[ad_1]

Aussage : 2017/1 und 2017/9 sayılı ÜGD tebliğleri kapsamı başvurular fiili denetim faaliyetleri testler ile ilgili dikkat edilecek hususlar ile ilgili TSE genelgesi yayınlanmıştır.

T.C.

TÜRKISCHE Standards Institute

Inspektion Überwachungszentrum des Vorsitzes

22.08.2017

Anzahl : 42569461-010.06.01.00-E.334168

Thema :Interne Zirkulare-KREIS(MGMBUMGGB-2017/10)

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞINA

Interesse : ein) T.C. Ministerium für Wirtschaft und AUFSICHT GENERALDIREKTION PRODUKTSICHERHEIT 11.07.2017 datiert -000-75804 Nr Artikel

b) T.C. Ministerium für Wirtschaft und AUFSICHT GENERALDIREKTION PRODUKTSICHERHEIT 17.07.2017 datiert -000-78239 Nr Artikel

c) T.C. Ministerium für Wirtschaft und AUFSICHT GENERALDIREKTION PRODUKTSICHERHEIT 27.07.2017 datiert -000-83289 Nr Artikel

ç) 07.08.2017 datiert 42569461-180.00.00.00-313934 Anzahl Typ

d) 11.08.2017 datiert 42569461-180.00.00.00-321380 Anzahl Typ

e) T.C. Ministerium für Wirtschaft und AUFSICHT GENERALDIREKTION PRODUKTSICHERHEIT 14.08.2017 datiert -000-89672 Nr Artikel

KREIS (Ngnb-Ungrgrb-2017/10)

1. KREIS(MGMB UMGGB-2017/8) und KREIS(MGMB-UMGGB-2017/9) ile başlayan ve detayları açıklanan uygulama kapsamındaki 1 Nr Produktsicherheit und Kontrolle (UGD) Tebliği konusu başvurular için; “Numune Alınsın” kısmında “Evet” ibaresi bulunan aynı başvuru muhteviyatı ürünler ile ilgili olarak, başvurulara dair ithalat genelgeleri ve standartlar dikkate alınarak değerlendirme sağlanacak, numuneler ithalat genelgeleri ile standartlarda açıklanan hükümler ve parti tanımlamaları doğrultusunda alınacaktır. deshalb, 1 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında fiili denetime yönlendirilen ve “Numune Alınsın” kısmında “Evet” yazan ürünlere ilişkin başvurularda alınacak numunelerin her kalemden ayrı ayrı alınması gerekmemektedir. 1 sayılı ÜGD Tebliği kapsamı ürünlerde, “Numune Alınsın” kısmında “Evet” ibaresi bulunması ile “Hayır” ibaresi bulunması arasındaki fark asıl olarak; “Evet” ibaresi
bulunan ürünlerin GENELGE(MGMB-UMGGB-2017/9)’de de belirtilen parti teşkil etmez, geri gelen eşya, TSE markalı üründe girdi muafiyeti gibi hususlar dışında kalan ve ürünlere test yapılmadan takip sağlanmasını sağlayabilecek emsal rapor veya TSE markalı/belgeli ürünler gibi (ürünlerin belge üzerinden kontrolü yönündeki) uygulamalardan yararlanamayacak olmasıdır. Dementsprechend, 1 sayılı ÜGD Tebliği konusu başvurularda numune alımı ve fiili denetim, KREIS(MGMB UMGGB-2016/1) başta olmak üzere mer’i ithalat genelgeleri ve ilgili standartlar göz önüne alınarak sağlanacaktır.

2. 1 sayılı ÜGD Tebliği konusu “TSE Markalı Üründe Girdi” başvuruları ile ilgili olarak; KREIS(MGMB UMGGB-2016/1) “TSE Muafiyeti” başlıklı 18’inci maddesi ikinci fıkrası “Firmanın bahse konu GTİP’ler için yapacağı müteakip muafiyet başvurularında, TAREKS tarafından yapılacak analiz sonucunda, ithal edilmek istenen ürüne ait GTİP’in muafiyet verilen başvuru muhteviyatı GTİP ile örtüşmesi ve başvuru tarihinin Enstitümüz tarafından verilen marka kullanım sözleşmesinin (belgesinin) geçerlilik tarihleri arasında olduğunun tespiti halinde TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur; aksi hâlde, fiili denetime yönlendirilen TSE markalı girdi muafiyeti başvurularında, firmanın muafiyet belgeleri kontrol edilir ve başvuru “TSE Markalı Üründe Girdi Muafiyeti” olarak sonuçlandırılır. şeklinde değiştirilmiştir.

3. 9 sayılı ÜGD Tebliği konusu başvurularda; TAREKS tarafından test yapılmak üzere tarafımıza yönlendirilen ürünlere GTİP karşılığı yönetmeliklere ilişkin indirgenmiş testlerden hiçbirinin yapılamaması durumunda, denetim mer’i ithalat genelgeleri çerçevesinde test yapılmadan, belge kontrolleri sağlanarak sonuçlandırılacak ve indirgenmiş testler yapılamadığından belge kontrolü yapıldığı hususu da düzenlenecek belge açıklamasında açıkça belirtilecektir.

4. 9 sayılı ÜGD Tebliği konusu başvurularda; TAREKS tarafından test yapılmak üzere tarafımıza yönlendirilen ürünlere, GTİP karşılığı bazı yönetmeliklere ilişkin indirgenmiş testler yapılabilirken bazı yönetmeliklere ilişkin indirgenmiş testlerin ise yapılamaması durumunda (örneğin, LVD açısından testler yapılabilirken EMC açısından yapılamaması); denetim, kısmen test kısmen belge kontrolü şeklinde (her iki durumun da ithale izin verecek şekilde olumlu olması kaydıyla) mer’i ithalat genelgeleri çerçevesinde sonuçlandırılacak ve yapılabilen indirgenmiş testler ile belge kontrolü yapıldığı hususu belge açıklamasında açıkça belirtilecektir.

5. 9 sayılı ÜGD Tebliği konusu başvurularda; TAREKS tarafından test yapılmak üzer tarafımıza yönlendirilen ürünlere ilişkin olarak firmalarca sunulacak üretici AT/AB uygunluk beyanlarının ürünler ile illiyet bağının (marka-model-üretici vb. yönüyle) kurulmasının yanında; mer’i mevzuat çerçevesinde yönetmeliklerin gerekliliklerine göre uygun formatta olduğu ve uygunluk beyanlarında yönetmelik atıflarının doğru ve güncel şekilde yapılmış olduğu da takip edilecektir. aber, GTİP karşılığı indirgenmiş testleri yapılabilen yönetmelik yönüyle standartlara uygunluk varsayımı veya standart güncelliği aranmayarak, standardın doğruluk/güncellik takibi yerine test sonuçları dikkate alınacak, indirgenmiş testleri yapılamayan yönetmelik yönüyle ise standartların ve standart güncellikleri gibi hususların mer’i ithalat genelgelerimiz çerçevesinde yukarıdaki maddede belirtildiği üzere kontrolleri sağlanacaktır.

6. 9 sayılı ÜGD Tebliği konusu başvurularda; TAREKS tarafından test yapılmak üzere tarafımıza yönlendirilen ürünlerle ilgili yürürlüğe konulan uygulamaya dair GTİP, ürün, test kriterleri, Gesamtprobe, laboratuvarlar ve test ücretleri gibi bilgilere ilişkin liste, QDMS’de yayımlanan 15.02.01.LS.04 sayılı “İthalat Uygunluk Değerlendirme Kısmi Deneyler Listesi” başlıklı hizmete özel liste olup; listenin uygulamadaki analizler çerçevesinde değişebileceği öngörüldüğünden dolayı, güncelliği mutlak suretle QDMS üzerinden takip edilecektir. Auf der anderen Seite, numunelerin gönderilmesi öngörülen laboratuvar bilgileri ve numune adetleri bahse konu listeden takip edilecek olup; listedeki bilgiler ile açıklamalara azami derecede dikkat edilecektir.

7. 15.02.01.LS.04 sayılı “İthalat Uygunluk Değerlendirme Kısmi Deneyler Listesi” başlıklı listede kesin olarak GTİP karşılığı hiçbir yönetmelik yönünden testleri yapılamayan ürünler varsa ve bu tür ürünler TAREKS tarafından teste yönlendirilmiş ise, yukarıdaki 3’üncü madde dikkate alınarak belge üzerinden denetim sağlanacaktır. Listede GTİP karşılığı belirli yönetmelik veya yönetmelikler yönünden testler yapılabilirken GTİP karşılığı başka yönetmelik veya yönetmelikler yönünden ise kesin olarak testleri yapılamayan ürünler var ise, yukarıdaki 4’üncü ve 5’inci maddeler dikkate alınarak denetim sağlanacaktır. Buna ek olarak, teste yönlendirilmesinin ardından ürüne dair özel bir durum (ürünün çalışma özellikleri, fonksiyonları, yapısal özellikleri vb.) nedeni ile ürünle ilgili testlerin herhangi bir şekilde laboratuvarımızca ürüne uygulanamaması ve/veya yapılamaması durumunda; ürünlerin yönlendirildiği
laboratuvar tarafından testlerin uygulanamadığı veya yapılamadığının bildirilmesine istinaden yine yukarıdaki 3’üncü, 4’üncü, 5’inci maddeler dikkate alınarak işlem sağlanacaktır.

8. 1 oder 9 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yürütülen fiili denetim faaliyetlerinde, ithalat birimleri ile laboratuvarlarımız arası talep ve bildirimlerin Enstitümüz BelgeNET sistemi üzerinden sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; ithalat birimlerince laboratuvarlara yönlendirilecek test yapılması ve/veya rapor incelemesi gibi talepler QDMS’de yayımlanan 15.02.01.FR.004 kodlu “İthalat Uygunluk Değerlendirme Deney Talep Formu” ile doğrudan BelgeNET üzerinden, inceleme/görüş cevapları ile indirgenmiş test raporlarına dair bildirimler ise LAB-D-FR-63 kodlu “MGMB Talepleri İnceleme ve/veya Deney Sonucu Bildirim Formu” ile yine doğrudan BelgeNET üzerinden yapılacaktır.

9. BelgeNET sistemi ile ilgili olarak yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında, KREIS(MGMB-UMGGB-2016/6) ile detayları açıklanan uygulama doğrultusunda kullanılan 15.02.01.FR.002 kodlu “Uygunluk Değerlendirme Talep Formu” yerine 15.02.01.FR.004 kodlu “İthalat Uygunluk Değerlendirme Deney Talep Formu” kullanılması planlanmakta olup; geçiş sürecinde her iki form ile yapılan talepler de “İthalat İnceleme Komisyonu” tarafından dikkate alınacaktır.

10.TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünlerin kapsam dışı olduğunun tespit ve tevsik edilmesi durumunda teste gönderilmeyerek kapsam dışı olarak sonuçlandırılmaları gibi; liste dışı olduğu tespit ve tevsik edilebilen ürünler de yine benzer şekilde ilgili belge türü olan “Liste Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacak ve ürünlerin neden liste dışı olduğu belge açıklamasında belirtilecektir.

11.İthalat denetim faaliyetlerinin herhangi bir safhasında görev alan tüm personel, denetim faaliyetleri açısından kurum dışı kişiler veya firmalar tarafından kendisiyle yapılan görüşmelerde resmi görev alanı ve sorumluluğu dışındaki hususlarda herhangi bir bilgi vermeyecek ve yorumda bulunmayacaktır. Firma yetkilisi, firma temsilcisi veya firma vekili olduğunu kanıtlayamayan kişilere, başvuruların içeriğine ilişkin bilgi verilmeyecektir. Fiili denetime yönlendirilmiş başvurular ile ilgili bilgi ve talepler, BelgeNET üzerinden takip edilebilecek şekilde yapılan yazışmalar ile mevzuatta gereken şekilde detaylı olarak firmalara iletilecektir.

12.9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında yapılan testlerin olumsuz sonuçlanması hâlinde, olumsuzluk BelgeNET sistemi üzerinden firmaya bildirilecek ve laboratuvar değerlendirmesine yönlendirilmek üzere yapılacak itirazlar için firmalara 7 iş günü itiraz süresi verilecektir. Süre sonunda firma tarafından geçerli bir itiraz olmaması veya itirazın olumsuz sonuçlanması durumunda ilgili ürün veya kalemler “Red: Prüfungsergebnisse „wird abgeschlossen durch. İtiraz durumunda tekrar yapılacak testler, mümkün olması durumunda laboratuvarda mevcut olan numunelere uygulanacaktır. Şahit numunelere test yapılması, laboratuvarda mevcut olan numunelere tekrar test yapılamadığının laboratuvarca bildirilmesi şartıyla uygun görülecektir.

13.Başvurularda numune alınması, hazırlanan numune kartlarının numunelere iliştirilerek mühürlenmesi, alınan numunelerle ilgili bilgilerin tutanaklara kaydedilmesi hususları ile fiziki muayenede yapılacak tespitler ve oluşturulacak tutanaklarla ilgili hükümlere dair mer’i ithalat genelgelerinde bulunan diğer hususlara azami derecede özen gösterilecektir.

Ich würde darum bitten, dass die Notwendigkeit,.

E-signierten
Aykut Kirbas
Generalsekretär V.

Verteilung :
Inspektion Überwachungszentrum des Vorsitzes
Belgelendirme Merkezi Başkanlığı
Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı
Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı
Abteilung Informationstechnologien
Legal Counsel
Import Koordinationsdirektion in Ankara
Istanbul anatolischen Seite Export Direktion
Istanbul Europäische Seite Export Direktion
Direktion von Izmir Import
Import Direktion von Mersin
Import Direktion von Tekirdag
Adana Zertifizierungsabteilung
Antalya Direktion Zertifizierung
Bursa Zertifizierungsabteilung
Corum Zertifizierungsabteilung
Direktion Zertifizierung von Denizli
Direktion Zertifizierung von Eskisehir
Direktion Zertifizierung von Gaziantep
Kayseri Zertifizierungsabteilung
Konya Direktion Zertifizierung
Malatya Zertifizierungsabteilung
Sakarya Zertifizierungsabteilung
Direktion Zertifizierung von Samsun
Trabzon Zertifizierungsabteilung
Van Zertifizierungsabteilung
Hatay Darstellung
Igdir Darstellung

[ad_2]