[ad_1]

Aussage : 20/12/1995 datiert 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (ich:1), (ich:2), (ich:3), (ich:4), (ich:5), (ich:6), (ich:7) und (ich:8) ilave edilmiştir. (Auf dem Weg zu den Entwicklungsländern (Gyu), Am wenigsten entwickelten Länder (EAGÜ), Die Länder werden aus dem Anreizsystem profitieren (ÖTDÜ, sektör listesi, Bileşim Tablosu (Meursing Tablosu), tarım payı)

Anzahl der Entscheidungen: 517

Die beigefügte „Zusätzliche Einfuhrregelung Entscheidung Entscheidung“ in der Kraft zu sein; 20/2/1930 datiert 1567 Gesetz Nr 1 Zoll, 14/5/1964 datiert 474 Gesetz Nr 2 th, 6/5/1986 datiert 3283 Gesetz Nr 2 th, 27/10/1999 datiert 4458 Gesetz Nr 16 th, 22 dritte und 55 Artikel mit 2/2/1984 datiert 2976 Es wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes entschieden Nr.

27 Dezember 2018

IMPORT REGIME ANHANG ENTSCHEIDUNG ENTSCHEIDUNG

ARTIKEL 1- (1) 20/12/1995 datiert 95/7606 nummerierte Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (ich:1), (ich:2), (ich:3), (ich:4), (ich:5), (ich:6), (ich:7) und (ich:8) ilave edilmiştir.

ARTIKEL 2- (1) İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararların uygulanmasına devam edilir.

ARTIKEL 3- (1) Bu Karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın, serbest bölgelere gelerek veya Dâhilde İşleme Rejimi ya da Antrepo Rejimi kapsamında ülkemize gelerek Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edilir.

ARTIKEL 4- (1) 4/1/2002 datiert 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Ticaret Bakanlığının (Generaldirektion für Importe) izni aranır.

ARTIKEL 5- (1) İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla, 4 üncü madde kapsamında verilen izinler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez.

ARTIKEL 6- (1) Dördüncü maddede belirtilen hususlara ilişkin muafiyetler, istisnalar, usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanacak Tebliğler ile belirlenir.

Vorläufiger Artikel 1- (1) Bu Karar ile gümrük vergisi yükselen eşya için, bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde özet beyanı verilmiş eşyanın anılan fıkra hükümlerinden faydalanabilmesi için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 31/3/2019 (einschließlich diesem Datum) tarihine kadar tescil edilmiş olması gerekir.

ARTIKEL 7- (1) diese Entscheidung 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 8- (1) Diese Entscheidung wird durch Handelsminister durchgesetzt werden.

[ad_2]