Das Ministerium für Wirtschaft:

Zweck und Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) Der Zweck dieses Communiqué, Aykonsan-Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bizon Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Dastaş Demircioğlu Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Erbaa Kaplama San. ve Tic. Ltd. Sti. ve Taşköprü Tarım Hayvancılık Orman Ürünleri Tekstil Madencilik Tic. ve San. A.Ş. firmaları adına Kontrplak Üreticileri Derneği tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “kontrplak” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Unterstützung

ARTIKEL 2 - (1) dieses Communiqué, 14/6/1989 datiert 3577 Nr Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Import, 20/10/1999 datiert 99/13482 Anzahl der Minister Entscheidung über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs in Einfuhr und in Kraft gesetzt durch den Rat 30/10/1999 datiert 23861 im Amtsblatt Nr Import veröffentlicht werden auf die Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs auf der Grundlage der Verordnung.

Begriffsbestimmungen

ARTIKEL 3 - (1) Dieses Communiqué letzte;

ein) Ministerium: Das Ministerium für Wirtschaft,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Zentrale: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) KONÜDER: Kontrplak Üreticileri Derneğini,

e) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

f) TGTC: Position Statistiken der türkischen Zolltarif aufzuspalten,

G) Vorschriften: 30/10/1999 datiert 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

G) YÜD: Yerli üretim dalını,

ausdrücken.

Önleme tabi ürün

ARTIKEL 4 - (1) Önleme tabi ürün, 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 und 4412.39 GTP’lerde yer alan “kontrplak”tır.

(2) TGTC’ye ilişkin 30/12/2016 datiert 29934 nummerierte (2. wiederholt) Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 datiert 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 4412.32 nolu GTP’te sınıflandırılan ürünler, 4412.33 und 4412.34 nolu GTP’lerde sınıflandırılmaya başlanmıştır.

(3) Bahse konu GTP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(4) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği


ARTIKEL 5 -
(1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, KONÜDER tarafından adına başvuru yapılan firmaların Yönetmeliğin 18 th 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup Tebliğin ilgili bölümlerinde bu firmalar, YÜD olarak anılacaktır.

(2) Söz konusu başvuru, Akça Kontrplak Fabrikası San. ve Tic. A.Ş., Anıl Orman Ürün San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bayrak Ağaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bayrak Kontraplak Orman Ürünleri İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Çağ Orman Ürünleri ve Oto A.Ş., Deksan Demircioğlu Kontrplak Fabrikası, Dülger Mobilya İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Menta Mobilya Koltuk Malz. Orm. Ür. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Panel Kontrplak San. ve Tic. Ltd. Sti, Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş., Petek Kontrplak San. ve Tic. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürün. Tic. ve San. A.Ş., TKS Tosya Ağaç Kaplama ve Yonga Levha San. Tic. A.Ş. ve Tunçay Kontrplak Orman Ürünleri İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Sti. tarafından da desteklenmektedir.

Mevcut önlem

ARTIKEL 6 - (1) 20/10/2006 datiert 26325 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2006/28) uyarınca ÇHC menşeli “kontrplak” için metreküp başına 240 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk NGGS, 10/7/2012 datiert 28349 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2012/16) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(3) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiası ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma neticesinde, 28/10/2016 datiert 29871 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2016/45) ile Bulgaristan ve Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Gerekçe

ARTIKEL 7 - (1) Verordnung 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 12/1/2017 datiert 29946 Kommuniqué zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs veröffentlichte Import nummerierte im Amtsblatt (Kommuniqué Nr: 2017/2) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip YÜD tarafından iletilen başvuruların incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

ARTIKEL 8 -
(1) Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Untersuchung, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

ARTIKEL 9 - (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Verordnung 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

ARTIKEL 10 - (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkündür.

(4) Türkisch gemacht schriftliche und mündliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Untersuchung. Fragebogen und die Antworten auf die damit verbundenen anderen Parteien als Informationen, die alle Antworten, belgisch, Meinungen und Forderungen müssen eine schriftliche Türkisch einreichen. Präsentiert in einer anderen Sprache als Türkisch Antwort, Informationen, belgisch, Ansichten und Forderungen werden ignoriert.

(5) Die betroffenen Parteien, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. Die betroffenen Parteien, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

ARTIKEL 11 - (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar ile beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

ARTIKEL 12 - (1) Verordnung 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

ARTIKEL 13 - (1) Verordnung 35 Zoll maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

ARTIKEL 14 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. Ministerium für Wirtschaft

Generaldirektion für Importe

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Schuft. Nein:63 Çankaya / ANKARA

Fax: +90 312 204 86 33

E-Mail: ngs187@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

ARTIKEL 15 - (1) Untersuchung, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Kraft

ARTIKEL 16 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 17 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.