[ad_1]

Aussage : 392020210019 GTİP altında yer alan Plastik’den Diğer Eşya için İran’dan yapılacak ithalatlar için 02/07/2017 den 01/07/2020 tarihine kadar çeşitli miktarlarda kota açılmıştır. Kota dağıtımı ilk gelen ilk alır şeklinde yapılacaktır ve bir ithal lisansında verilecek miktar bir seferde 25000 kilogramı aşamayacak şekilde dağıtılacaktır.

Das Ministerium für Wirtschaft:

Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) dieses Communiqué; 1/7/2017 datiert 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2017/8) çerçevesinde 3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Diğerleri” tanımlı eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (Ich rannte) menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru usul ve esasları

ARTIKEL 2 - (1) Dieses Communiqué 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için EK-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK-2’de yer alan belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Ministerium) iletilmesi gerekmektedir.

(2) Das Ministerium ist befugt, die Richtigkeit der im Rahmen dieses Kommuniqués abgegebenen Erklärung und der eingeführten Waren zu überprüfen oder zu überprüfen.. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda, Bakanlık ek bilgi ve belge isteyebilir ve söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz.

Kota miktarı

ARTIKEL 3 - (1) Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

G.T.İ.P. Beschreibung Kota Miktarı (Ton)
1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
2/7/2017 - 1/7/2018 2/7/2018 - 1/7/2019 2/7/2019 - 1/7/2020
3920.20.21.00.19 andere 1.293 1.331 1.371

Kotanın dağıtılması

ARTIKEL 4 - (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kilogramı aşamaz.
İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler

ARTIKEL 5 - (1) Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kota tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına İthal Lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir. Bu durumda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Einzelfenstersystem) vereceği 23 haneli belge numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve söz konusu başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda başvuru sahibine ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Elektronik ortamda düzenlenen İthal Lisansları için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 Erklärung der Zeitpunkt erforderlichen Dokumente mit Dokumentenstellige Zahl 44 In der Box nummeriert „Certificate Reference Number“ und „Belegdatum“ im Bereich erklärt.

(4) Gerekmesi halinde İthal Lisansları fiziksel olarak da düzenlenebilir.

(5) Kota dağıtımına konu eşya ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal Lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, Es ist obligatorisch, es nach Ablauf seiner Gültigkeitsdauer an das Ministerium zurückzugeben..

(6) İthal Lisansı devredilemez.

Kraft

ARTIKEL 6 - (1) dieses Communiqué 2/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Exekutive

ARTIKEL 7 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

ATTACHMENTS

  • Ek-1 İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
  • Ek-2 İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

A-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
Geschichte: .... / ... / ....
T.C.
AN DAS WIRTSCHAFTSMINISTERIUM
(Generaldirektion für Importe)
2180 Schuft. Nein: 63 06520 Söğütözü ANKARA

Petition und Verpflichtung

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2017/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İş bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, Importiert kann unser Unternehmen vor Ort von den Behörden der Generaldirektion überprüft werden, İthal Lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Informationen und hiermit erforderlich.

IMPORTER INFORMATIONEN
Adı/Unvanı:
Adresse:
Tel: Fax: E-Mail:
Vergi dairesi: Steuernummer:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretinin verildiği başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası:
INFORMATIONEN ZUR ERKLÄRUNG (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresse:
Tel: Fax: E-Mail:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. Identifizierungsnummer:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
Vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli suretinin verildiği başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası:
EINGEFÜHRTEN WAREN DER INFORMATION
GTIP (12 hane):
Beschreibung:
Menşe ülkesi: Sevk ülkesi:
Miktarı Kg (Netz): Kg (Brüt):
Değeri Toplam Değer (CIF):
FOB: Navlun:
Sigorta: Diğer yurt dışı giderler:
İthalat için öngörülen Geschichte:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı: Land:
Adresse: Webseite:
Tel: Fax: E-Mail:

A-2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Ayrıca bu belgelerin birer fotokopisi) Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir. Başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Eine Kopie der oben genannten Dokumente nur, solange die Änderung signers ist in der nachfolgenden Anwendungen gegeben. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası Başvuru Formunda belirtilir.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın iki nüsha sureti. Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Produkt beschreibt klare Definition der einzelnen Rechnungspositionen, Einheit FOB-Preis, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt ve net kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.

3- Müteakip başvurular için fiziki olarak düzenlenmiş ise, daha önce alınan İthal Lisansının aslı.

[ad_2]