Aussage : İhracatçı Beyanının, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı anlaşıldığından damga vergisine de tabi tutulması gerekmektedir.

T.C.

MINISTRY OF COMMERCE

Zollgeneraldirektorat

Anzahl :85593407-156.04

Thema :İhracatçı Beyanında Damga Vergisi

19.07.2018 / 35941977

VERTEILUNG DER PLACE

30.12.2017 datiert, 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 2.Maddesinde;

“2- (1) İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Anhang Zollanmeldung ist nicht auf die Zollbehörden ein Ursprungszeugnis oder den Lieferanten im Falle der Einreichung von Erklärungen oder Langzeit-Lieferantenerklärung „Exporteure Erklärung“ gesucht.

(3) Erklärung über die Herkunft von Waren im Rahmen der Exporteure und wenn ernsthaften Verdacht auf Basis konkrete Gründe kommen, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dahil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabilir. aber, ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebilir.” Hükümlerine yer verilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden olaylardan 30.12.2017 datiert, 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 2. Maddesinde belirtilen “İhracatçı Beyanı” nın 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.

Mezkur Tebliğ konusu “İhracatçı Beyanının, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı Tebliğden anlaşılmaktadır.

Öte yandan, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Tablonun “III.Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar” başlıklı bölümün 2/a fıkrasında menşe ve mahreç şahadetnamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yine 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun, Şümul başlıklı 2 nci maddesinde , Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların da Damga Vergisine tabi olduğu belirtilmektedir.

auch, (mülga) Maliye Bakanlığından alınan 05.06.2018 datiert, E.73859 sayılı yazıda da kısaca, tedarikçi beyanında olduğu gibi “ihracatçı beyanı” başlıklı kağıdın da menşe ispat belgesi olarak değerlendirilmesi halinde, ithalata ilişkin düzenlenen söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanuna ekli (ich) sayılı Tablonun III/2-a fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.

In diesem Zusammenhang, 2017/4 sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 2 nci maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen “İhracatçı Beyanı” nın, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı anlaşıldığından damga vergisine de tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Mustafa SILVER
Minister ein.
General Manager

DISTRIBUTION: Alle Regionaldirektion für Zoll und Handel