[ad_1]

Aussage : Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-ç maddesi gereğince, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlüklere tabi (Zusatzzoll (İGV), ek mali yükümlülük (EMY) ve ticaret politikası önlemi) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin ibrazı ve A.TR eşliğinde AB ve STA kümülasyon kapsamında tedarikçi beyanı ibrazı hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi

Anzahl :20117910-163.08

Thema :Gümrük Yönetmeliğinin 205/4-Ç
Maddesi Uyarınca Menşe İspatı

27.05.2019 / 44730247
VERTEILUNG DER PLACE

Da bekannt ist,, 24 Mai 2019 Datum und 30783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vorschriften” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 Zoll, 41 th 205 inci maddelerinde değişiklik yapılarak ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük kapsamı eşya için menşe tevsikinin menşe şahadetnamesi ile yapılabilmesi sağlanmış, AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek söz konusu mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla menşe şahadetnamesinin aranılmaması hususu düzenlenmiştir.

Bu kapsamda ilgili Yönetmelik maddesi gereğince, AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girecek olan mali yükümlüklere tabi (ilave gümrük vergisine (İGV), ek mali yükümlülüğe (EMY) ve ticaret politikası önlemine) eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine ibraz edilip edilmeyeceği hususu BİLGE nin Tarife Modülü kullanılarak görülebilecektir. Söz konusu modüle beyanname tescilinden önce yükümlü tarafından yapılması planlanan ithalat işlemine ilişkin bilgilerin girilerek, beyanname ekinde menşe şahadetnamesinin talep edilip edilmeyeceği belirlenecektir.

Ab diesem Zeitpunkt, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilecek eşya için beyanname tescilinden önce menşe şahadetnamesinin istenip istenmeyeceğinin belirleneceği ve yükümlünün bu bilgiye sahip olacağından dolayı beyanname tescilinden sonra sistem tarafından menşe şahadetnamesi aranılması durumunda beyanname ekinde söz konusu belgenin ibrazı gerekmektedir.

Allerdings, ülkemizin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde AB’nin de dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğu beyan edilen eşyanın AB’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithalinde, eşyanın ilave gümrük vergisine tabi olmaması için beyanname ekinde İGV BKK’larının 3 üncü maddesi gereğince “tedarikçi beyanı” veya “uzun dönem tedarikçi beyanı”nın ibraz edilmesi gerekmektedir.

Für Ihre Verbindung mit Ihren Daten bitte ich Sie, den Zollbehörden die erforderlichen Anweisungen zu geben..

Mustafa SILVER
General Manager

[ad_2]