[ad_1]

Aussage : Geçici olarak ithal edilen kara taşıtların Gümrük Kanununun 238-1 inci maddesi uyarınca düzenlenecek para cezası hesaplamasında, TRT Bantrol ücretinin ceza miktarına ekleneceği ve 2015/7757 sayılı Karar eki listede belirtilen oranın dikkate alınması gerektiği hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 72093537-225.99
Thema : Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarında GK 238 Uygulanmasında Bandrol Ücreti

18.10.2019 / 48650825
VERTEILUNG DER PLACE

Interesse: ein) 18.05.2018 datiert 3444306 sayılı yazımız.
b) 14.03.2019 datiert 42513799 sayılı yazımız.

Interesse (ein)’da kayıtlı yazımızda; 3093 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Bandrol alma yükümlülüğü” başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile “Bandrol ücretlerinin takip ve tahsili” başlıklı 10 uncu maddesinin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay 10. Dairenin 20.02.2018 tarihli kararı ile söz konusu maddeler için yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş; Interesse (b)’de kayıtlı yazımızda TRT bandrolüne tabi eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin geriye dönük ve cari işlemlerde uygulanacak usul ve esaslara yer verilmiştir.

aber, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri Nein: 1) kapsamında geçici olarak ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza uygulanmasını gerektiren durumlarda, söz konusu para cezasının hesaplanmasında TRT bandrol ücretinin de dahil edilip edilmeyeceği; edilecekse, bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen oranın mı, yoksa ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek cihazlara ilişkin 2018/499 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen maktu tutarın mı dikkate alınacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu cezanın hesaplanmasında, gümrük idarelerince yaygın olarak 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oran üzerinden hesaplanan bandrol ücretinin dahil edildiği anlaşılmış olup, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca düzenlenecek ceza kararlarında anılan Bakanlar Kurulu Kararı eki listede belirtilen oranın dikkate alınması gerekmektedir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

Verteilung: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

[ad_2]