Aussage : 2018/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle 8507 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan kurşun asitli akümülatörlerin ithalatındaki gözetim uygulamasında adet olarak bildirilen birim kg a dönüştürülmüş; gözetim miktarları yeniden düzenlenmiş; Başvuruda istenecek bilgi ve belgelere Kapasite Raporu eklenmiştir.

Das Ministerium für Wirtschaft:

ARTIKEL 1 - 1/3/2018 datiert 30347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kommuniqué Nr: 2018/3)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - (1) dieses Communiqué, Positionieren Sie die Zolltarifstatistik (GTIP) und die Definition bestimmter Waren (unter dem Zollwert im Nennwert von nur solche mit Einheiten) Import enthält Grundsätze und Verfahren, die voraussichtlich für Überwachungsanwendungen umgesetzt werden.

G.T.İ.P. Beschreibung der Waren Zollwert Einheit (ABD Doları/Kilogram*)
8507.10.20.00.11 Gewicht 5 kg’ı geçmeyenler 4
8507.10.20.00.12 Gewicht 5 kg’ı geçenler 4
8507.10.80.00.11 Gewicht 5 kg’ı geçmeyenler 3,25
8507.10.80.00.12 Gewicht 5 kg’ı geçenler 3,25
8507.20.20.00.11 Traksiyoner akümülatörler 3,25
8507.20.20.00.19 andere 3,25
8507.20.80.00.00 andere 3,25

*Kilogram: Brüt Ağırlık”

ARTIKEL 2 - Aynı Tebliğin Ek-2’sinde yer alan “2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu” ibaresi “2B- Exporteur - Hersteller Data Sheet (2E’de belirtilen belgenin ibraz edilmesi durumunda aranmaz.)” olarak değiştirilmiş ve aynı eke 2D- Proforma fatura veya ticari faturanın sureti paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“2E- Kapasite Raporu: Başvuru konusu eşya üretimde kullanılmak ve doğrudan yeniden satışı yapılmamak üzere ithal edilecekse, üretici firmanın geçerli kapasite raporunun aslı ya da noter veya ilgili Sanayi Odası tasdikli sureti. (Söz konusu belgeyi ibraz edemeyen firmalar Ek-2B’de yer alan İhracatçı – Üretici Bilgi Formunu ibraz etmek zorundadır.)“

ARTIKEL 3 - dieses Communiqué 31/3/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ARTIKEL 4 - Bestimmungen dieses Kommuniqué werden vom Minister für Wirtschaft ausgeführt.