sadece 27 ˚C’nin altında hidrolik pres kullanılarak zeytin hamurunun ilk mekanik sıkılmasından elde edilen natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağları için kullanılabilir.

e) “Soğuk sıkım” ifadesi zeytin hamurunun 27 ˚C’nin altında perkolasyonu veya santrifüjü ile elde edilen natürel sızma veya natürel birinci zeytinyağları için kullanılabilir.

f) Tat ve/veya kokuya ilişkin duyusal özellikler sadece natürel sızma ve natürel birinci zeytinyağı için, 20/11/2014 -ci il tarixli və 29181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliği (təbliğ No:2014/53)’nin duyusal özelliklere ilişkin 11 no’lu ekinin 4 üncü maddesinde yer alan ifadeler, aynı ekte yer alan metoda göre değerlendirilmiş olması koşuluyla kullanılır.

g) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ve doğrudan son tüketiciye sunulan ürünler hazır ambalajlı hale getirilmeksizin piyasaya arz edilemez.

ğ) Ürün etiketinde asitlik veya maksimum asitlik belirtilecekse, peroksit değeri, mumsu madde, ultraviyole ışında özgül soğurma değerleri ile birlikte aynı yüzde ve aynı boyutta olur.

Beslenme ve sağlık beyanları

Maddə 15 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin beslenme ve sağlık beyanları 26/1/2017 -ci il tarixli və 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğine uygun olur.

Taşıma ve depolama

Maddə 16 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili hükümlerine uygun olur.

Numune alma ve analiz yöntemleri

Maddə 17 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınması 17/12/2011 -ci il tarixli və 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamında, analizleri ise Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Analiz Metotları Tebliğinde belirtilen hükümlere uygun olarak yapılır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

Maddə 18 - (1) bu Təbliğ, Tarım Ürünleri Piyasaları için Ortak Bir Düzen Oluşturulmasına İlişkin ve (AET) 922/72, (AET) 234/79, (AT) 1037/2001 ilə (AT) 1234/2007 Sayılı Konsey Tüzüklerini Yürürlükten Kaldıran 17/12/2013 -ci il tarixli və (AB) 1308/2013 Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, Zeytinyağının ve Pirina Yağının Özellikleri ve İlgili Analiz Yöntemlerine İlişkin 11/7/1991 -ci il tarixli və (AET) 2568/91 Sayılı Komisyon Tüzüğü ve Zeytinyağı Pazarlama Standartlarına İlişkin 13/1/2012 -ci il tarixli və (AB) 29/2012 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

İdari yaptırım

Maddə 19 - (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 11/6/2010 -ci il tarixli və 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

Maddə 20 - (1) 7/8/2010 -ci il tarixli və 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (təbliğ No:2010/35) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten işletmeler bu Tebliğin yayımından sonra 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

(2) 31/12/2019 tarihinden sonra bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen geçiş süreleri boyunca 7/8/2010 -ci il tarixli və 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (təbliğ No:2010/35) hükümleri geçerlidir.

qüvvəyə minmə

Maddə 21 - (1) Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 22 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek-1

Özellikler Değerler
Ham Zeytinyağı Natürel Sızma Zeytinyağı Natürel Birinci Zeytinyağı Rafine Zeytinyağı Riviera Zeytinyağı Ham Pirina Yağı Rafine Pirina Yağı Pirina Yağı
1.Kalite Kriterleri
1.1. Serbest asitlik (% oleik asit cinsinden) > 2,0 0,8 2,0 0,3 1,0 - 0,3 1,0
1.2. Peroksit Değeri, (meq aktif oksijen/kg yağ) - 20 20 5 15 - 5 ≤15
1.3. Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma (E) (4)
E (232 nm) - 2,50 2,60 - - - - -
E (270 nm) - 0,22 0,25 1,25 1,15 - 2,00 1,70
Delta E - 0,01 0,01 0,16 0,15 - 0,20 0,18
1.4. Yağ Asidi Etil Esterleri (FAEE) (mg/kg) - FAEE ≤ 35 - - - - - -
1.5. Halojene Çözücüler Her bir halojene çözücünün maksimum konsantrasyonu 0,l mg/kg’ı,
Halojene çözücülerin toplamının maksimum konsantrasyonu 0,2 mg/kg’ı geçmemelidir.
2.Saflık Kriterleri
2.1. Gaz Kromatografide Belirlenen Yağ Asitleri Kompozisyonu (% m/m Metil Esterleri)
Miristik asit (C14:0) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Palmitik asit (C16:0) 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20 7,5-20
Palmitoleik asit (C16:1) 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5 0,3-3,5
Heptadekanoik/margarik asit (C17:0) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Heptadesenoik/margoleik asit (C17:1) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Stearik asit (C18:0) 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0 0,5-5,0
Oleik asit (C18:1) 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0 55,0-83,0
Linoleik asit (C18:2) 2,5-21,0 2,5-21,0 2,5-21,0 2,5-21,0 2,5-21,0 2,5-21,0 2,5-21,0 2,5-21,0
Linolenik asit (C18:3) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Araşidik asit (C20:0) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Gadoleik/eikosenoik asit (C20:1) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Behenik asit (C22:0) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Lignoserik asit (C24:0) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
2.2. 2-gliseril monopalmitat (%)
2.2.1. Toplam Palmitik asit (%) 14 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 ≤1,4 ≤1,4 ≤1,2
2.2.2. Toplam Palmitik asit (%) > 14 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0
2.3. Sterol Kompozisyonu(4)
2.3.1. Sterol Toplamındaki %’ ler
Kolesterol 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Brassikasterol 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Kampesterol 4,0 4,0(5) 4,0(5) 4,0 4,0 4,0(5) 4,0(5) 4,0
Stigmasterol < Kampasterol (Ham zeytinyağı ve ham pirina yağında aranmaz.) (4)
Delta-7-stigmastenol 0,5(5) ≤0,5(5) 0,5(5) 0,5(5) 0,5(5) 0,5(5) 0,5(5) 0,5(5)
Toplam Beta- sitosterol (Beta-sitosterol + delta-5-avenasterol
+ delta-5,23- stigmastadienol+ klerosterol+ sitostanol + delta- 5,24-
stigmastadienol)
93 93 93 93 93 93 93 93
2.3.2. Toplam Sterol, (mg/kg) 1000 1000 1000 1000 1000 2500 1800 1600
2.4. Eritrodiol ve Uvaol (Toplam Steroller İçinde), (%) 4,5(2) 4,5 4,5 4,5 4,5 > 4,5(3) > 4,5 > 4,5
2.5. Trans Yağ Asitleri
C 18:1T (%) 0,10 0,05 0,05 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40
C18:2 T (%)+C 18:3 T (%) 0,10 0,05 0,05 0,30 0,30 0,10 0,35 0,35
2.6. Tohum Yağlarının Tespiti, Gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5
2.7. Rafine Bitkisel Yağların Tespiti, Stigmastadienler (mg/kg) 0,50(6) 0,05(6) 0,05(6) - - - - -
2.8. Mumsu Maddeler (mg/kg) C40+C42 +C44+C46 ≤300(2) C42+C44+C4 6≤ 150 C42+C44 +C
46 150
C40+C42 +C44+C46 ≤350 C40+C42 +C44+C46 ≤350 C40+C42 +C44+C46 >350(3) C40+C42 +C44+C46 >350 C40+C42 +C44+C46 >350
(1) Aktif alüminyum oksitten geçirildikten sonra, örneğin 270 nm dalga boyunda ölçülen özgül soğurması 0,11’e eşit veya daha az olmalıdır.
(2) 300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham zeytinyağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği ≤ 350mg/kg veya (eritrodiol+uvaol) içeriği ≤ %3,5 olması gerekmektedir.
(3) 300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham pirina yağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği > 350mg/kg veya (eritrodiol+uvaol) içeriği > %3,5 olması gerekmektedir.
(4) Yurtiçinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullara göre özelliklerinde oluşabilecek değişiklikler, zeytinyağı komisyonu tarafından zeytin üretim bölgelerinden gelen izleme çalışmalarının değerlendirilmesiyle belirlenir.
(5) Kampesterol değeri %4 - %4,5 aralığında olduğunda ve Delta-7-stigmastenol değeri %0,5 - %0,8 aralığında olduğunda Ek-3’teki karar ağaçlarına göre karar verilir.
(6) Kapiler kolonda ayrılabilen veya ayrılamayan toplam izomerler

Ek-2

Kusurların Ortancası/Medyanı (Md) Meyvemsi Özellik Ortancası/Medyanı (Mf)
Natürel Sızma Zeytinyağı Md=0 Mf>0
Natürel Birinci Zeytinyağı 0<Md≤3,5 Mf>0
Ham zeytinyağı* Md>3,5

*Meyvemsi özellik ortancası 0’a eşit olduğunda kusurların ortancası 3,5’ a eşit ya da 3,5’ dan küçük olsa bile ham zeytinyağı olarak kabul edilir.


Ek-3

1) Natürel Sızma ve Natürel Birinci Zeytinyağları için Kampesterol Karar Ağacı

Diğer parametreler Ek-1 ’de verilen değerlere uygun olur.

2) Delta-7-Stigmastenol Karar Ağacı

bir) Natürel Sızma ve Natürel Birinci Zeytinyağları

Diğer parametreler Ek-1 ’de verilen değerlere uygun olur.

b) Ham ve Rafine Pirina Yağı

[ad_2]