[ad_1]

Aussage : Güney Kore menşeli olup üçüncü ülkelerden gelen eşyalarda, son dönemde gümrüklerde yaşanan menşe sorunu, G.Kore STA kapsamında yapılacak ithalat işlemlerinde geçerli menşe beyanının ibrazı hk.

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 20117910-010.06.01

Thema : Güney Kore STA- Üçüncü Ülke Faturaları
Üzerine Yapılan Menşe Beyanları

21.11.2019 / 49635326

İÇ GENELGE
(2019/06)

Da bekannt ist,, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithal edilecek eşyaya tercihli rejim uygulanabilmesi için ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerine yapılan “menşe beyanı” nın gümrük idarelerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belge ihracatçı tarafından “Türkiye–Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” in Ek-3 üne uygun olarak hazırlanarak imzalanmakta ve belge üzerinde Güney Kore makamlarının herhangi bir onayı veya vizesi bulunmamaktadır.

Diğer taraftan söz konusu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi gereğince menşe beyanları, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl veya ithalatçı taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı taraf ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da hazırlanabilmektedir.

Mezkur Yönetmeliğin “Üçüncü ülkelerde düzenlenmiş faturalar” başlıklı 31 inci maddesinde ise “İthalatçı Taraf ülke gümrük idaresi, satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda da, eşyanın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla, menşe beyanlarını kabul edebilir.” hükmü yer almaktadır. In diesem Fall, ithalat işlemlerinde üçüncü ülkede yerleşik firmanın düzenlediği satış faturaları kabul edilebilmekte ancak menşe beyanlarının, eşyanın Güney Kore’deki yerleşik ihracatçısı tarafından teslimat notu veya çeki listesi gibi başka herhangi bir ticari belge üzerinde yapılması gerekmektedir.

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, Güney Kore menşeli ve çıkışlı olup ticaret yapılan ülkesi farklı olan beyannamelerin ekinde üçüncü ülke faturaları üzerine yapılan menşe beyanları başta olmak üzere geçerli olmayan menşe beyanlarının tercihli ticarette kullanıldığı anlaşılmış, bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını teminen Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştır.

Bölge Müdürlüklerinin konuyla ilgili yaptığı incelemeler neticesinde, üçüncü ülkedeki firma tarafından düzenlenen ve ithalat esnasında beyannameye eklenen fatura gibi ticari belgeler üzerine üçüncü ülkedeki yerleşik firmanın yaptığı menşe beyanlarının bulunduğu tespit edilmiştir.

wegen, serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescili sırasında mezkur STA kapsamında geçerli bir menşe beyanı ibraz edilmediği için eksik alınan gümrük vergilerinin tahsili ile Gümrük Kanununun 234/1-a maddesi gereğince para cezası uygulaması yoluna gidilmiştir.

Bununla birlikte gümrük idaresine sunulan veya ithalatçı firma kayıtlarında aşağıda sıralanan belgelerin bulunduğu anlaşılmıştır.

1- Güney Kore’deki yerleşik ihracatçısı tarafından fatura, teslimat notu veya çeki listesi gibi ticari belge üzerinde Güney Kore’deki yerleşik firmanın yaptığı menşe beyanı.

2- Konşimento üzerinde Güney Kore’deki yerleşik ihracatçısı tarafından yapılan menşe beyanı.

3- Güney Kore’deki yetkili mercilerce düzenlenmiş menşe şahadetnamesi üzerinde Güney Kore’deki yerleşik ihracatçısı tarafından yapılan menşe beyanı.

Konuyla ilgili olarak firmalardan alınan geri dönüşlerin Bakanlığımızca değerlendirilmesi neticesinde söz konusu ithalatların büyük çoğunluğunun hammadde veya ara mamul eşyalar kapsamında yapıldığı ve mezkur STA’da üçüncü ülke faturalarına ilişkin özel bir hüküm bulunmasından dolayı üçüncü ülkede düzenlenen faturaların üzerine üçüncü ülkede yerleşik firmalarca yapılan menşe beyanlarının da geçerli olduğu düşüncesi ile yukarıda maddeler halinde sıralanan belgelerin gümrük idaresine ibraz edilmediği anlaşılmıştır.

Ab diesem Zeitpunkt, Güney Kore-Türkiye STA kapsamında doğrudan nakliyat ilkesine halel gelmeyecek şekilde yapılan ithalatlarda;

1. Firma kayıtlarında bulunmasına rağmen beyannamenin tescilinde gümrük idaresine sunulmayan geçerli menşe beyanlarının

2. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi ekinde veya firma kayıtlarında mevcut olan Güney Kore’deki ihracatçı tarafından üçüncü ülkedeki firmaya yönelik olarak düzenlenen fatura üzerine yapılan menşe beyanlarının veya

Güney Kore’deki ihracatçı tarafından üçüncü ülkedeki firmaya yönelik olarak düzenlenen ve yükleme ülkesi Güney Kore varış ülkesi Türkiye olan çeki listesi, konşimento, menşe şahadetnamesi gibi ticari belgeler üzerine yapılan menşe beyanlarının

3. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescilinde mevcut olmayan ve mezkur Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında sonradan hazırlanan menşe beyanlarının
gümrük idaresine ibraz edilmesi,

Gümrük idaresince söz konusu menşe beyanlarının Güney Kore makamları nezdinde mezkur Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sonradan kontrolünün yapılması,

Sonradan kontrol sonucunun olumlu olması halinde gümrük vergilerinin kaldırılması/geri verilmesi, henüz tahsil edilmemiş ceza kararlarının ise iptal edilmesi uygun bulunmuş olup bundan sonra mezkur STA kapsamında yapılacak ithalat işlemlerinde geçerli menşe beyanının ibraz edilmesi hususunda azami dikkat gösterilmesi gerekmektedir.

Informationen und die Notwendigkeit, bitte.

E-Mail wird unterzeichnet
Rıza Tuna TURAGAY
Minister ein.
Bakan Yardımcısı

DISTRIBUTION:
Alle Regionaldirektionen für Zoll und Außenhandel

[ad_2]