Açıklama : . Türk Standartları Enstitüsü’nün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı’nın yayınladığı iç genelge ye göre bundan sonra “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında yapılan denetimlerde, doğru olmayan belgelerdeki artış ve piyasadaki güvensiz ürünlerle ilgili şikayetler nedeniyle anılan Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulan ürünlerin gerektiğinde teste tabi tutulacaktır. Firmaların fiili denetime testleri yapılmak üzere yönlendirilmiş olan ürünleri teste göndermeyi kabul etmemesi durumunda başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılacak kabul etmeleri durumunda ise test ücretleri test sonucundan bağımsız olarak ithalatçı tarafından Enstitü güncel ücret yönerge ve tarifeleri uyarınca ödenecektir. Test aşamasında firmaların testten vazgeçmesi durumunda; varsa yapılmış olan testlerin ücreti firmadan tahsil edilecektir. Diğer Yönetmelikler (LVD, EMC vb.) ile birlikte “Eko Tasarım” (Enerji verimliliği denetimleri) kapsamında olan ve teste yönlendirilen ürünler için enerji verimliliği çerçevesinde yapılan denetimler (fiziki muayene, belge incelemesi gibi) mevcut hâliyle devam edecek ve ilaveten indirgenmiş testleri de yapılacaktır.

T.C.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

17.07.2017

Sayı : 42569461-010.06.01.00-E.284965

Konu : İç Genelgeler

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11.07.2017 tarihli ve 75804 sayılı Yazı

b) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17.07.2017 tarihli ve 78239 sayılı Yazı

GENELGE(MGMB-UMGGB-2017/8)

Ekonomi Bakanlığı ilgi (a)’da kayıtlı yazısı ile “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) kapsamında yapılan denetimlerde, doğru olmayan belgelerdeki artış ve piyasadaki güvensiz ürünlerle ilgili şikayetler nedeniyle anılan Tebliğ kapsamında denetime tabi tutulan ürünlerin gerektiğinde teste tabi tutulacağını belirtmektedir.

Buna göre, yapılacak denetimlerde esas alınacak usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığı ilgi (b) yazısı doğrultusunda hazırlanmış olup aşağıda maddeler hâlinde yer almaktadır:

1. Teste gönderilecek kalemler TAREKS tarafından belirlenecek ve Enstitümüz BelgeNet sisteminde başvurulara dair ürün bilgileri kısmına eklenen “Numune Alınsın” bölümünde “Evet” bilgisi çıkacaktır. Bu durumdaki ürünlerde ilk etapta CE işareti kontrolü yapılacak, CE işareti mevcut değil ise numune alınmadan ve laboratuvara göndermeden işlem “RED: DENETLEME SONUCU” ile sonuçlandırılacaktır. Fiili denetime düşen ancak teste yönlendirilmeyen ürünler için mer’i mevzuat çerçevesindeki uygulamalara devam edilecektir.

2. Gümrüklü sahada yapılan tespitte marka, model vb. ürünü tanımlayan bilgilerin başvuru kapsamı ile örtüştüğü ve CE işareti taşıdığı tespit ve tevsik edilen, üretici tarafından sunulmuş bir AT Uygunluk Beyanı bulunan ürünlerden numune alınarak testleri yapılmak üzere ilgili laboratuvara sevki sağlanacaktır.

3. AT Uygunluk Beyanı, ürünü temsil etmesi yönüyle kontrol edilecek, içerik ve güncellik kontrolü yapılmayacaktır. AT Uygunluk Beyanında eksik/yanlış standartlar belirtilmiş olsa dahi, ürünün teknik ve yapısal özelliğine göre ilgili laboratuvarca (güvenlik ve başvuruda ilgili olduğunda enerji verimliliği açısından elzem olan, yurtiçinde yapılabilen ve göreceli olarak kısa sürede sonuçlandırılabilen) “indirgenmiş testler” yapılacaktır. Bu tür durumlarda, firmalardan ayrıca ek bilgi ve belge ve/veya standartlara ilişkin beyan istenebilecektir.

4. Test öncesinde kapsam dışı olduğu tespit ve tevsik edilebilen ürünler teste gönderilmeyecek ve bu tür başvurular veya kalemler “KAPSAM DIŞI: DENETLEME SONUCU” olarak sonuçlandırılacaktır. “Aksam parça” kapsamındaki ürünlerdeki mevcut uygulama devam edecek, aksam olduğu tespit ve tevsik edilebilen ürünler teste tabi tutulmadan mevzuatta yer alan belge şekli ile sonuçlandırılacaktır. Firmanın ürünü teste göndermeyi kabul etmemesi halinde, firmanın yazılı beyanına istinaden başvuru “RED: DENETLEME SONUCU” ile olumsuz olarak sonuçlandırılacaktır.

5. Test amacıyla laboratuvara gönderilen numuneler GTİP karşılığında görülen Yönetmelikler ve bunlara göre ilgili görülen standart ve kriterler yönüyle teste tabi tutulacak, ürünün GTİP karşılığı direktiflerin tümünün kapsamı dışında olduğunun belirlenmesi durumunda testlere devam edilmeksizin denetim “KAPSAM DIŞI: DENETLEME SONUCU” olarak sonuçlandırılacaktır.

6. Uygulanacak testler ilgili standart veya standartlara göre “İndirgenmiş Testler” ile sınırlı tutulacaktır. Başvurular yurtiçinde yapılabilen testler itibarıyla sonuçlandırılacaktır. İndirgenmiş testler Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

7. Yapılması gerekli testlerin tamamı ya da bir kısmı, Enstitümüzce gerekli görülmesi durumunda Enstitümüz gözetiminde başka laboratuvarlarda da yapılabilecektir.

8. Diğer Yönetmelikler (LVD, EMC vb.) ile birlikte “Eko Tasarım” (Enerji verimliliği denetimleri) kapsamında olan ve teste yönlendirilen ürünler için enerji verimliliği çerçevesinde yapılan denetimler (fiziki muayene, belge incelemesi gibi) mevcut hâliyle devam edecek ve ilaveten indirgenmiş testleri de yapılacaktır.

9. Firmaların fiili denetime testleri yapılmak üzere yönlendirilmiş olan ürünleri teste göndermeyi kabul etmemesi durumunda başvuru olumsuz olarak sonuçlandırılacak kabul etmeleri durumunda ise test ücretleri test sonucundan bağımsız olarak ithalatçı tarafından Enstitümüz güncel ücret yönerge ve tarifeleri uyarınca ödenecektir. Test aşamasında firmaların testten vazgeçmesi durumunda; varsa yapılmış olan testlerin ücreti firmadan tahsil edilecek ve denetleme “RED: DENETLEME SONUCU” ile sonuçlandırılacaktır.

10.Testler olumsuzluk tespit edilen maddelere kadar yapılacak, olumsuz bulunan maddeden sonra devam edilmeyecektir.

11.Tüketicinin ürün güvenliği gereği bilgilendirilmesini gerektiren veya ürün üzerinde bulunması gereken diğer teknik bilgilerin bulunmaması ve test sonucunun uygun çıkması hâlinde, piyasa gözetimi ve denetimi yapılabilmesi için başvuru KOŞULLU KABUL-TALİ EKSİKLİK: DENETLEME SONUCU ile sonuçlandırılacaktır.

12.Firmaların testten kaçınmak üzere farklı evraklarla (beyanname/konşimento/özet beyan gibi) kasıtlı olarak partiyi bölerek denetimi yanıltmaya yönelik yaptıkları ayrı ayrı başvuruların tespit edilmesi hâlinde konu değerlendirilmesi için Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına bildirilecektir.

13.Numunelere uygulanacak testler sırasında gerekli olabilecek yardımcı ekipmanların (adaptör, kumanda, yük, ayak, kaplin vb.) numune paketi içerisinde bulunmaması durumunda, söz konusu yardımcı ekipmanlar başvuru sahibi firmadan talep edilecek, firmanın talebi karşılamaması durumunda söz konusu yardımcı ekipmanların muadillerinin kullanılacağı firmaya bildirilecektir. Firmanın muadil ekipman kullanımını da kabul etmemesi durumundaysa denetimin “RED: DENETLEME SONUCU” ile sonuçlanacağı bilgisi firmaya verilecektir. Firmanın talebi kabul etmesi durumunda testlerin gerçekleştirilmesi için gerekli yardımcı ekipmanlar veya muadilleri, maliyetleri firmadan tahsil edilmek suretiyle Enstitümüzce tedarik edilecektir. Yardımcı ekipmanların firma veya TSE tarafından tedarik edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda fiili denetim mer’i mevzuat çerçevesinde test raporu incelemesi yöntemiyle gerçekleştirilecek, daha önce sisteme eklenmiş olan AT Uygunluk Beyanları böyle bir durumda içerik-güncellik açısından da incelenecek ve gereken durumlarda revize edilmesi talep edilecektir.

14.TAREKS tarafından teste yönlendirme uygulaması 2017/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında da geçerli olup, başvuru ekranında “Numune Alınsın” bölümünde “Evet” bilgisi çıkan ürünler için emsal test raporu kabul edilmeyecektir. Buna göre yapılacak denetimlerde, GENELGE (MGMB-UMGGB-2016/1) “17. Müteakip İthalat (Emsal)” maddesine göre “ilk iki fiili denetime ait test raporu aranması” uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. 12 aylık süre içerisinde herhangi bir şekilde fiili denetime yönlendirilen ve teste tabi tutulan ürünlerin olumlu raporları, normal uygulamada anılan madde uyarınca emsal olarak kullanılabilecektir. Bununla beraber, başvuru ekranında “Numune Alınsın” bölümünde “Evet” bilgisi ile fiili denetime yönlendirilen tüm ürünler her halükarda kesinlikle teste tabi tutulacaktır.

15.Numune, test ve itiraza ilişkin yukarıda zikredilmeyen hususlarda “İthalat Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esasları” ile Ekonomi Bakanlığı Denetim Rehberleri çerçevesinde hazırlanan İthalat Genelgeleri hükümleri geçerlidir.

16.Mer’i mevzuat çerçevesinde yapılan işlemlerin elektronik ortama uyumlu hâle getirilmesi, talep ve bildirim formları gibi formların oluşturulması ve yayımlanması, BelgeNet gibi Enstitümüz sistemleri üzerinde denetimlere ilişkin yapılacak değişikliklerin sağlanması Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı, Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılacaktır. Ayrıca, teste yönlendirilen ürünlere dair numune sayıları ve ilgili laboratuvar bilgilerinin güncelliği QDMS üzerinden yayımlanacak ve takip edilecektir.

17.Uygulama 14.07.2017 tarihi ve sonrasında yapılan başvuruları kapsayacak şekilde başlayacaktır.

Gereğini rica ederim.

e-imzalı
Mehmet BOZDEMİR
Genel Sekreter

Ek: -İlgi yazılar

Dağıtım :
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği