Das Ministerium für Wirtschaft:

Anwendung

ARTIKEL 1 - (1) Yerli üreticiler tarafından 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “Poliesterlerden” tanımı altında sınıflandırılan eşyanın (Polyester elyaf) İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı (Ministerium) İthalat Genel Müdürlüğüne (Zentrale) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri”,“Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

ARTIKEL 2 - (1) Korunma önlemi sonrası 2013 yılında ithalat miktarının azalmaya başladığı tespit edilmiştir.

(2) Yerli üreticilerin bazı ekonomik göstergelerinin olumsuz seyrettiği görülmüştür.

Entscheidung

ARTIKEL 3 - (1) Evaluation Board in der Import-Sicherheitsüberwachung, yapılan başvuruyla ilgili olarak 8/6/2004 datiert 25486 Nr Verordnung Amtsblatt veröffentlicht Import Schutzmaßnahmen (Vorschriften) Nach den Bestimmungen 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan polyester elyafın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Durchführung der Untersuchung

ARTIKEL 4 - (1) Untersuchung, von der Generaldirektion im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen der Verordnung durchgeführt. Die gesamte Schriftverkehr über die Untersuchung von den Behörden durchgeführt unten aufgeführten.

T.C. Ministerium für Wirtschaft

Generaldirektion für Importe

Sicherheitsüberwachung

Söğütözü Mah. 2176. Sok. Nein:63 06530 Çankaya / ANKARA

Tel: (+90 312) 204 75 00 Fax: (+90 312) 204 86 33

İnternet sitesi: http://www.tpsa.gov.tr

E-posta: korunma@ekonomi.gov.tr

Die betroffenen Parteien

ARTIKEL 5 - (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

ARTIKEL 6 - (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Türkisch gemacht schriftliche und mündliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Untersuchung. Fragebogen und die Antworten auf die damit verbundenen anderen Parteien als Informationen, die alle Antworten, belgisch, Meinungen und Forderungen müssen eine schriftliche Türkisch einreichen. Präsentiert in einer anderen Sprache als Türkisch Antwort, Informationen, belgisch, Ansichten und Forderungen werden ignoriert.

(3) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Der Rest der interessierten Parteien

ARTIKEL 7 - (1) Die betroffenen Parteien, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Bakanlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir. Ayrıca talep edilmesi halinde Genel Müdürlükçe ilgili taraflar tek tek de dinlenebilecektir.

Privatleben

ARTIKEL 8 - (1) Die von den Parteien während der Untersuchung Verordnung gegeben 6 ten nach den in Artikel genannten Bestimmungen werden als vertraulich eingestuften.

Das Weglassen von Informationen oder falsche Informationen gegeben werden

ARTIKEL 9 - (1) Verordnung 4 Dritte nach Artikel, in jedem Stadium der Untersuchung von der Generaldirektion angeforderten Informationen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit oder behindern Untersuchungen zum Verständnis, dass die vorliegende Untersuchung auf der Grundlage von Daten aus erhalten werden. Generaldirektion für Informationen, die von einschlägiger Verfügung gestellt, wenn festgestellt wird, dass diese Informationen nicht falsch betrachtet.

Die Dauer der Untersuchung

ARTIKEL 10 - (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

Kraft

ARTIKEL 11 - (1) Dieses Rundschreiben tritt am Tag der Veröffentlichung eingeben.

Exekutive

ARTIKEL 12 - (1) Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.

ich

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

Tarih / Date: …./…/….

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞINA
(Generaldirektion für Importe)
Söğütözü Mah. 2176. Sk. Nein:63 06530 Çankaya/Ankara

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2017/5) ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communique No 2017/5. Reason for being an interested party and other essential information are provided below.

İmza – Kaşe / Signature – Seal
İsim – Unvan / Name – Title

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY
Unvan / Title:
Adresse / Address:
E-posta / E-mail*:
Telefon / Telephone:
Fax / Fax:
İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi ve Unvanı / Contact Person’s Name and Title:

* E-POSTA ADRESİ, İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING INTO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”
İştigal sahası /
Field of activity
(İşaretleyiniz/Please
mark)

[ ] Yerli Üretici / Domestic Producer

[ ] Importeur / Importer

[ ] İhracatçı/ Foreign Exporter

[ ] Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain)

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.
Yapılacağı yer ve tarih Bakanlığın internet sitesinde (http://www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site of the Ministry. (http://www.ekonomi.gov.tr)
[ ] Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.
[ ] Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.
[ ] Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend the hearing.
Bireysel olarak dinlenme talebiniz varsa lütfen aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz./Please mark if individual hearing is preferred.
[ ] Bireysel olarak dinlenme talep ediyorum. /I’d like to be heard individually.
Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve unvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

Açıklamalar/Notes: Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir. / This form can be downloaded from the internet address below.
www.ekonomi.gov.tr “İthalat”, “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Korunma Önlemleri/Safeguards”, “Soruşturmalar”, “Polyester Elyaf”

Bu Formdaki İngilizce açıklamalar Türkçe metnin gayriresmi tercümesi olup yanıtların Türkçe verilmesi gerekmektedir./ In this Form, explanations in English are unoffıcial translation of the Turkish text, all replies to this Form are required to be submitted in Turkish.