[ad_1]

Aussage : Herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarının Gümrük Yönetmeliğinin 53-5 maddesi kapsamında, söz konusu fıkrada belirtilen süre içinde tamamlayıcı beyan verilebileceği hk.

T.C.

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

Zollgeneraldirektorat

Anzahl :85593407-155.99

Thema :Gümrük Yönetmeliğinin 53/5. Artikel

10.11.2017 / 29441590

VERTEILUNG DER PLACE

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 27.03.2015 Datum und 6901953 sayılı yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Erkan Ertürk
Minister ein.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Verteilung:
Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel

ich: 1 yazı örneği

T.C.

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

Zollgeneraldirektorat

Anzahl :85593407

Thema :Gümrük Yönetmeliği 53/5. Artikel

27.03.2015 / 6901953

ISTANBUL Zolldirektion UND HANDELSZONE

Interesse :18.03.2015 Datum und 6673786 Anzahl Typ.

İlgide kayıtlı yazınızda, yükümlülerin zaman zaman, herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarını da Gümrük Yönetmeliği’nin 53. maddesinin 5.fıkrasında yer alan hüküm kapsamında değerlendirilmesi yönünde Gümrük İdarelerine talepte bulundukları, idarelerce madde hükümlerinin farklı yorumlanarak farklı uygulamalara sebebiyet verildiğinin görüldüğü ifade edilerek, konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi talep edilmektedir.

Da bekannt ist,, Gümrük Yönetmeliği’nin “İstisnai kıymetle beyan” başlıklı 53. maddesine göre; das Gesetz 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine mezkur maddenin 1. fıkrasında belirtilen eşyaların gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanır.

Mezkur maddenin, 2. fıkrası istisnai kıymetle beyan talebinin sunulması, 3. fıkrası vergi tahakkukunun nasıl yapılacağı ve tamamlayıcı beyana göre yapılacak işlemleri, 4. fıkrası tamamlayıcı beyanlar ile ilgili zamanaşımını, 6. fıkrası ise istisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için yapılacak işlemleri belirtmektedir. Ayrıca istisnai kıymetle beyan yönteminde tamamlayıcı beyanın ne zaman verilmesi gerektiği mezkur Yönetmeliğin 150. maddesinin 3. fıkrasında açıklanmıştır.

Bahse konu yönetmelik maddesinin 5. fıkrasında ise, ithal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurlarının beyanına ilişkin hükümler bulunmakta olup, söz konusu fıkra ile düzenlenen durumun aynı maddenin diğer fıkralarında düzenlenen “istisnai kıymetle beyan usulü” ile ilgisi bulunmamaktadır.

wegen, söz konusu maddenin 1, 2, 3, 4 und 6. fıkraları, yükümlülüğün başladığı tarihte kıymet unsurlarının varlığının bilindiği “istisnai kıymet” uygulamasına ilişkin hükümler içerirken, 5. fıkra tescil anında bilinmesi mümkün olmayan kıymet unsurlarına ilişkin düzenleme yapmaktadır.

Anılan nedenle, herhangi bir sözleşmeye dayanmayan ve yükümlülüğün başladığı tarihte mevcudiyeti bilinmeyen kıymet unsurlarının Gümrük Yönetmeliği’nin 53/5. maddesi kapsamında, söz konusu fıkrada belirtilen süre içinde tamamlayıcı beyan verilmesi mümkündür.

Auf der anderen Seite, mezkur süre içinde böyle bir beyanın verilmemesi ve bu durumun sonradan yapılan denetim sonucunda tespit edilmesi halinde Gümrük Kanunu’nun 234/1. maddesinin uygulanması gerekmektedir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager V

[ad_2]