Aussage : Büyükbaş, Schaf, damızlık kanatlı hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanmasına ilişkin hususların düzenlemesi hk.

Lebensmittel, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Ziel

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, büyükbaş, Schaf, damızlık kanatlı hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Anwendungsbereich

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, damızlık, besilik ve kesimlik sığır cinsi büyükbaş hayvanlar, tek tırnaklı hayvanlar, koyun-keçi türü hayvanlar, damızlık kanatlı hayvanlar, arı ve diğer hayvanlar ile üreme ürünlerinin ithalatı için gerekli olan kontrol belgesinin onaylanmasına ilişkin hususları kapsar.

(2) Kurbanlık amacıyla ve Bakanlık projeleri kapsamında yapılacak ithalatları kapsamaz.

Unterstützung

ARTIKEL 3 - (1) dieses Communiqué, 11/6/2010 datiert 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesi ile 3/6/2011 datiert 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 8/12/2011 datiert 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 4 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Ministerium: Lebensmittel, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Büyükbaş hayvan: Damızlık, besilik ve kesimlik amacıyla ithal edilecek sığır cinsi hayvanları,

c) Damızlık kanatlı: Yumurta ve et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek kanatlı hayvanları,

ç) Diğer hayvanlar: Tanımlanmamış diğer damızlık hayvanları,

d) Kontrol belgesi: 30/12/2017 datiert 30286 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Produktsicherheit und Kontrolle: 2018/5)’nin ekinde yer alan Ek-1/A’da örneği verilen belgeyi,

e) Küçükbaş hayvan: Damızlık, besilik ve kesimlik amacıyla ithal edilecek koyun-keçi türü hayvanları,

f) Tek tırnaklı hayvan: İthal edilecek at, eşek gibi hayvanları,

G) Üreme ürünleri: Hayvanların üremesinde kullanılan kuluçkalık yumurta, sperma, ovum ve embriyoyu,

ausdrücken.

Kontrol belgesi için gereken belgeler

ARTIKEL 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hayvanların ve üreme ürünlerinin ithalatında gerekli olan kontrol belgesinin onaylanabilmesi için ilgililerden aşağıda belirtilen belgeler istenir:

ein) Başvuru dilekçesi.

b) Kontrol belgesi (Daktilo veya bilgisayarda usulüne uygun doldurulmuş, ithalatçı kişi/firma imza yetkilisi/yetkilileri tarafından ad/adları ve soyadı/soyadları yazılmış, imzalanmış ve kaşelenmiş, silintisiz, kazıntısız olur).

c) Proforma fatura/fatura ve Türkçe tercümesi (Faturalarda, numara, Geschichte, hayvanın cinsi, türü ve üreme ürünlerinin orijin bölgesi/ülkesi yazılı olur).

ç) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek hayvanlar ile üreme ürünleri için, getiriliş amacına göre içeriği ve örneği Bakanlıkça belirlenen taahhütname.

d) Miktarı her yıl Bakanlıkça belirlenen döner sermaye ücretinin ödendiğine ilişkin belge.

e) İthal edilecek hayvan ve üreme ürünlerinin türü ve getiriliş amacına göre Bakanlıkça istenen diğer bilgi ve belgeler.

(2) Kontrol belgesi, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanır.

(3) Kontrol belgesi, e-belge olarak da düzenlenebilir ve elektronik imza ile onaylanabilir.

Kontrol Belgesinin onaylanmasını kısıtlayan haller

ARTIKEL 6 - (1) Hayvan ve üreme ürünleri için hayvan hastalıkları yönünden kısıt bulunan ülke/bölgelerden veya sağlık sertifikası anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılacak ithalat talepleriyle ilgili kontrol belgeleri onaylanmaz.

(2) İthal edilecek hayvanların veya üreme ürünlerinin gümrüğe gelmiş ya da çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanmış olması durumları hariç, kontrol belgesi onaylanan, ancak daha sonraki süreçte ithalatın gerçekleştirileceği ülke/bölgede ithalatı kısıtlayan bir hayvan hastalığı çıkması durumunda, onaylanmış olan kontrol belgeleri geçerliliğini yitirmiş sayılır.

(3) Yerli gen kaynaklarının korunması amacıyla veya ithal edilecek hayvan ve üreme ürünlerinin verim ve kalite unsurları gibi hususlarla ilgili olarak Bakanlık kontrol belgesi düzenlemelerinde ilave tedbir alabilir. İlgililer, Bakanlık tarafından alınan bu tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Diğer hükümler

ARTIKEL 7 - (1) Kurbanlık amacıyla ve Bakanlık projeleri kapsamında yapılacak ithalatlar ile diğer hayvan ve üreme ürünlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Bakanlık projeleri kapsamında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü veya Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ithalatlarda, ithal edilecek hayvanlara ilişkin teknik kriterler, ithalatı yapan kurum tarafından da belirlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

ARTIKEL 8 - (1) 29/1/2015 datiert 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi için Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Kraft

ARTIKEL 9 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.