[ad_1]

Aussage : Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görevlendirildiği antrepolara eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemlerinin mesai saatleri dışında yapılması ile mesai saatleri dışında yeşil hatta işlem gören beyannameler için fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesi hk.

T.C.

ZOLL UND HANDELSMINISTERIUM

Zollgeneraldirektorat

Anzahl :21558579-166.99[GGM-01]

Thema :Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler
İle YGM Görevlendirilen Antrepolarda
Fazla Mesai Ücreti

15.11.2017 / 29464773

VERTEILUNG DER PLACE

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görevlendirildiği antrepolara eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemlerinin mesai saatleri dışında yapılması ile mesai saatleri dışında yeşil hatta işlem gören beyannameler için fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesi hususlarına ilişkin Bakanlığımıza birtakım tereddütler intikal etmektedir.

Zoll Allgemeine Communiqué (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri Nein: 6) ve “Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi” konulu 2016/23 sayılı Genelge çerçevesinde, akaryakıt antrepoları hariç olmak üzere, antrepolarda yalnızca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM-) görevlendirilmesi esas olmakla birlikte; yeterli sayıda YGM bulunmayan bölgelerde memur görevlendirileceği ve gerekli görülmesi halinde antrepolarda, YGM’nin yanı sıra memur görevlendirmesi de yapılabileceği hususları düzenlenmiştir. Dementsprechend, memur bulunan antrepolarda, antrepoya eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemleri, görevli memurun nezaretinde yapılacaktır.

Yalnızca YGM görevlendirmesi yapılan antrepolarda veya herhangi bir hatta (kırmızı, sarı, mavi veya yeşil) işlem gören beyanname kapsamı eşya ile ilgili olarak, yükümlüler tarafından mesai saatleri dışında işlem yapılmasının talep edilmesi halinde, fiilen personel görevlendirmesi gerektirmeyen işlemler için yükümlülerden fazla mesai ücretinin talep edilmemesi, gümrük personelinin fiili hizmetini gerektiren (ATS cihazı sökülmesi vb.) her türlü işlem için fazla çalışma ücretinin tahsil edilmesi gerekmektedir.

Auf der anderen Seite, memur görevlendirilmesi halinde 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3’üncü maddesinin;

– Dördüncü fıkrasının (ein) bendinde yer alan, “Fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde, fazla çalışılan süre ile işin ve işlemin özelliği, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan uzaklığı, görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti dikkate alınır. Görevlendirilen personel için fiilen çalıştığı ve/veya çalışacağı saat kadar fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsil edilir.”,

– Beşinci fıkrasının (ein) bendinde yer alan, “Fazla çalışmada, gereğinden fazla memur görevlendirilmez…”

Hükümler göz önünde bulundurulacaktır.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager V.

Verteilung:
Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel

[ad_2]