[ad_1]

2018 Yili Urün Güvenliği ve Denetimi Tebligleri Degerlendirme Tablosu

  • Steuer Benachrichtigung über die Konformität mit Standards des Imports (Produktsicherheit und Kontrolle: 2018/1 )

Benachrichtigung über Änderungen wurden im Rahmen der folgenden Materialien;

  1. madde de belirtilen 5 nolu ek numarası ek 4 olarak değiştirilmiştir

MADDE.6 (7) - OLD STATE Für den zurückgegebenen Artikel, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’ e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ich- 5’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’ e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

MADDE.6 (7) - NEW STATE Für den zurückgegebenen Artikel, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’ e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair ich- 4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’ e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

  1. maddenin 8. Fıkrasında belirtilen standartlara uygunsuzluk nedeniyle olumsuz sonuçlanan eşya için Fiili denetimdeki itiraz süresi 7 iş gününden 15 iş gününe değiştirilmiştir

MADDE.9 (8) - OLD STATE İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve keyfiyet TSE tarafından firmaya bildirilir. aber, ithalatçı ürünün Ek-1’de veya üçüncü fıkrada belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep eder ve yedi iş günü içerisinde A-4 ’teki belgeyi TAREKS’ e yüklerse ürün bu standarda göre tekrar denetlenir.

MADDE.9 (8) - NEW STATE İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve keyfiyet TSE tarafından firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, keyfiyetin firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçının test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1’de veya üçüncü fıkrada belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.

TAREKS kapsam dışı ve muafiyet uygulamaları, YTB makine teçhizat uygulamaları ve diğer kamu kurumlarına ait eşyalara ilişkin referans numaralarının beyan şekli ile ilgili Madde 12’de aşağıdaki şekilde 15 haneli TAREKS referans numaralarının yerine 23 haneli referans numaraları belirlenmiştir.

TAREKS referans numarasının geçerlilik tarihinin verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabileceği hüküm altına alınıştır.

ARTIKEL 11 – YENİ HALİ (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, Zollerklärung 44 Es muss vom Unternehmen in der Ziffer eingetragen werden..

(2) Ab dem Datum, an dem die TAREKS-Referenznummer angegeben wird 1 yıl süreyle geçerlidir.(ZUSÄTZLICH)

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 18010099122013017554484, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 18010099132013016724484 ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta 18010099142013012727484 wie angegeben 23 Tareks stellige Referenznummer, Zollerklärung 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(4) Bei der Einfuhr von Produkten erklärt als außerhalb des Geltungsbereichs der Zollbehörden, 18010099252013015773484 wie angegeben 23 Tareks stellige Referenznummer, Zollerklärung 44 Anzahl der Stellen des Importeurs aufgezeichnet. Zollbehörden über das deklarierten Produkt als die Deckung, wenn durch die tatsächliche Kontrolle gerichtet, 5 Steuerreferenz wird im Rahmen des Artikels gemacht.

(5) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar’ın 112 Bei der Einfuhr der im ersten Absatz des Artikels n 18010099101115014436576 wie angegeben 23 Tareks stellige Referenznummer, Zollerklärung 44 numaralı hanesine kaydedilir.

Tebliğ kapsamında standart denetimine tabi EK 1 sayılı listede yer alan ürün listeden çıkarılmıştır.

2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) TS DE 417 Gaz kartuşları (tüpler)
Gaz kartuşları (tüpler)
– Yeniden doldurulamayan
-Metalik-Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı ( LPG) için-
Vanalı veya vanasız-
Taşınabilir cihazlarda

  • Japonyadan ithal edilecek gıda ve tarım ürünlerinin radyasyon kontrolü tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle : 2018/2)

Tebliğ kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır

  • Kommuniqué über die Einfuhrkontrolle von Abfällen, die für den Umweltschutz kontrolliert werden (Produktsicherheit und Kontrolle: 2018/3)

In den folgenden Artikeln wurden im Rahmen des Kommuniqués Änderungen vorgenommen.

İthalatçı başlıklı 4. maddenin 1. Fıkrası kapsamında dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç kayydıyla ithal edilen ürünler listesinden 3910, 3911, 3913 und 3914 tarife poisyonları çıkarılmıştır.

ARTIKEL 4/1 Fıkra; OLD STATE: ein) 39.01-39.14 (39.03 ohne) tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

ARTIKEL 4/1 Fıkra; NEW STATE: ein) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 und 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

6310 tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış tekstil eşyası döküntüleri artıkları vs için yalnızca dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç kaydıyla yapılmak şartıyla ithaline izin veridiğine dair Aşağıdaki c fıkrası yeni olarak eklenmiştir.

  1. c) 10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 und 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler, ithal edebilir.

İstisnai durumlar başlıklı 7. maddenin 2. Fıkrası kapsamında atıkların beyanı ile ilgili ürünler listesinden 3910, 3911, 3913 und 3914 pozisyonları çıkarılmıştır.

ARTIKEL 7/2 Fıkra; OLD STATE: (2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen 39.01-39.14 (39.03 ohne) ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

ARTIKEL 7/2 Fıkra; NEW STATE: (2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen (39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 und 39.12 tarife pozisyonlu maddeler hariç) ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Gümrük İşlemleri başlıklı 11. Madddede yer alan ürünler listesinden 3910, 3911, 3913 und 3914 pozisyonları çıkarılmıştır.

ARTIKEL 11/5 Fıkra; OLD STATE: (5) 39.01-39.14 (39.03 ohne) tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.

ARTIKEL 11/5 Fıkra; NEW STATE: (5) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 und 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.

EK-1 sayılı ithali uygunluk denetimine tabi atıklar listesine aşağıdaki tabloda yer alan ürünler eklenmiştir.

39.01 İlk şekillere dönüştürülmüş olan döküntüler, kalıntılar,hurdalar, tozlar,pullar, granüller ve çapaklar
39.02
39.03
39.04
39.05
39.06
39.07
39.08
39.12
6310.10.00.00.00 Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş , nihai ürün şeklinde olmayan )
63.10.90.00.00.11 Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş , nihai ürün şeklinde olmayan )
63.10.90.00.00.19 andere ((tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş , nihai ürün şeklinde olmayan )
8548.10.10.00.00 Kullanılmış elektril pilleri , bataryaları (civa içermeyen alkali piller )
8548.10.99.10.00 Çelikten , nikelden olanlar(civa içermeyen alkali piller )
8548.10.99.20.00 Bakırdan olanlar (civa içermeyen alkali piller )
8548.10.99.30.00 Çinkodan olanlar (civa içermeyen alkali piller )

[ad_2]