Aussage : 2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) sütununun güncellenmesi nedeniyle uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak Ek Mali Yükümlülüğün tahsili; Gümrük vergisinde doğrudan artışın ve GTS den çıkarılarak dolaylı artışın lehte hükmün kapsamına girdiği hk.

T.C.

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

Zollgeneraldirektorat

Anzahl :20117910-111.01

Thema :2017/11168 Sayılı İthalat Rejimi
Kararına Ek Karar

02.04.2018 / 33217469

VERTEILUNG DER PLACE

Interesse: ein) 29.01.2018 datiert 31613034 sayılı yazımız.

b) 31.01.2018 datiert 31665971 sayılı yazımız.

c) 09.02.2018 datiert 31941657 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu 14.12.2017 datiert, 30270 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10926 sayılı “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” ve 31/12/2017 datiert, 30287 (4. wiederholt) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” da “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi” (GTS) sütununun güncellenmesi nedeniyle uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak Ekonomi Bakanlığının ilişikte yer alan 19.02.2018/17389 und 07.03.2018/24421 tarih/sayılı yazılarında özetle;

Ek Mali Yükümlülüğün tahsilinde İthalat Rejimi kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak,

– Endonezya, Indien, Sri Lanka ve Vietnam için ülkemiz DÜ gümrük vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki farkın

– Bangladeş ve Kamboçya için ülkemiz DÜ gümrük vergisi ile EAGÜ gümrük vergisi arasındaki farkın

– Pakistan için ise ülkemiz DÜ gümrük vergisinin ek mali yükümlülük olarak tahsil edilmesi,

Auf der anderen Seite, 2017/11168 sayılı BKK’da yer alan geçici madde hükmü; Karar ile gümrük vergisi yükselen eşyayı konu almakta, dolayısıyla gümrük vergisinde doğrudan bir artış veya GTS
kapsamından çıkarılarak gümrük vergisinde dolaylı bir artış yapılmış bir eşyanın da geçici maddede belirtilen şartları taşıması halinde, ithalatçı lehine olan hüküm dikkate alınarak, söz konusu BKK ile yürürlüğe konulan yüksek olan vergi yerine Kararın yayımından önce uygulanan düşük verginin tahsil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager V.

ich: 2 adet yazı

Verteilung:
Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel

T.C.

Ministerium für Wirtschaft

Generaldirektion für Importe

Anzahl :73604307-249-E 17389

Thema :Ek Mali Yükümlülük Hk.

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

Zollgeneraldirektorat

Interesse: ein) 15.01.2018 datiert 38850468 - 163 Anzahl Typ.

b) 19.01.2018 datiert 20117910-31392944 Anzahl Typ.

14.12.2017 datiert 30270 im Amtsblatt veröffentlicht Nein. 2017/10926 Der Ministerrat den Beschluss Nr (BKK) ile yürürlüğe giren ek mali yükümlülüğe ilişkin ilgi (ein) und (b)’de kayıtlı yazılarınız incelenmiştir.

Da bekannt ist,, 31.12.2017 datiert 30287 nummerierte (4.wiederholt) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimine Ek Karar ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında Gelişme
Yolundaki Ülkeler (Gyu) statüsünde yer alan Endonezya, Hindistan ve Vietnam’a sağlanan tavizlere son verilerek söz konusu ülkeler menşeli ithalatımızda Diğer Ülke (du) vergisi alınmaya başlanmış ve Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (OTDÜ) statüsüne son verilerek, OTDÜ gümrük vergilerinin sıralandığı 6 no’1u sütun ilgili Karar’dan çıkarılmıştır.

Bununla birlikte Endonezya, Hindistan ve Vietnam menşeli ürünlerin ithalinde Avrupa Birliği (AB) tarafından halen (GYÜJ vergisi tahsil ediliyor olması nedeniyle, bu ülkeler menşeli eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde, söz konusu MKK kapsamında ek mali yükümlülük ortaya çıkmaktadır. Bir diğer ifade ile bu ülkelerin İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar ile DÜ statüsüne alınmaları ek mali yükümlülük tahsilini etkilememektedir.

Benzer şekilde, ÖTDÜ statüsü İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar’dan çıkarılmış olmakla birlikte, AB tarafından ÖTDÜ statüsünde sınıflandırılan Pakistan menşeli eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ülkemize ithalinde ek mali yükümlülük tahsil edilmesi gerekmektedir. BKK’nın mevcut halinde Pakistan için ek mali yükümlülük uygulanacak GTP’ler kapsamı ürünlerin ithalinde AB tarafından uygulanan ÖTDÜ gümrük vergisi oranı “sıfır” olduğundan, bu ülke menşeli ve BKK ekinde yer alan eşyanın ithalinde tahsil edilecek ek mali yükümlülük DÜ gümrük vergisi oranında olacaktır. Allerdings, 2018 yılı İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar’da yapılan değişiklikler dikkate alınarak ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin olarak Bakanlığımızca ayrıca bir mevzuat çalışması sürdürülmektedir.

In diesem Zusammenhang. Bakanlığımızca hazırlanmakta olan yeni düzenleme yürürlüğe girene kadar konuya ilişkin BKK’nın ekinde sıralanan ülkeler ve GTP’ler kapsamı eşya için, mevcut haliyle uygulanmaya devam etmesi gerekmekte olup; Ek Mali Yükümlülüğün tahsilinde İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak.

– Endonezya, Indien, Sri Lanka ve Vietnam için ülkemiz DÜ gümrük vergisi ile GYÜ gümrük vergisi arasındaki farkın,

– Bangladeş ve Kamboçya için ülkemiz DÜ gümrük vergisi ile EAGÜ gümrük vergisi arasındaki farkın,

-Pakistan için ise ülkemiz DÜ gümrük vergisinin,

ek mali yükümlülük olarak tahsil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bakanlığınızca ayrıca bahse konu Karar kapsamında ek mali yükümlülük uygulanacak ithalat işlemlerinin belirlenebilmesi için menşe tevsikinin aranmasının Karar kapsamındaki eşya çeşitliliğinin çok olması nedeniyle gümrük işlemlerinde gecikmelere sebep olabileceği ve bu uygulamanın Gümrük Birliği yükümlülüklerimizle de çelişebileceği ifade edilmiştir. Thema, 2018 yılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da yapılan değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmakta olan Ek Mali Yükümlülüğe ilişkin yeni mevzuat çalışması kapsamında dikkate alınacaktı

Bunlara ek olarak, 2018 yılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın Geçici 1 ‘inci maddesinin GTS rejiminden çıkarılan ve bu nedenle gümrük vergisi yükselen ürünlere uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin görüşümüz talep edilmiştir. Da bekannt ist,, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın 5, 6 und 7 inci maddeleri hariç, diğer hükümleri 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kural olarak yayımlanan bir mevzuat yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hukuk aleminde sonuç doğurmakta olup; İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar’da belirtilen, gümrük vergileri dahil, yapılan her türlü düzenleme yürürlüğe giriş tarihi olan 1.1.2018 tarihinde uygulanmaya başlar.

aber, yapılan bu düzenlemeye, İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a eklenen geçici madde ile gümrük vergisi yükselen ve Karar’ın yayımı tarihinden önce yola çıkmış olan eşyayı kapsayacak şekilde, belirli süreyle istisna getirilmiştir. In diesem Zusammenhang, gümrük vergisi yükselen ve Türkiye’ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılan söz konusu eşyanın ithalinde, Karar’ın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, yürürlükteki Karar hükümlerinin uygulanmayacağı, diğer bir ifadeyle, Karar’ın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının tatbik edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Okan ÖZTÜRK
Minister ein.
Abteilungsleiter

T.C.

Ministerium für Wirtschaft

Generaldirektion für Importe

Anzahl :56067857-249-E.24421

Thema :Ek Mali Yükümlülük ve İRK

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

(Zollgeneraldirektorat)

Interesse: ein) 12.01.2018 datiert 31194359 Anzahl Typ.

b) 24.01.2018 datiert 8458 sayılı yazımız.

c) 25.01.2018 datiert 31507323 Anzahl Typ,

ç) 06.02.2018 datiert 31831710 Anzahl Typ.

d) 14.02.2018 datiert 32053619 Anzahl Typ.

e) 19.02.2018 datiert 17389 sayılı yazımız.

f) 05.03.2018 datiert 32498843 Anzahl Typ.

İlgi’de kayıtlı yazılarınız incelenmiştir,

24.01.2018 datiert 8458 sayılı yazımızda da belirtildiği gibi, 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan geçici madde hükmü; Karar ile gümrük vergisi yükselen eşyayı konu almakta, dolayısıyla gümrük vergisinde doğrudan bir artış veya GTS kapsamından çıkarılarak gümrük vergisinde dolaylı artış yapılmış bir eşyanın da geçici maddede belirtilen şartları taşıması halinde, ithalatçı lehine olan hüküm dikkate alınarak, söz konusu Karar ile yürürlüğe konulan yüksek olan vergi yerine Kararın yayımından önce uygulanan düşük verginin tahsil edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, 19.2.2018 datiert 17389 sayılı yazımızda belirtildiği üzere, AB üzerinden gelen bahsekonu ülkeler (Indonesien, Indien, Vietnam) menşeli eşyanın ithalinde tahsil edilecek ek mali yükümlülüğün hesaplanmasında; 2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında mezkur ülkelerin mevcut statüsüne (EAGÜ, GYÜ veya DÜ) bakılmaksızın, bahse konu Ek Kararda yer alan II sayılı listedeki DÜ ve GYÜ gümrük vergisi oranları arasındaki farkın dikkate alınması gerekmektedir.

Bahsekonu hususları görüşmek üzere, 6.3.2018 datiert 24041 sayılı yazımız çerçevesinde 14 Mart 2018 tarihi saat: 14.30’da Bakanlığımız 13.kat toplantı salonunda Bakanlıkları ile bir toplantı tertip edilmesi öngörülmektedir.

Bilgilerine arz ederim.

Cavit ÖZDEM
Minister ein.
General Manager V