Das Ministerium für Wirtschaft:

Anwendungsbereich

ARTIKEL 1 - (1) dieses Communiqué, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 und 4814.90.70.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında 27/2/2017 datiert 2017/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

(2) Zollkontingente, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın 5 ABD Doları/net kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için 15/6/2015 datiert 2015/7751 sayılı Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamındaki ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, karşısında gösterilen miktarda açılmıştır.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Beschreibung der Waren Menge (Ton)
1. Dönem (6/8/2016- 5/8/2017) 2. Dönem (6/8/2017- 5/8/2018)
4814.20.00. 00.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar) 2.700 2.970
4814.90.10.00.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pörtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar
4814.90.70.10.00 Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)

Başvuru usul ve esasları

ARTIKEL 2 - (1) Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurularak Ek-2’de istenen belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Ministerium) gönderilmesi gerekmektedir. Bir başvuruda ancak bir İthal Lisansı talep edilebilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Ministerium, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belge isteyebilir.

Tarife kontenjanının dağıtılması

ARTIKEL 3 - (1) Zollkontingente, 14/4/2010 datiert 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır. Başvuru sırasının belirlenmesinde Bakanlık genel evrak giriş tarih ve numarası esas olup postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

(2) Dieses Communiqué 1 inci maddesinde belirtilen her bir dönemde verilecek tarife kontenjanının %80’i 2014 ve/veya 2015 yıllarında tarife kontenjanı açılan eşyanın ithalatını yapmış olan başvuru sahiplerine, geri kalanı ise 2014 ve/veya 2015 yıllarında anılan eşya ithalatı bulunmayanlara dağıtılır.

(3) Bir İthal Lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 10 tonu (net) geçemez. Bir İthal Lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenir.

(4) Bir başvuru sahibi adına yeni İthal Lisansı düzenlenebilmesi için, söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen İthal Lisansının belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce düzenlenen İthal Lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.

İthal Lisansına ve İthal Lisansının kullanımına ait bilgiler

ARTIKEL 4 - (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına İthal Lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir. Bu durumda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) vereceği 23 haneli belge numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait e-posta adresine elektronik olarak iletilir ve söz konusu başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru formunda başvuru sahibine ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Elektronik ortamda düzenlenen İthal Lisansları için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 Erklärung der Zeitpunkt erforderlichen Dokumente mit Dokumentenstellige Zahl 44 In der Box nummeriert „Certificate Reference Number“ und „Belegdatum“ im Bereich erklärt.

(4) Gerekmesi halinde İthal Lisansları fiziksel olarak da düzenlenebilir.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal Lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

(6) İthal Lisansı devredilemez.

(7) Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, İthal Lisansında kayıtlı kıymet veya miktarı, 5% der Gesamt (%5 einschließlich) Exceed eine geringere Rate nicht Importe verhindern. Ancak ithalatı gerçekleştirilen fazla miktar ilgili ithalatçının bir sonraki lisansından mahsup edilir.

Kraft

ARTIKEL 5 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 6 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

ATTACHMENTS

  • Ek-1 İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
  • Ek-2 İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

A-1

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU
Geschichte: .... / ... / ....
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞINA
(Generaldirektion für Importe)
2180 Schuft. Nein: 63 06520 Söğütözü ANKARA

Dilekçe ve Taahhütname

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2017/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesini talep etmekteyiz. İş bu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, Importiert kann unser Unternehmen vor Ort von den Behörden der Generaldirektion überprüft werden, İthal Lisansını devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Informationen und hiermit erforderlich.

IMPORTER INFORMATIONEN
Adı/Unvanı:
Adresse:
Tel: Fax: E-Mail:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretinin verildiği başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası:
INFORMATIONEN ZUR ERKLÄRUNG (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Unvanı:
Adresse:
Tel: Fax: E-Mail:
Vergi dairesi/Numarası: T.C. Identifizierungsnummer:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
Vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli suretinin verildiği başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası:
EINGEFÜHRTEN WAREN DER INFORMATION
GTIP (12 hane):
Beschreibung:
Menşe ülkesi: Sevk ülkesi:
Miktarı Kg (Netz): Kg (Brüt):
Değeri Toplam Değer (CIF):
FOB: Navlun:
Sigorta: Diğer yurt dışı giderler:
İthalat için öngörülen Geschichte:
Gümrük Kapısı:
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Unvanı: Land:
Adresse: Webseite:
Tel: Fax: E-Mail:

A-2

İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Ayrıca bu belgelerin birer fotokopisi) Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir. Başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Eine Kopie der oben genannten Dokumente nur, solange die Änderung signers ist in der nachfolgenden Anwendungen gegeben. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası Başvuru Formunda belirtilir.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın iki nüsha sureti. Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Produkt beschreibt klare Definition der einzelnen Rechnungspositionen, Einheit FOB-Preis, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt ve net kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.

3- Müteakip başvurular için fiziki olarak düzenlenmiş ise, daha önce alınan İthal Lisansının aslı.