[ad_1]

Aussage : 2019/1 sayılı Genelge hk. (Kıymet Kriterli Gözetim uygulamasındaki bazı tereddütlere ilişkin değerlendirmeler)

T.C.
MINISTRY OF COMMERCE
Zollgeneraldirektorat

Anzahl : 85593407-010.06.01
Thema : 2019/1 (Kıymet Kriterli Gözetim)
Sayılı Genelge Hakkında

21.05.2019 / 44519484
ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Interesse : ein) 23.01.2019 datiert, 40992279 unser nummerierter Artikel.

b) 18.02.2019 datiert, 41779174 Anzahl Typ.

c) 12.03.2019 datiert, 42491388 unser nummerierter Artikel.

d) 03.04.2019 datiert, 43135658 Anzahl Typ.

e) 17.05.2019 datiert, 44480272 Anzahl Typ.

f) Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 17.05.2019 datiert. 44461320 unser nummerierter Artikel.

Interesse (b)’de kayıtlı yazınızda bağlantınız Gemlik ve Bursa Gümrük Müdürlüklerinden alınan yazılardan bahisle, 2019/1 sayılı “Kıymet kriterli gözetim uygulaması” konulu Genelge ile ilgili tereddütlerinize yer verilmiş, Interesse (d)’de kayıtlı yazınızda ise Bölge Müdürlüğünüz görüşlerine yer verilmiş olup; konuya ilişkin değerlendirmelerimiz sırasıyla aşağıda yer almaktadır:

1) Da bekannt ist, 2019/1 sayılı genelge 22.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmesi ile beraber 18.05.2018 datiert, 2018/10 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 22.01.2019 tarihinden önceki işlemler için 2019/1 sayılı genelge hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak ilgi (f)’de kayıtlı dağıtımlı yazımız ile konu talimata bağlanmış olup; 2019/1 sayılı Genelgenin lehe olan hüküm barındırması sebebiyle henüz kesinleşmemiş işlemler yönünden uygulanabileceği belirtilmiştir.

2) Uygulamada sıkça karşılaştığımız soruna çözüm olması maksadıyla 2019/1 sayılı genelgenin üçüncü maddesi kaleme alınmıştır: Bölge Müdürlüklerimizden Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılarda gözetim belgesiz olarak “yurtdışı diğer” kalemi arttırımı yapılmak suretiyle yapılan eşya ithalini müteakiben, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 211 und 242 nci maddeleri çerçevesinde ödenmiş olan (yurtdışı gidere isabet eden) vergilerin iadesine ilişkin reddedilen taleplerin, yükümlülerce mahkemelere intikal ettirilmesi ve sonrasında ilgili makamlarca gözetim belgesi ibrazının şart koşulmadığı sadece vergilerin iadesi yönünde verilen mahkeme kararları üzerine, hem vergileri geri alan hem de gözetim uygulamasından kaçınmış olan yükümlülerden -gözetim uygulamasının etkinsizleştirilmeden uygulanması maksadıyla- gözetim belgesi temin etmesi gerektiği değerlendirilmiştir. In diesem Zusammenhang; ilgili madde hükmü gereğince İdare aleyhine kesinleşmiş yargı kararını müteakiben gözetim belgesinin teminine yönelik olarak Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelgede belirtilen usuller takip edilecektir.

auch. ihtirazı kayıt dilekçesi verilmesi veya geri verme kaldırma talebinde bulunulması halinde geçici depolama veya antrepolarda bulunan firmaya ait eşyalara ilişkin açılacak yeni serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde “yurtdışı giderler kısmına” fark kıymetin beyan edilmesi durumunda gözetim belgesi talep edilmesi gerekmektedir.

3) 2018/10 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılan 29.11.2016 datiert, 2016/18 sayılı Genelgede; kıymet artırımına karşı dava açtığı tespit edilen yükümlülerin, tekrardan ek kıymet beyanında bulunarak gözetim belgesiz eşya ithali uygulamasından faydalanamayacakları hüküm altına alınmış ve ilgili fırmaların ise sistem üzerinde takibi yapılmıştı. Ancak bahse konu genelge hükümleri (2016/18) yürürlükte olmadığından belge talep edilen fırmaların ortaklarının başkaca bir firma kurarak veya ortak olarak veya firmanın unvan değişikliği yoluna gidilerek devredilen firma üzerinden serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmak istemeleri durumunda; yeni oluşan tüzel kişiliğin bu haliyle anılan Genelge hükümlerinden faydalanma hakkına engel olunamayacağı ve önceki işlemlerinden bağımsız yeni bir işlem başlatılmış olması münasebetiyle, 2019/1 sayılı Genelge hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekecektir.

Ancak firma ortaklarının gözetim belgesine konu eşyayı başka bir firmaya devretmeleri halinde, şüphesiz ilgili eşya için belge takibatı devam edeceğinden, 2019/1 sayılı genelgenin ikinci maddesi hükmünün tesis edilmesi gerekmektedir. Zira 2004/ 7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar’ın 4 üncü maddesinde yer alan “İleriye yönelik gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra Gözetim Belgesi ’de aranır.” hükmü gereğince yükümlüler ilgili eşya için alacakları Gözetim Belgesini ibraz etmek zorundadırlar.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

E-Mail wird unterzeichnet
H. Sadi ÇETİNTAŞ
Minister ein.
Abteilungsleiter

[ad_2]