[ad_1]

Aussage : İran İslam Cumhuriyeti menşeli 7004, 7005 und 7006 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan düz cam ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

Anzahl der Entscheidungen: 452

Ekli “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel von, 2/2/1984 datiert 2976 und das Gesetz Nr 26/1/1995 datiert 4067 Es wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes entschieden Nr.

10 Dezember 2018

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Anwendungsbereich

ARTIKEL 1- (1) diese Entscheidung, 28/9/2018 datiert 30549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Nein: 2018/5) ile başlatılan ve 10/5/2004 datiert 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ile 8/6/2004 datiert 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti menşeli eşya hakkında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemi kararına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

ARTIKEL 2- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyamn ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde tahsil edilir.

GTP Warenbeschreibung Ursprungsland Ek Mali Yükümlülük
12/12/2018-
11/12/2019
12/12/2019-11/12/2020 12/12/2020-11/12/2021
70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş) İran İslam Cumhuriyeti 48 ABD Doları/Ton 46 ABD Doları/Ton 44 ABD Doları/Ton
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş
70.06 70.03, 70.04 oder 70.05
Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar

Ek mali yükümlülüğün tahsili

ARTIKEL 3- (1) Weitere finanzielle Verpflichtungen, Zollverwaltungen, Die Zölle werden getrennt von anderen Finanzschulden gesammelt werden und werden als Umsatz bei den Importen und den allgemeinen Haushalt erhalten aufgezeichnet.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 datiert 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

andere Gesetze

ARTIKEL 4- (1) 27/10/1999 datiert 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, aufgelaufenen, aufgeladen, gegeben zurück zu, und folgen Sie den Anweisungen und Bestimmungen über Form für den Anschluss von Sicherheiten, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, Zuwachs, Sammlung, die Rückkehr, gilt auch in dem Follow-up und eine Verbindung zu sicheren Transaktionen.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2/2/1984 datiert 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Kraft

ARTIKEL 5-
(1) Dieser Beschluss tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 6- (1) Diese Entscheidung wird durch Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]